Научни форуми

февруари 2009 г.

XVIII международна кръгла маса
В рамките на поредицата “Персоналии” на Департамент “Нова българистика”
Научна конференция в чест на 60-годишния юбилей на ЕИМ - БАН