Издания / премиери

Нов брой на списание "Философски алтернативи" - 4/2013

Философия и култура, идеи на известни мислители, анализи, годишнини, млади автори, нови книги

Нов брой на списание "Философски алтернативи" - 4/2013


◊ В БРОЯ

Първият блок акцентира върху идеи на известни мислители. Най-любопитния извод на Кр. Делчев е, че за Бицили нацията е европейски феномен, който не е задължителен за другите континенти. Направеният от Г. Пенев анализ на трагическия мит у Лосев включва и сравнителен анализ с възгледите на Шелинг и Флоренски. Откровения на сърцеведа и психолога Ницше са човекознание, достигащо до глъбините на вътрешната раздвоеност и неистов копнеж по завършеност на Homo sapiens като същество, обречено да търси истината за себе си и за смисъла на живота.

През 2013 г. се отбелязват годишнини от рождението на двама видни мислители: руския философ Вл. Соловьов (1853–1900) и индийския – Св. Вивекананда (1863–1902). Въпреки културните различия, в които те са живели, Д. Пенчев намира много сходни положения и в живота им и в концептуалните им схващания.

В. Личев разглежда проблема за относителността на времето в исторически, социокултурен и философски план. Корените на тази идея могат да бъдат открити още в религиозните и митопоетични представи. През Средновековието нейното развитие парадоксално се свързва с Апокалипсиса, доколкото Бог и да иска не може да ускори края на света.

Н. Атанасов разглежда философските и стратегическите постановки, свързани с влиянието на културата в национален и европейски аспект, особено в съвременното информационно общество, и показва как те могат да разкрият възможности.

Н. Михайлов проследява от гледна точка на етиката eвропейското историко-културно развитие, откроявайки три етико-културни парадигми – на Античността (при която етиката на добродетелите определя културния облик на обществото), на Новото време (културата „се измества към център, определен от човека и неговия разум”, акцентирайки върху понятията свобода и толерантност) и парадигмата на 20. век (при която моралът, културата и изкуството „все повече преминават през човешката гледна точка, откъсват се от обективното, абсолютното, метафизичното”). Л. Тодорова посочва обективните условия, които пораждат индивидуализма и соционализма в социално-етичен аспект. Универсалните морални норми имат първенство и индивидуалността предполага потребност от взаимна рефлексивност, докато соционалността предполага потребност от рефлексия. За авторката смисълът на живота е в саморефлексията, която неизбежно изисква себеотдаване. В. Славова обсъжда етическите възгледи на Левинас, общото и различията им с идеите на Кант и Хайдегер. Прокарват се два основни мотива: “етиката не е познание за битието” и “етиката е отношение с Другия”.

Е. Ченгелова предлага решения за разработването на ефективни методологически подходи към емпирично изследване на „сивата икономика“. Теоретични изследвания на сивата икономика има много, но работата по методологическите въпроси и предлагането на инструменти за изучаване на темата е актуална.

С теми, свързани с религията, дебютират двама студенти – Хр. Вълчев, който съпоставя концепцията за свободата в стоицизма с възгледа на видния християнски философ Св. Августин и Н. Петкова с кратко есеистично откровение.◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Личности – нови прочити

. Красимир Делчев – Философия на нацията на Петър Бицили
. Галин Пенев – Трагическият мит – към един символно-космологически прочит (Лосев, Шелинг, Флоренски)
. Деян Пенчев – Владимир Соловьов и Свами Вивекананда – религиозно-философските възгледи на двама братя по дух
. Фридрих Ницше – Моралистът Ницше (из „Човешко, твърде човешко. Фрагменти“)

Проблеми на културата

. Valeri Lichev – Relativity of time from historical and cultural perspective
. Николай Атанасов – За стратегическото мислене и влиянието на културата

Етически дилеми

. Николай Михайлов – Етичното проблематизиране на културата
. Лена Тодорова – Соционализъм – философско-етическа концепция
. Веселина Славова – Етиката на Левинас между класическата метафизика и Хайдегеровата онтология

Методология и емпирия

. Емилия Ченгелова – Холистичен подход за конструиране на методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка“

Млади автори

. Христо Вълчев – Сравнение между концепцията за свободата на човека в стоицизма и в християнската философия
. Нели Петкова – И рече Бог…

Нови книги

. Васил Пенчев – Еволюцията на йерархичните системи като прогностичен модел
. Иванка Стъпова – Европейски влияния в българската философска култура

Автор: Мартин Табаков
29.09.2013 г. 16:35
Посетено: 1354
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/17716-nov-broy-na-spisanie-filosofski-alternativi-4-2013