Научни форуми

януари 2012 г.

Дискусия в Център за култура и дебат "Червената къща"
Разговор върху книгата на Радосвет Коларов "Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността"
"Срещата у Достоевски" - лекция на д-р Емил Димитров