Конкурси

Конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана 2011

За непубликувани и непредставяни пред публика произведения

◊ СЪБИТИЕТО

Община Монтана
организира

Конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана 2011
 
Вторият конкурс за написване на нови творби за духов оркестър се организира под патронажа на Кмета на Община Монтана – Златко Живков. 
 
Цел:
Конкурсът има за цел да стимулира развитието и да популяризира изявите на българската духова музика; да даде възможност за създаване на нови творби – хора на фолклорна основа и маршове, за духов оркестър, и изпълнението на наградените творби на Празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” – Монтана.
 

◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Конкурсът се провежда на всеки две години в град Монтана.

• В него могат да участват композитори без възрастови ограничения.

• Творбите, изпращани от участниците в конкурса трябва да бъдат специално създадени за конкурса, да не са публикувани и публично представяни.

• Изпращаните от авторите творби трябва да бъдат съобразени с възможностите за изпълнение от среден и голям духов оркестър.

• Върху партитурата и на компактдиска с демозаписа на изпращаната творба не трябва да фигурират имената на творбата и автора. Партитурата и компактдискът с демозаписа трябва да бъдат придружени с отделно запечатан плик, съдържащ подписаната от автора апликационна форма, публикувана в интернет-страницата на конкурса, с данни за името на творбата, името на автора, адрес за кореспонденция, както и съгласие за приемане условията на този правилник.

Изключения от изискванията не се допускат.

Участниците в конкурса ще бъдат уведомени лично за резултатите от проведения конкурс. Те ще бъдат оповестени и в интернет-страницата: www.festival-dikoiliev.com

 
◊ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

• Конкурсът е анонимен.

Всеки композитор може да участва в него с не повече от една творба – едно хоро или един марш, представени като партитура. Желателно, но не задължително е към партитурата да бъде приложен демозапис на компактдиск в аудио формат.

• Участниците в конкурса да изпратят по пощата творбите си на адрес:

гр. Монтана, Община Монтана, ул. “Извора“ 1, дирекция “Хуманитарни дейности”, за Конкурса за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана 2011, раздел “Хоро” / раздел “Марш”, в срок не по-късно от 30.08.2011 г. Важи датата на пощенското клеймо.

• Класирането се осъществява в два раздела: раздел “Марш” и раздел “Хоро”.

Организаторите не са длъжни да върнат на авторите изпратените от тях творби.
 

◊ ЖУРИРАНЕ И СЕЛЕКЦИЯ

Жури, определено от организаторите, ще извърши селекцията на изпратените творби и присъждането на наградите.

Журито не е длъжно да присъжда всички награди. Наградите могат да бъдат делими.

Решенията на журито са окончателни и неоспорими. Те се оповестяват, а паричните премии, свързани с наградата, се връчват непосредствено след присъждането на наградите от журито.


◊ НАГРАДИ

Журито ще присъди за всеки от разделите: раздел “Марш” и раздел “Хоро” първа, втора и трета награда.
 
. Първа награда – 600 лв.
. Втора награда – 400 лв.
. Трета награда – 300 лв.

Наградите са придружени със статуетки на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” 2012. Те се връчват на авторите на наградените творби по време на тържествената церемония по откриване на празниците.


◊ ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторите придобиват авторските права върху наградените от конкурса музикални творби, като имат правото да използват произведенията, съгласно Закона за авторското право и сродните му права, по всички допустими начини за целите на конкурса, в рамките на десет години.

Автор: Нели Василева, "Култура и вероизповедания", Община Монтана
02.04.2011 г. 22:11
Посетено: 1664
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/12077-konkurs-za-sazdavane-na-novi-tvorbi-za-duhov-orkestar-montana-2011