След-и

октомври 2009 г.

Разлистване със слово, въпреки недостигащото добро
За премиерата на "Aз нoся вaшeтo смирeниe..." от Надежда Александрова
За концерта на Красимир Първанов
Лю­бов­та, приятелство­то и чо­веч­нос­тта в ед­но пос­то­ян­но лу­та­не меж­ду ин­тер­нет пространство­то и ре­ал­ния свят
За музиката и любовта като свобода