Конкурси

Програма 2010 на Община Пловдив за финансиране книги на пловдивски автори и важни за Пловдив издания

Условия за кандидатстване

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 
• Проектът може да бъде в област: Художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, литературна критика, литературна история, литературна анкета, литературоведско изследване, монография, книга за деца); историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (преиздаване на книга и д.п.).
• Може да кандидатства физическо лице, организация, институт.
• Едно физическо лице или организация не може да кандидатства в една сесия с повече от един проект.
Кандидатът да отговаря на следните условия:
1. Да има адресна регистрация в Пловдив.
2. Да има завършен ръкопис, подготвен за печат.
· Проект, съдържащ попълнения формуляр, заедно с ръкописа и задължителните приложения се изпраща с обратна разписка до дирекция „Култура” на Община Пловдив или се предава лично в срок до 25 май 2010 г. След крайния срок, независимо от датата на пощенското клеймо, проекти не се приемат.
· Проектите трябва да  включват пълен комплект документи:
1. Формуляр;
2. Завършен, готов за печат ръкопис на хартиен носител в 3 екземпляра;
3. Анотация на произведението;
4. Оферта от издателство;
5. Творческа биография на кандидата.
6. Ксерокопие на личната карта (за физически лица) или булстат (за фирми, организации и др.).
Ръкописът да отговаря на следните условия:
1. да е напечатан на хартиен носител;
2. да отговаря на стандарта (30 реда х 60 знака на страница или 1800 знака).
Забележка: Ако се кандидатства за преиздаване на важно за Пловдив издание се представя изданието.
Проектът, формулярът за кандидатстване и приложенията към него – не се връщат на кандидатите.
Проектът да съдържа оферта на издателство, за предпочитане пловдивско.
Исканата сума от Община Пловдив не трябва да надвишава 3000 лева, независимо от общата стойност на проекта.
Резултатите от конкурса се обявяват на официална пресконференция, организирана от Дирекция „Култура” на Община Пловдив и на интернет сайта на Община Пловдив в срок до 25 юни 2010 г.
Издателствата, към проекти, одобрени за издаване, сключват договор със зам.-кмета по „Образование и наука, култура и туризъм” на Община Пловдив за получаване на определената субсидия.
Издателствата трябва да издадат спечелилите проекти като готови книги в срок до 25 декември 2010 г.
Промяна в параметрите на проекта могат да бъдат извършвани само след писмена молба от кандидата и официално разрешение от Дирекция „Култура” на Община Пловдив.
Издателствата се задължават да включат на втора страница на изданието следния рекламен текст: „Книгата е спечелила проект по Програмата на Община Пловдив за финансиране книги на пловдивски автори и важни за Пловдив издания.”
В едномесечен срок след издаването на книгата издателствата изпращат уведомително писмо за изпълнението на проекта до Дирекция "Култура" на Община Пловдив.
Издателствата (авторите, организациите) се задължават да дарят по една книга на всички читалищни библиотеки в Пловдив, на Народна библиотека „Иван Вазов” и три книги на Община Пловдив.
Спечелилите кандидати имат право да разполагат с целия тираж на издадените книги и да се договарят с издателствата и книгоразпространителските фирми за тяхното разпространение.
Спечелилите кандидати участват в проявите на Дирекция „Култура” на Община Пловдив при представяне резултатите от програмата (премиери на книги, обсъждания и др.).
При неизпълнение на проекта в посочения срок съответното издателство се задължава да върне субсидията на Община Пловдив, като му се отнема правото да кандидатства при следваща сесия.
 

ІІ. СФОРМИРАНЕ И РАБОТА НА ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ
 
Председателят, както и съставът на Експертната комисия, се определят със заповед на зам.-кмета по „Образование и наука, култура и туризъм” на Община Пловдив след изтичане на срока за предаване на литературните проекти.
Експертната комисия наброява 7 души. В нея се включват утвърдени писатели, литературни критици, историци, изкуствоведи и други изявени творци според характера на постъпилите ръкописи.
Членовете на комисията не могат да кандидатстват с литературни проекти по тази програма.
Членовете на Експертната комисия получават възнаграждение за извършената работа. Размерът на възнаграждението се определя от зам.-кмета по „Образование и наука, култура и туризъм” на Община Пловдив.
Експертната комисия за подкрепа на проектите разглежда само кандидатури, оформени по модела на предложения формуляр. Такъв може да се намери и изтегли от интернет сайта на Община Пловдив, страница „Култура”: www.plovdiv.bg, а също и на сайта на Дружеството на пловдивските писатели на адрес: www.the-art.hit.bg.
Комисията може да одобри проекта, да определи финансовите параметри или да го отхвърли.
Одобрените кандидати ще бъдат уведомени в тридневен срок след решението на комисията.
 

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА

Всеки член на комисията чете всички произведения, като ги оценява по десетобалната система.
Класирането на печелившите проекти се извършва на базата на сбора от получените оценки до изчерпване на отпуснатите средства по програмата.
Всеки член на комисията е длъжен да представи писмена мотивация за всяко произведение, което предлага за издаване.
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатът изпраща по пощата или предава на ръка проекта с ръкописа в три екземпляра, придружен от попълнения формуляр и всички приложения на адрес: 4000 гр. Пловдив, Дирекция „Култура” на Община Пловдив, ул. „Княз Александър І” №35
 

За контакти:
Дирекция „Култура” на Община Пловдив; 032/ 624 434; e-mail: kultura@plov.omega.bg

Автор: Димитър Атанасов
27.04.2010 г. 11:56
Посетено: 1681
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/9812-programa-2010-na-obshtina-plovdiv-za-finansirane-knigi-na-plovdivski-avtori-i-vazhni-za-plovdiv-izdaniya