Издания / премиери

Нов брой 17 („Р“) на Алманаха за литература, наука и изкуство „Света гора“

В изданието са представени 58 автори, а в Прегледа на книжната продукция - 143 книги

 

Нов брой 17 („Р“) на Алманаха за литература, наука и изкуство „Света гора“

Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като изда­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. По­ред­но­то но­ме­ри­ра­не на бро­е­ве­те ста­ва чрез бук­ви­те на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, ка­то спо­ред издателската кон­цеп­ци­я­ пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“. Из­да­ни­е­то има при­съ­ден Меж­ду­на­ро­ден стан­дар­тен но­мер ISSN 1311-0209, регист­ри­ран в На­род­на биб­ли­о­те­ка „Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий“ – Со­фия, Бъл­гар­с­ки наци­о­на­лен ISSN цен­тър.

Първите броеве на алманах „Света гора“ са финансирани по Прог­ра­ма „Литерату­ра“ на Цен­тър за из­кус­т­ва „Со­рос“ към Фон­да­ция „От­во­ре­но об­щес­т­во“ и Клуб „От­во­ре­но об­щес­т­во“ – В. Тър­но­во, а по-късно алманахът е подкрепен от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и няколко водещи великотърновски издателства – „ПИК“, „Фабер“, „Слово“, „Абагар“ и Община Велико Търново. Последните броеве на периодичното издание са финансирани от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Община В. Търново със средства, които са достатъчни  само за неговото отпечатване, а редакционната колегия работи без хонорари, на обществени начала.

Екипът, реализирал първия брой на „Света гора“, е: Вла­ди­мир Шу­ме­лов – директор, Са­ва Ва­си­лев – от­го­во­рен ре­дак­тор, и ре­дак­то­ри – Ра­дос­лав Радев, Здрав­ко Пе­ев и Сне­жа­на Ива­но­ва. Основният редакторски екип през годините е в състав: проф. дфн Сава Василев, проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, като в последните години към колегията са включени Огнян Стамболиев и Емилия Моллова (мултимедия), както и десетчленен редакционен съвет с известни автори от България и чужбина: Матей Вишниек (Франция, Париж), Лео Бутнару (Молдова, Кишинеу), Ервин Яхич (Хърватска, Загреб), Йон Мирча (Румъния, Букурещ), Николай Милчев (България, София), Божидар Богданов (България, Белене), Владимир Стоянов (България, Варна), Владимир Янев (България, Пловдив), Атанас Радойнов (България, Бургас), Антонин Горчев (България, Шумен).

Изданието непрекъснато се развива и от малко над 200 с. в първия брой, в последните броеве то е над 700 с., изпълнено перфектно полиграфически, с книжки-приложение и мултимедиен диск. Понастоящем Алманахът за литература, наука и изкуство „Света гора“ е най-обемното и качествено периодично издание в България в областта на хуманитаристиката и изкуствата, като на практика в него са обговорени и представени всички видове изкуства.

Алманах „Света гора“ традиционно поддържа рубриките: „Поезия“ (българска и преводна, както и подрубриката „Антология „Света гора“), „Проза“, „Диаспора“, „Драма“ (българска и преводна), „Струни и думи“, „Литературознание, изкуствознание, публицистика“, „Словото на художника“, „Литературата на Балканите“, „Литературен архив“, „Кино“, Диагнози“, „Майстори на превода“, „Юбилеи“, In Memoriam, „Студентско творчество“, „Писмо до приятел“, „Преглед“, като те непрекъснато се обогатяват и допълват.

От бр. 6 („Е“) от 2005 г. изданието е с нов графичен дизайн на изд. „Фабер“ (В. Търново), но е запазена старата концепция на художника Борис Желев, а обемът е нараснал от 200 на 460 с. Книгата е придружена от CD-R на Владимир Стоянов (стихове, музика и вокал), представен в новата рубрика „Струни и думи“. В своите последни издания алманахът излиза с приложения – авторски книги с поезия, есета, кратка проза (Владимир Янев, Снежана Иванова, Янислав Янков, Ивайло Иванов, Марияна Фъркова, Сава Василев и др.), както и с мултимедиен диск, в който присъстват разделите „Галерия“, „Петолиние“, „Библиотека“, „Студентско творчество“, „Авторски рецитали/„Аудиограф“, „Фотоалбум“ и др.

От брой 13 („М”) алманахът излиза с нова визия – корицата е дело на художника Едо Циротин (представен в броя и като автор), която привлича със своята изчистеност и „академичност“.

С бр. 14 („Н“) алманахът отбелязва своята 20-годишнина.

От бр. 15 („О”) нататък всеки брой на алманаха е с различна, уникална за отделния брой визия, работа на художника Калин Николов.

