Издания / премиери

Представяне на новия брой на Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“

20 май 2021, 17 часа, Народно читалище "Надежда - 1869", Велико Търново

Представяне на новия брой на Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“

 

◊ ПОКАНА

Национално общество за литература и изкуство "Формула 6"
и 
Народно читалище "Надежда - 1869" Велико Търново
ви канят на 

представянето на новия брой 16 („П”) на Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“

20 май 2021, 17 часа, фоайе на Читалището

Заповядайте!

 

◊ ЗА АЛМАНАХ „СВЕ­ТА ГО­РА“

Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. По­ред­но­то но­ме­ри­ра­не на бро­е­ве­те ста­ва чрез бук­ви­те на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, ка­то спо­ред издателската кон­цеп­ци­я­ пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“. Из­да­ни­е­то има при­съ­ден Меж­ду­на­ро­ден стан­дар­тен но­мер ISSN 1311-0209, ре­гис­т­ри­ран в На­род­на биб­ли­о­те­ка „Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий“ – Со­фия, Бъл­гар­с­ки на­ци­о­на­лен ISSN цен­тър.

Първите боеве на алманах „Света гора“ са финансирани по Прог­ра­ма „Ли­те­ра­ту­ра“ на Цен­тър за из­кус­т­ва „Со­рос“ към Фон­да­ция „От­во­ре­но об­щес­т­во“ и Клуб „От­во­ре­но об­щес­т­во“ – В. Тър­но­во, а по-късно алманахът е подкрепен от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и няколко водещи великотърновски издателства – „ПИК“, „Фабер“, „Слово“, „Абагар“ и Община Велико Търново. Последните броеве на периодичното издание са финансирани от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Община В. Търново със средства, които са достатъчни  само за неговото отпечатване, а редакционната колегия работи без хонорари, на обществени начала.

Екипът, реализирал първия брой на „Света гора“, е: Вла­ди­мир Шу­ме­лов – ди­рек­тор, Са­ва Ва­си­лев – от­го­во­рен ре­дак­тор, и ре­дак­то­ри – Ра­дос­лав Ра­дев, Здрав­ко Пе­ев и Сне­жа­на Ива­но­ва. Основният редакторски екип през годините е в състав: проф. дфн Сава Василев, проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, като в последните години към колегията са включени Огнян Стамболиев и Емилия Моллова (мултимедия), както и десетчленен редакционен съвет с известни автори от България и чужбина: Матей Вишниек (Франция, Париж), Лео Бутнару (Молдова, Кишинеу), Ервин Яхич (Хърватска, Загреб), Йон Мирча (Румъния, Букурещ), Николай Милчев (България, София), Божидар Богданов (България, Белене), Владимир Стоянов (България, Варна), Владимир Янев (България, Пловдив), Атанас Радойнов (България, Бургас), Антонин Горчев (България, Шумен).

Изданието непрекъснато се развива и от малко над 200 с. в първия брой, в последните броеве то е над 700 с., изпълнено перфектно полиграфически, с книжки-приложение и мултимедиен диск. Понастоящем алманахът за литература, наука и изкуство „Света гора“ е най-обемното и качествено периодично издание в България в областта на хуманитаристиката и изкуствата, като на практика в него са обговорени и представени всички видове изкуства.

Алманах „Света гора“ традиционно поддържа рубриките: „Поезия“ (българска и преводна, както и подрубриката „Антология „Света гора“), „Проза“, „Диаспора“, „Драма“ (българска и преводна), „Струни и думи“, „Литературознание, изкуствознание, публицистика“, „Словото на художника“, „Литературата на Балканите“, „Литературен архив“, „Кино“, Диагнози“, „Майстори на превода“, „Юбилеи“, In Memoriam, „Студентско творчество“, „Писмо до приятел“, „Преглед“, като те непрекъснато се обогатяват и допълват.

От бр. 6 („Е“) от 2005 г. изданието е с нов графичен дизайн на изд. „Фабер“ (В. Търново), но е запазена старата концепция на художника Борис Желев, а обемът е нараснал от 200 на 460 с. Книгата е придружена от CD-R на Владимир Стоянов (стихове, музика и вокал), представен в новата рубрика „Струни и думи“. В своите последни издания алманахът излиза с приложения – авторски книги с поезия, есета, кратка проза (Владимир Янев, Снежана Иванова, Янислав Янков, Ивайло Иванов, Марияна Фъркова, Сава Василев и др.), както и с мултимедиен диск, в който присъстват разделите „Галерия“, „Петолиние“, „Библиотека“, „Студентско творчество“, „Авторски рецитали/„Аудиограф“, „Фотоалбум“ и др.

