Издания / премиери

Нов брой на списание "Философски алтернативи" - 3/2013

Тема на броя: Философия и култура

Нов брой на списание "Философски алтернативи" - 3/2013


◊ В НОВИЯ БРОЙ

Книжка трета на сп. „Философски алтернативи” от 2013 г. представя многообразието на културата като въплъщение на творческите усилия по очовечаване на реалността и придаване ценностен смисъл на битието чрез подходите на философията и историята на културата, на естетиката – като естетизъм или игра с реалностите в пародията, на политиката – чрез идеологемната критика на Д. Михалчев като лъженаука и квазиобективност, съчетана с властови игри и претенциии за менторство в сферата на общественото съзнание, на теорията на познанието – чрез проникване в следайнщайновата картина на света посредством математиката и квантовата физика, на философията на историята като диалог родно и чуждо.

По новому прозвучават темите за любовта като благо тайнство и за болестта като поанта в съзнанието и в ежедневието на болния, за отношението на здравето в контекста на проблема за идентичността, за пътешествието и пътешествениците като откриватели на света, но и пионери на самопознанието, за богомилството като антикризисно съзнание и за поета като водач на народа по ”правия път” на Божественото предопределение за културен дълг.

Усилията на отделните публикации са насочени към постигане различните фасети на културата като начин на живот и начин на мислене, като изкуство и наука, политика и отношение към социума. Индивидуалните авторски почерци са балансирани и хармонизирани с цел полифоничност на звученето в една философска микровселена, предполагаща в духа на известната епистемологическа метафора всеки фрагмент да дава представа за цялото, а цялото – да съществува чрез отделния ескиз, а неговият колорит и неповторимост на прочита на един-единствен аспект от действителността се превръщат в условие за постигане малки новаторски стъпки по безкрайния друм на познанието.

Приятно четене!
Ерика ЛазароваСЪДЪРЖАНИЕ
 
Списание "Философски алтернативи" 3/2013

Тема на броя: Философия и култура
Водещи: Ерика Лазарова и Силвия Серафимова


Димитър Михалчев – шестдесет години по-късно

. Венцеслав Кулов – За един дефект във философската система на Ремке–Михалчев (част 2)
. Ангел С. Стефанов – Още няколко думи за дискусията около Димитър Михалчев
. Добрин Спасов, Елка Панова – Краят на българската буржоазна философия (по повод „логиката“ на акад. Д. Михалчев) (отпаднала част)

Философски рецепции на българската и европейската култура във времето

. Ерика Лазарова – Богомило-катарската философия като паневропейско антикризисно самосъзнание
. Пламен Антов – Българско възраждане и немска диалектика: естетическият сюжет. Към философията на българската история
. Анани Стойнев – Мигове
. Цвета Дончева – Благото тайнство. Онтология и ортология на любовта

Проблеми на теорията на познанието

. Vasil Penchev – The Kochen – Specker theorem in quantum mechanics: A philosophical comment (part 2)

Фикционализмът: философски прочити

. Андрей Лешков – Границите на естетизма?
. Петър Пламенов – Нищета на пародията, или за палиативната мисъл на настоящето
. Силвия Серафимова – По следите на утописта пътешественик, или как с думите се правят неща

Болестта като интердисциплинарен проблем

. Виталий Лехциер – Субективните смисли на болестта. Основни методологически различия и подходи към изследването
. Веселина Христова Славова – Понятията „здраве“ и „болест“ и отношението им към проблема за идентичността

Нови книги

. Асен Димитров – Голямото предизвикателство – енциклопедичен речник по логика и семантика
. Гергана Попова – Аргументите на свободата в политическата философия на Ортега-и-Гасет и тяхната валидност в перспективата на Лазар Копринаров

----------------------
Всички статии от този брой както и всички статии от "Философски алтернативи" от 1992 до днес могат да се изтеглят от Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) - http://www.ceeol.com
Автор:
Сп. "Философски алтернативи"
Публикация:
07.08.2013 г. 15:20
Посетено:
1902
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/17456-nov-broy-na-spisanie-filosofski-alternativi-3-2013