„Света гора“ води постоянна и успешна политика в представянето на съвременните балкански литератури – сръбска, македонска, черногорска, хърватска, румънска, гръцка, турска; диалогизира с българите в чужбина (рубриката „Диаспора“ и др.), поддържа контакти с българските посолства зад граница – САЩ, Австрия, Франция, Полша и др. страни. През 2017 г. в кн. 1 на сп. „Проглас“ – издание на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ беше публикувана статията на Владимир Шумелов „Писатели и дейци на културата от българската диаспора и емигрантски общности на страниците на алманах „Света гора“ (бр. 1 – 13)“. Алманахът беше представян и в различни телевизии през годините, в национални и регионални книжни и електронни медии.

Екипът на алманаха прави ежегодните презентации в големите български културни центрове – София, Русе, Пловдив, Варна, Бургас, Ст. Загора, Кърджали и др., като усилията му са насочени към разширяване на мрежата от автори и съидейници, читатели и почитатели на високата българска литература и изкуствата.

Последният бр. 17 („Р“) е подготвен предпечатно и отпечатан в изд. „Фабер“ и той излиза благодарение на спонсорството на г-н Микеле Санторелли – Пловдив, и г-н Милко Янков. Редакторски колектив: проф. дн Сава Василев, Владимир Шумелов, Огнян Стамболиев, проф. Д-р Радослав Радев. Корица – Калин Николов.

В изданието са представени 58 автори, а в Прегледа на книжната продукция - 143 книги.

В броя:

· Поезиябългарска: Иглика  Пеева, Георги Константинов, Божидар Богданов, Нели Дечева, Петя Цонева, Йордан Атанасов, Пламен Анакиев; преводна: седем руски поети от 17. век, Бети Алвер, Хайнрих  Хайне, Й. В. Гьоте, Тудор Аргези.

· Проза – българска: Палми Ранчев, Красимира Алексиева, Найден Шейтанов, Велизар Велчев, Милко Янков; преводна: Владимир Набоков, Луиджи Пирандело, Наталия Ким.

· Литературознание, изкуствознание, публицистикаБорислав Гърдев (за Павел Шатев и Людмил Стайков), Вера Ганчева (за Скандинавския север и Европа), интервю на Огнян Стамболиев с Владимир Шумелов (за критиката), Гатя Симеонова (за истинността на езотеричната хипотеза за произхода на човека в извори с традиционно народно българско потекло), Радослав Радев (за книгата „ДНК“ на Краси Алексиева), Марин Георгиев (Обългаряване), Огнян Стамболиев (за двете книги на Марин Георгиев и истината), Радка Пенчева (Мемоарите на Милко Янков), Паул Целан (за/от него), Огнян Стамболиев (Непознатият Майкъл Арлън).

· Литературен архивРадка Пенчева (за Блага Димитрова и Емилиян Станев), Йордан Палежев (Щрихи към персонажите на  Елиас Канети).

· Диаспора Жан Соломонов (два разказа).

· Диагнози Д-р Добрин Паскалев (Лудвиг ван Бетховен: Страдание и музика).

· In memoriam Мариана Корфонозова (1955 – 2021), Петер Юхас (1930 – 2022), Ангел Дюлгеров (1958 – 2021).

· Юбилеи Янислав Янков на 80, 80 години от рождението на Георги Марковски, 100 години от рождението на Кирил Кръстев, Александър Шурбанов на 80, 145 години от рождението на Йордан Кулелиев, Огнян Стамболиев на 75 (интервю с преводача), Румен Стоянов на 80 години, 50 години от рождението на Ивайло Иванов.

· Сцена Крум Гергицов (за Иван Самоковлиев), Огнян Стамболиев (за театралната естетика на драматурга Жан-Пол Сартр, разговор на Симон дьо Бовоар със Сартр).

· Галерия Красимира Алексиева (за Владимир Генадиев), Владимир Шумелов (за изложбата „Варушки художници“), Огнян Стамболиев (за Виолета Радкова и Георги Атанасов).

· Преглед – Литературните градове на България (Литературно Търново ’2019, Дебютите от „Южна пролет’2020“, Априловски награди – Габрово ’2020, Книги проза от бургаски автори за Годишния преглед ’2021) и още 38 единични книги.

· Книга-приложение „Граматика на лабиринта. Поети от румънския авангард“. Подбор и превод Огнян Стамболиев.

· Мултимедия.

 

Автор:
Владимир Шумелов
Публикация:
14.12.2022 г. 11:47
Посетено:
655
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/36064-nov-broy-17-r-na-almanaha-za-literatura-nauka-i-izkustvo-sveta-gora