Конкурси

Студентски конкурс за изследване в областта на балканския и славянски фолклор

За дипломирани магистри и студенти в магистърски програми от всички специалности

Студентски конкурс за изследване в областта на балканския и славянски фолклор


◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Често и хората на науката плащат дан на модата: избират теми, които изглеждат нови, отказват се от утвърдени понятия и ги заменят с новоизковани. Едно от понятията с подобна съдба е фолклорът и свързаната с него методология. Изчерпан ли е този подход? Само за миналото и за сценичните възстановки ли трябва да мислим, когато се спомене понятието фолклор?

Специалистите знаят, че дори и днес фолклорът не съществува само в изпълненията на певчески и танцови ансамбли. И днес хората продължават да общуват, да разказват, да създават свои кодове, разбираеми за членовете на определена общност. Фолклорът е общуване и общуването ражда фолклор. Той е творческо усилие, игра и съхраняване на знание за миналото. Фолклорът може да разграничи своето и чуждото и даже да се превърне в бунт.

Фолклористите у нас днес разкриват нови изследователски полета и осъзнават необходимостта да потърсят съмишленици с разнообразна базисна подготовка, за да обхванат по-широко европейското пространство и да погледнат на него от българска гледна точка.

С тази цел Секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ при Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН и редакцията на списание „Български фолклор“ организират конкурс за оригинално непубликувано изследване (статия), посветено на тема от областта на балканския и славянски фолклор.

Тематика: Изследванията (статиите) могат да бъдат посветени на различни теми от областта на фолклора, традиционната култура и всекидневието на балканските и славянските народи, като и на етничните и конфесионални групи, обитаващи балканските и славянски страни. 

Право на участие в конкурса имат дипломирани магистри и студенти в магистърски програми от всички специалности.

Изисквания за оформление: Статиите, с обем не по-голям от 30 000 знака (включително библиографията и бележките под линия), трябва да бъдат изпратени в електронен вид (.doc или .docx формат). Библиографията се оформя съобразно правилата на списание „Български фолклор“, които могат да бъдат намерени на интернет сайта на списанието (http://www.bulgarianfolklorejournal.net/Content/PravilaBF.pdf).

Срок: Статиите трябва да бъдат изпратени не по-късно от 30 април 2016 г. на адрес bulfolk@abv.bg, придружени от кратки данни за автора: специалност, факултет, университет, адрес за кореспонденция.

Награди: Организаторите на конкурса предвиждат две награди:
. І награда – публикация в списание „Български фолклор“ и едногодишен абонамент за списанието;
. поощрение – едногодишен абонамент за списание „Български фолклор“.

С изпращането на текст за участие в конкурса всеки участник приема условията на конкурса и декларира:
1. че е автор на изпратения от него текст;
2. че текстът не е публикуван и не е приет за печат в друго издание на български или на друг език;
3. че е съгласен текстът му да бъде публикуван в списание „Български фолклор“ съобразно възприетите от редакцията на списанието правила.

Примерни тематични области
- Мит – фолклор – ритуал (в традиционната култура и съвременността);
- Традиционни и нови фолклорни жанрове (народен епос, балади и други песенни жанрове, приказки, предания, паремии, вицове, градски легенди и т.н.): регионални, етнични, национални и наднационални особености;
- Фолклор и идентичност (национална, етнична, регионална, селищна, групова, професионална и т.н.);
- Фолклор и религия;
- Фолклор и фолклоризъм: фолклорът на сцената и в музея, фолклорът в архивите (вкл. аудио и видеоархиви), фолклорът в печатните издания, фолклорът в съвременните медии;
- Фолклорът и художествената литература;
- Фолклорът и децата;
- История на фолклористиката в отделните страни или региони;
- Изследване на балканска и/или славянска фолклорна/фолклористична проблематика в сравнителен план; 
- Фолклорни явления в съвременността.

Този списък е предназначен да улесни участниците в конкурса при избора им на тема, но не e нито изчерпателен, нито – задължителен.

Автор: Димитър В. Атанасов
23.01.2016 г. 13:22
Посетено: 1732
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/22789-studentski-konkurs-za-izsledvane-v-oblastta-na-balkanskiya-i-slavyanski-folklor