Издания / премиери

Списание "Философски алтернативи" 1/2014

Продължавайки демократичния дух на "aлтернативност", новият брой с редица дискусионни материали е предизвикателство към читателите

Списание "Философски алтернативи" 1/2014


◊ НОВИЯТ БРОЙ

Списание "Философски алтернативи" 1/2014

Продължавайки демократичния дух на „алтернативност”, новият брой с редица дискусионни материали е предизвикателство към читателите!

Т. Кръстев защищава необходимостта от ефективни изследователски инструменти, увеличаващи изследователския капацитет за проучване на граждански действия. Предлага елементи на базисна аналитична (социологическа) структура („отворена“ за дебат и развитие ) за преценка на автентичността на граждански протести. Някои моменти вероятно ще предизвикат възражения и редакцията приканва колегите да се включат с мнения в дискусията, особено за/по? анализа на българските протести – и юнските, и февруарските. Немалко от тях – философи, социолози и др., често са ги обсъждали в медиите, а някои и сами участваха в демонстрациите.

Дискусии ще предизвика и това доколко модифицираният вариант на теста на Нолан, използван от А. Чорбаджиев за идеологическа ориентация, е ефективен и приложим, както по принцип, така и за нашата политическа действителност.

В обширна студия Е. Лазарова показва същността на етическия и социален преврат, осъществен от представителите на дуалистичното християнство, което изисква преосмисляне на цялостния процес на етизиране и политизиране на религията и налагане на разбирането за нравственото превъзходство на Религията на любовта (нали ръководен принцип е БОГ Е ЛЮБОВ). Меркантилността и жестокостта на клира, църквата на догмата и насилието отблъскват, особено сравнявани с евангелската обич и благост, с която Съвършените завладяват умовете и сърцата на обикновените миряни от Балканите до Лангедок-Прованс и до Урал. Богомили и катари правят разграничение между евтината църква на „истинските християни”, религия на личния избор , противопоставена на скъпата православна църква с нейните ритуали и догмати.

М. Тахир анализира фундаментализма – едно от най-тревожните съвременни явления – без граници и без национална принадлежност. Разгледани са неговите съотношения с актуални понятия като сигурност и развитие, както и с неговите извънредни форми – екстремизъм и социален тероризъм.

Е. Ченгелова продължава дискусията за неформалните правила и връзката им с формалните, обсъжда някои ключови социологичните въпроси, отнасящи се до създаването на неформални правила. Резултатите от проучването се основават на емпирични наблюдения и представят моделите на поведение в икономиката в сянка – както на индивидуално ниво, и на нивото на икономическите субекти.

В. Драмалиева анализира от философска гледна точка мястото и ролята на „доброто“ в икономическата сфера, като използва за отправна точка етическия му аспект. Първата част представя основните смислови аспекти на понятието и някои негови особености, визирани в етическите изследвания. Акцентира се на моралната принадлежност и на аксиологичната му универсалност, позволяваща прилагането му в икономическата сфера, на което е посветена втората част, включваща и противопоставянето на икономиката и морала. Необходимостта моралните стандарти да се адаптират към средата се конкретизира в третата част, посветена на спецификата на моралното функциониране на макро- и на микроравнище в икономиката. Представени са различни роли и конкретизации на „доброто“ при адаптирането му към реалните отношения на икономическите агенти, изграждащи пазара.

М  Анчев дава фундаменталната структура на математическото моделиране, състояща се от фундаментални съставляващи я състояния, свързани с фундаментални преобразувания. Фундаменталната структура на математическото моделиране е метамодел на математическото моделиране и опит за дефиниране на определени важни твърдения, верни за математическото моделиране като цяло.

Темата на статията на П. Ганчев е оригинална, новаторска и затова и дискусионна. За първи път във философско-историческата ни литература той изследва фундаментални въпроси на ставането на славянската православна цивилизация през Средновековието и за ролята на България в този процес.

Видният германски преводач и българист Н. Рандов, на основа на богат изворов материал и публикации на чуждестранни учени, изследва съществуването на Магнаурската школа, какъв вид учебно заведение е била тя и какво се е преподавало в нея. Разглежда се и спорният въпрос около нейното създаване, като с научни факти се показва, че по време на ученето на Константин (бъдещият Кирил Философ) в Константинопол тя още не е съществувала.

В любопитно есе Я. Рашева-Мерджанова засяга философия на образованието. Изследването на тази духовна вселена за академични цели води до идеята за структура и обособяване на активности, които според автора са съответни, от една страна, на философско-образователното мислене и култура, а от друга страна, са въвеждащи в тяхното овладяване. Портфолиото-Навигатор предлага съдържателни акценти; конкретизирани проблемно и тематично библиографски ресурси; критерии за основните видове текстови продукти и философстване (критически разработки, философско есе, философско-образователен проект-модел, критическа дискусия); интерактивни задания; авторска миниенциклопедия по философия на образованието; мандала на образованието; авторефлексивна минианкета за обратна връзка.

В. Николова обсъжда книгата „Йешуа” в която Александър Томов предлага нова версия на проблема за теодицеята, страданието и личността на Иисус. Г. Пенев дава информация за Деветата национална конференция по етика. Освен описание за делото на наскоро починалия проф. Н. Василев в частта „Нестандартни мисли за нестандартния” се дава и едно спорно, но човечно мнение за сложната съдба, отразила се и на публичната дейност на нашия философ.

От редакцията на списание „Философски алтернативи“


◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Флуктуации на демокрацията

. Тошко Кръстев – Ориентири за изследване на граждански действия и възможности за преценка на тяхната автентичност
. Мюмюн Тахир – Фундаментализмът в аспектите на сигурността и развитието

Философия на икономиката
. Емилия Ченгелова – Модели на поведение при „икономиката в сянка“
. Валентина Драмалиева – Философски прочит на „доброто“ в икономическата среда

Точни методи в обществознанието
. Асен Чорбаджиев – Приложение на модел на Нолан за анализ на идентичност на малките партии център-дясно в България през лятото на 2013 г.
. Марко Анчев – Определяне на фундаменталната структура на математическото моделиране

Култура и история
. Петко Ганчев – Ставането на православната цивилизация е нейно собствено дело
. Норберт Рандов – За Магнаурската школа
. Ерика Лазарова – Богомилската вяра

Философия на образованието
. Яна Рашева-Мерджанова – Етюди по „Философия на /само/образованието“ – за /не/академични цели

Книги и събития
. Вяра Николова – Йешуа, или пътят към страданието
. Галин Пенев – Деветата национална конференция по етика с международно участие „Европейските етически стандарти и българската медицина“

In memoriam
. Прощални думи за Николай Василев (1946–2014)
. Нестандартни мисли за нестандартния   Автор: Сп. "Философски алтернативи"
02.04.2014 г. 21:50
Посетено: 1567
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/18896-spisanie-filosofski-alternativi-1-2014