Научни форуми

ноември 2005 г.

205 години от рождението на големия учен-енциклопедист
Международна научна конференция в Шумен
Стратегии за насърчаване на културата и граждански ангажимент на бизнеса
Международна научна конференция в ШУ “Епископ Константин Преславски”
Обсъждане на интервюта от Ем. Дворянова и М. Кирова
Обсъждане на \"Живот за Вапцаровите думи\" от М. Неделчев
В чест на 70-годишнината на доц. Анна Лилова