Научни форуми

ноември 2005 г.

Семинар в ЮЗУ "Неофит Рилски"
Беседа-дискусия в РУ "Ангел Кънчев"
Семинар в Червената къща
Трети международен симпозиум
Международна година на Ханс Кристиян Андерсен
Научна конференция и изложби
Познаваме ли Вашингтонския консенсус?
Семинар под ръководството на д-р Боян Манчев