По света

септември 2007 г.

Авангардът - вечно пресътворяващо се начало
Отзиви във френската преса
Как “тук и сега” се съотнася със световното “там и тогава”?
Светците от историята на свободната музика - до образи на ангели в проекта „Новият Ангеларий”