Научни форуми

Етнологията в България - история, методи, проблеми

Научна конференция в чест на 60-годишния юбилей на ЕИМ - БАН

◊ СЪБИТИЕТО

Етнографският институт с музей при БАН организира

Научна конференция

"Етнологията в България - история, методи, проблеми"


В чест на 60 годишния юбилей на ЕИМ - БАН
(15-17 октомври 2009 г.)


През 1949 г. с Решение на Президиума на БАН е създаден Етнографският институт с музей. В чест на неговата 60-годишнина учените от Етнографския институт с музей (ЕИМ) организират конференция, посветена на науката етнология и нейното съдържателно и институционално развитие през изминалите десетилетия.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Целта на конференцията е в историческа и съвременна перспектива да бъдат дискутирани следните групи от проблеми:

1. История на научните изследвания и изследователските структури

. История на научните изследвания (теренни проучвания, проблеми на историографията и научните издания)
. История на изследователските структури (ЕИМ, етнографски музеи и етнографски отдели, университетски центрове)
. Етнографски архиви
. Личности в науката

• Методи на етнографията/етнологията
. Методи и методология
. Теренна работа и методика

• Проблеми на етнологията
. Съдържателни, хронологически, географски и терминологични аспекти
. Етнологията в контекста на хуманитарните и обществените науки
. Българска етнология – европейска етнология – социална антропология
. Докторанти и докторантури

• Етнология и музеология
. Музеологията в контекста на етнологията
. Съвременна етнографска музейна експозиция


Намерението ни е да организираме не просто научна конференция. Искаме да предизвикаме дискусия за историята, състоянието и бъдещето на етнологията в България.

Предвид спецификата на конференцията и желанието ни акцентът да бъде поставен върху дискусията, Ви приканваме към представянето на по-значими теми, за да могат да бъдат направени изводи и да се очертаят приоритетите в етнологията през следващото десетилетие.

Вашето предложение за участие с доклад очакваме до 15.04.2009 г. То трябва да съдържа темата на доклада и резюме в обем до 1500 знака. Предвиденото за доклада време е 20 минути.

За да бъдат изпълнени целите на конференцията, Организационният комитет е оторизиран да обсъди и направи селекция на заявените доклади. Всички заявки ще бъдат разгледани и одобрените участници ще бъдат  уведомени писмено.

Очакваме Вашия интерес и предложения!


◊ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Етнографски институт с музей – БАН
София 1000, ул. "Московска" 6-а
Организационен комитет на конференцията:
„Етнологията в България – история, методи, проблеми”

Имейл: yubilei_eim@abv.bg , galin24@abv.bg


Автор: Организационен комитет на конференцията
06.02.2009 г. 11:42
Посетено: 1211
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/7254-etnologiyata-v-balgariya-istoriya-metodi-problemi