Научни форуми

ноември 2005 г.

Научна конференция с международно участие в Смолян
По повод 90 години от рождението й
Публична лекция на академик Иван Радев в ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград
Университетски семинар за литературата, литературното поле, институциите и личностите