Издания / премиери

Списание "Философски алтернативи" 5/2013

Тема на броя: Философия. Общество. Екология

Списание "Философски алтернативи" 5/2013


◊ СЪБИТИЕТО

Списание „Философски алтернативи“ 5/2013

Тема на броя: Философия. Общество. Екология

Тематиката на броя ще заинтересува широк кръг читатели. Той е посветен на недостатъчно сериозно дискутирани в пространствата на българската социално-политическа теория проблемни полета. Особено важна в този контекст е ролята на блока „флуктуации на демокрацията”, където са включени текстове, подривно анализиращи официалния социален дискурс и изследващи различни форми на предпоставено политическо ангажиране при социалните науки. В статията на Д. Минев и Т. Кръстев са концептуално разгледани видовете манипулативна употреба на социално знание в качеството му на съзнателно производство на незнание и търсене на заложена още от Фуко алтернатива – „адекватното знание”, способ за постигане най-вече на нов тип гражданска активност. М. Баджаков проследява различния начин на интерпретиране на различните механизми за създаване на конспиративни теории за задкулисните политически елити у нас. Представяйки как според А. Бадиу съвременната либерална държава и послушната ŭ политическа философия превръщат „демокрация” в „авторитарно мнение”, Д. Ганов обръща внимание върху крайния пуризъм при конституиране на понятието за „политическо”: Бадиу изхвърля понятието „икономика” от политическия речник, всъщност стеснява възможностите си да анализира по-дълбоко наблюдаваното от него явление. П. Чолаков проследява взаимодействието между английския средновековен конституционализъм и политическите идеи на пуританството – взаимодействие, конституирало в перспектива принципите на ограниченото управление и американските демократични институции, но и употребяващо демократичните принципи за налагане на деспотизъм.

Производството на незнание е част и от проблематиката на блока „Общество и знание”, където Б. Николова изследва специфичните употреби на прогностично знание и изработването на прогнози като манипулативна по необходимост дейност. Статията разкрива някои концептуaлни и практически проблеми, отнасящи се до понятията „общества, основани на знанието”, „легитимност на експертиза” и възхода на think-tanks. Различен тук е предметът на изследване на В. Пенчев, който изработва класификация на цивилизационния подход в конституирането на история, подчертавайки важността на тази проблематика след „сблъсъка на цивилизациите” след 11 септември.

Блокът, посветен на философските и културните измерения на съвременната екология, включва своеобразен манифест на екологизма, в който П. Канев „демитологизира” различни пейоративни конотации на течението и очертава пътища за развитието му. Актуално е и изследването на В. Ганчева върху отношението между бедността и произвеждането на неравенства в околната среда на глобално, европейско, национално равнище. Зие Ван показва малко познатата роля на конструктивния постмодернизъм при дълготрайното изграждане на съвременната китайска политико-икономическа наука и практика, в частност – по отношение на екологичната проблематика.

Броят завършва с текст на Е. Панова, публикуван по случай 10-годишнината от смъртта ŭ, и спомени за нея от Д. Славова-Соколова и Желю Желев.

Димитър Ганов


◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Флуктуации на демокрацията

. Духомир Минев, Тошко Кръстев – Обществата на социалната манипулация

. Момчил Баджаков – Непублична политика, конспиративизъм, „политическо задкулисие“

. Димитър Ганов – Ален Бадиу: демокрацията като авторитарно мнение

. Петър Чолаков – Английският конституционализъм и пуританството

Общество и знание

. Васил Пенчев – Цивилизационният подход и „разумът в историята“

. Благовеста Николова – Съвременните общества, основани на знанието

Философия, екология, култура

. Петър Канев – Екологизмът между нова мизантропия и нов хуманизъм

. Вяра Ганчева – Еконеравенства и бедност: рискове и възможности пред устойчивото развитие

. Зие Ван – Конструктивният постмодернизъм, китайският марксизъм и екологичната цивилизация

In memoriam

. Правда Спасова – Да си спомним за проф. дфн Елка Панова (1929–2003)

. Елка Панова – „Индивидите

. Донка Славова-Соколова – За Елка – с обич

. Желю Желев – В памет на професор Елка Панова

 

 

Автор: Сп. "Философски алтернативи"
16.12.2013 г. 21:13
Посетено: 1711
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/18314-spisanie-filosofski-alternativi-5-2013