Конкурси

Конкурс за емпирични изследователски проекти

Конкурс на Изследователския център по социални науки

◊ СЪБИТИЕТО

Изследователски център по социални науки
обявява

Конкурс за емпирични изследователски проекти в следните области:

    • Социални компетентности в общество на знанието;
    • Неравенства и жизнени шансове;
    • Мобилност и идентичност.

Проектите са шестмесечни и трябва да бъдат осъществени през учебната 2008-2009 година. Те трябва да предвиждат интеграция в учебния план на катедра „Социология” под формата на курс или студентска практика. Финансирането е в рамките на 4000 лв. за всеки спечелил проект.

Отпуснатият бюджет покрива следните разходи:

. Заплащане на технически изпълнители;
. Командировъчни разходи;
. Разходи за информационни продукти и услуги;
. Канцеларски материали.

Крайният срок за подаване на документи е 10 септември 2008 г. до 17.00 часа.

 
◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Кой може да кандидатства?

· Учени с придобита докторска степен (хабилитирани и нехабилитирани);
· Докторанти, които са взели докторанстки минимум и кандидатстват с изследователски проект, свързан с темата на дисертацията.
 
• Какви документи за кандидатстване се представят?

. Титулна страница, съдържаща името на проекта и тематичната област, по която се кандидатсва;
. Детайлно описание на цели, задачи, план-график и бюджет на планираното емпирично изследване. Общият обем на проекта не трябва да надхвърля 15 стандартни страници;
. CV на всички участници в проекта;
. Двама експерти, които биха могли да препоръчат проекта.

• Проектите се оценяват чрез анонимно рецензиране.

• Къде могат да бъдат подадени проектите?

. Проектите се подават лично на адрес:

София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 5, ст. 513А;
Катедра „Социология”.

. Приемно време: понеделник, сряда и петък – 14.00–18.00 ч.
. Координатор – Вероника Димитрова
. Телефон: 971 10 02, вътр. 234
. Имейл: rcss@abv.bg
Автор:
Изследователски център по социални науки
Публикация:
20.06.2008 г. 11:21
Посетено:
1572
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/6136-konkurs-za-empirichni-izsledovatelski-proekti