Конкурси

Четвърти национален конкурс за ученици от 12. клас за есе организира Философско-историческият факултет на ПУ

Учениците ще пишат за чуждите празници в българската култура, отличниците могат да се запишат за студенти в две от специалностите на факултета

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

„Чуждите празници в българската култура – необходимост или подражание?“ е темата на Четвъртия национален конкурс за 12-класници за есе, организиран от Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

В конкурса могат да участват всички ученици от 12. клас в средните училища в страната с интереси в областта на краезнанието, литературата, българския език, историята, етнографията, туризма и културното наследство. Писменото съревнование ще се проведе в две равностойни сесии, всяка от които съдържа три етапа.

Първият етап включва представяне на конкурсните материали, като крайният срок е 22 март/ 1 май 2018 г. в електронен вид на адрес: pu-konkurs@uni-plovdiv.net, а на хартиен носител на адрес: Философско-исторически факултет – Деканат, ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ №4, 4000 Пловдив.

Конкурсните материали наред с есето трябва да съдържат данни за кореспонденция като: трите имена на участника, град, училище, клас, пълен пощенски адрес и телефон. Есето представлява самостоятелна писмена разработка в обем до 4 стандартни страници по посочената тема. Специално разработени насоки за подготовка на ученическо есе участниците в конкурса могат получат на адрес https://logos.uni-plovdiv.net/en/

Есето трябва да бъде придружено от декларация за авторство, попълнена и подписана от автора. При изпращане по електронна поща, подписаната декларация трябва да бъде сканирана в .pdf или .jpeg. Есета без декларация за авторство няма да бъдат допускани до конкурса. Самата декларация е достъпна на следния линк: https://drive.google.com/file/d/1AEEPgXvXPsydXU_veEzaNw-CZcljJPEt/view

Вторият етап включва оценяването на конкурсните материали – до 2 април/ 11 май 2018 г. Есетата ще бъдат проверявани от комисия от преподаватели от Философско-историческия и Филологическия факултети на Пловдивския университет. Оценяването ще се извършва по шестобалната система в граници „Слаб 2“ – „Отличен 6“, с точност до 0,10. Авторите на класираните есета с оценка минимум „Много добър 4,50“ ще бъдат лично уведомени и поканени да представят своите разработки пред комисията. Крайната оценка ще се формира от средноаритметичния сбор на оценката от есето и от представянето пред комисията.

Третият етап е представяне на класираните писмени разработки – 9 април/21 май 2018 г. Всеки автор на есе ще разполага с 15 минути, за да представи своите идеи. Членовете на комисията ще задават въпроси на участника.

Критериите за създаване на есето включват оригиналност и атрактивност на съдържанието, лично отношение на автора, аргументираност по темата и убедителност при представянето пред комисията.

Организаторите подчертават, че до конкурса няма да се допускат есета, копирани от други източници.

Авторите на първите три есета, класирани от комисията, ще получат награди от Философско-историческия факултет.

С оценка от националния конкурс всички класирани участници могат да изберат да се запишат в бакалавърските програми „Етнология“ и „Социална антропология“ във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет през учебната 2018/2019 г. Оценката може да замести получения резултат от кандидатстудентския изпит по български език,  ако отговаря на условията за прием, посочени в справочника на Пловдивския университет:

  • Минимум „Отличен 5,50“ – класираните участници могат да се запишат в избраната от тях бакалавърска програма в деня на подаване на кандидатстудентски документи.
  • От „Добър 4“ до „Много добър 5,25“ – участниците могат да се включат в класирането за специалности „Етнология“ или „Социална антропология“.
Автор: Организаторите
21.02.2018 г. 17:55
Посетено: 2410
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/27193-chetvarti-natsionalen-konkurs-za-uchenitsi-ot-12-klas-za-ese-organizira-filosofsko-istoricheskiyat-fakultet-na-pu