Научни форуми

септември 2015 г.

Трета научна конференция от серията „Дебати в музеологията“ в ИЕФЕМ – БАН
Връчване на XI Национална награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков”
23 и 24 октомври 2015 г., Русенски университет "Ангел Кънчев"