Конкурси

Общотеоретични аспекти на държавата и правото

Студентски конкурс

.: ОРГАНИЗАТОР Екипът на сайта http://www.legaltheory.org .: ТЕМА Темата на курсовата работа (реферата) следва да бъде в областта на общотеоретичните аспекти на държавата и правото. Курсовите работи (реферати) по отделни отраслови аспекти на държавата и правото не участват в конкурса. .: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Курсовата работа (рефератът) трябва да са написани от редовен или задочен студент, български гражданин, притежаващ това качество през учебната 2004-2005 г. Участниците в конкурса трябва в придружителното писмо изрично да дадат своето съгласие курсовата им работа (реферат) да бъде публикувана безплатно в сайта http://www.legaltheory.org за неопределено време. В придружаващото писмо участниците трябва да посочат свои (предпочитан) имейл, телефон и адрес за кореспонденция. Курсовата работа (рефератът) следва да бъде написана в обем минимум от 10 страници, отговарящи на БДС, т. е. 30 реда по 60 знака на ред. Курсовата работа (рефератът) следва да съдържа: - съдържание (опис на точките, частите на работата); - основна част; - посочване (опис) на ползваната литература .: КРАЕН СРОК Изпращайте своите работи най-късно до 1 юни 2005 г. Курсовата работа (рефератът) трябва да са изпратени като файл в .doc или .txt формат на имейл gdenkov@dir.bg или имейл gdenkov@yahoo.com .: НАГРАДИ Наградите в конкурса са книги на правна тематика. Отличат се работите, класирани от 1 до 6 място. Класирането се извършва от гл. ас. д-р Георги Денков. .: ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ http://www.legaltheory.org
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 315
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/387-obshtoteoretichni-aspekti-na-darzhavata-i-pravoto