Научни форуми

ноември 2005 г.

Семинар по текстология към Текстологическата школа на НБУ
Семинар по текстология към Текстологическата школа на НБУ
Международна научна конференция
Текстологическа школа на НБУ
Международна конференция в памет на българския литературовед проф. дфн Боян Ничев
Милена Драгичевич-Шешич и Санин Драгоевич