Научни форуми

ноември 2015 г.

Част от лекционно-семинарен цикъл „Повторение и модели: трансформации“
19 ноември 2015, 17.00 ч., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
19 ноември 2015 г., 13.00-19.00 часа, СУ „Св. Климент Охридски”, Огледална зала
Международна конференция в Националната художествена академия