От брой 13 („М“) алманахът излиза с нова визия – корицата е дело на художника Едо Циротин (представен в броя и като автор), която привлича със своята изчистеност и „академичност“.

С бр. 14 („Н“) алманахът отбелязва своята 20-годишнина.

От бр. 15 („О“) нататък всеки брой на алманаха е с различна, уникална за отделния брой визия, работа на художника Калин Николов.

„Света гора“ води постоянна и успешна политика в представянето на съвременните балкански литератури – сръбска, македонска, черногорска, хърватска, румънска, гръцка, турска; диалогизира с българите в чужбина (рубриката „Диаспора“ и др.), поддържа контакти с българските посолства зад граница – САЩ, Австрия, Франция, Полша и др. страни. През 2017 г. в кн. 1 на сп. „Проглас“ – издание на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, беше публикувана статията на Владимир Шумелов „Писатели и дейци на културата от българската диаспора и емигрантски общности на страниците на алманах „Света гора“ (бр. 1 – 13)“. Алманахът беше представян и в различни телевизии през годините, в национални и регионални книжни и електронни медии.

Екипът на Алманаха прави ежегодните презентации в големите български културни центрове – София, Русе, Пловдив, Варна, Бургас, Ст. Загора, Кърджали и др., като усилията му са насочени към разширяване на мрежата от автори и съидейници, читатели и почитатели на високата българска литература и изкуствата.

 

◊ В НОВИЯ БРОЙ

Брой 16 („П”):

Поезия – Велизар Велчев, Весела Панайотова, Лили Качова, Георги Константинов; преводна поезия – Херман Хесе, Иван Цанкар, Пьотр Мицнер, кубинска поезия (Нанси Морехон, Файад Хамис, Хосе Мартинес Матос, Луис Рохелио Нохерас, Виктор Касаускас, Роландо Томас Ескардо, Роберто Фриол), петима руски поети (Александър С. Пушкин, Иван С. Никитин, Алексей Апухтин, Пьотр Ф. Якубович, Александър Блок), естонска поезия (Арво Валтон, Аарне Пуу, Мария Пяртна, Каролина Пихелгас, Ааре Пилв).

Афоризми – Тодор Бакърджиев.

Проза – Емил Кръстев, Георги Гроздев, Ваньо Вълчев, Владимир Шумелов, Радослав Игнатов, Ана Димитрова, Янчо Чолаков, Весела Панайотова, Илко Илиев.

Литературознание и публицистика – Калоян Блажев за Херман Хесе, Георги Борисов за Христо Ботев, Иван Митев за свалените и забранени премиери във Великотърновския театър, Радка Пенчева за Надежда Станева, Георги Константинов за Леда Милева, Симеон Янев за Емил Кръстев Огнян Стамболиев за Албер Камю, Илко Илиев за Христо Питев, интервю на Огнян Стамболиев с Вера Ганчева, интервю на Георги Константинов в американско списание, Румяна Пенчева за Весела Панайотова, Мирела Костадинова и едно неизвестно писмо на Димитър Рашев, Людмил Димитров за поезията на Иван Цанкар, Иван Тодоров за будните умове в Търново, Краси Алексиева за художниците Йорданка Радева и Николай Ангелов-Гари, Веселин Байчев за „сношенията“ си с ДС, Олга Цанкова за т.нар. Народен съд във Великотърновския край, непубликуван разговор Гатя Симеонова с Емилия Бараковска, Галина Джурова за Русе в живота и творчеството на Стоян Михайловски, Ангел Дюлгеров за „Разказвачът“ на Сава Василев, Крум Гергицов за младите в Русенския театър, Калин Николов за американския художник Франсис Д. Милет, Никола Иванов за романите на Николай Табаков, Сава Василев за 100-годишнината от брой 1 на „Златорог“, Владимир Шумелов за Кирил Попов.

„Диагнози“ – Добрин Паскалев, Бистра Галунска и Диана Петкова за д-р Захарина Димитрова.

Weather Repor“ – монодрама от Илиян Троянски.

Преглед – Литературен Бургас (2019) и 34 рецензии и отзиви за книги.

Стихосбирка – Сава Василев – „В началото, след края...“ (поеми).

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
15.05.2021 г. 12:37
Етикети:
нов бройнаука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­рапредставяне
брой 16 („П”)
Народно читалище "Надежда - 1869" Велико Търново
Национално общество за литература и изкуство "Формула 6"
Посетено:
974
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/32734-predstavyane-na-noviya-broy-na-al-ma-nah-za-li-te-ra-tu-ra-nauka-i-iz-kus-t-vo-sve-ta-go-ra