Конкурси

Морето, морето, морето…. 2010

Пети национален конкурс за литература – поезия и проза, и за компютърна рисунка

Морето, морето, морето…. 2010


◊ СЪБИТИЕТО

. Регионален инспекторат по образованието – Варна
. Община Варна
. Съюз на българските писатели – Варна
. „Сдружение Литературно общество“ – Варна
. Общински детски комплекс – Варна

обявяват

Пети национален конкурс "Морето, морето, морето…"

За литература – поезия и проза, и за компютърна рисунка◊ СТАТУТ

Конкурсът е заложен в Национален календар за извънучилищни дейности на МОМН за учебната 2010-2011 година.

Право на участие имат ученици от цялата страна от 1. до 12. клас от училищата и извънучилищните звена.


◊ РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА

Цели: Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора и да се насочи вниманието им към красотата и духовната сила на българското море.

Изисквания към творбите:
Всеки участник има право да участва с най-много пет творби, написани на компютър: 5 стихотворения на морска тематика или от 1 до 5 разказа (не повече от 3 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта).

Конкурсът е явен, всички творби се придружават с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст на участника, клас, училище (извънучилищно звено).


◊ РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА

Цели: Развитие на таланта, компютърните умения и въображението на малките художници.

1. Изисквания към рисунките:
1.1. Да са изработени на графична програма по избор
1.2. Формат на рисунката до А4 (210х297 или 297х210 мм), до 2 броя на участник.
1.3. Да бъдат представени разпечатани на мастилено-струен принтер или изпратени по електронната поща.
1.4. Да не се вмъкват готови обекти от други програми или картинки.
1.5. Данни за участниците да бъдат написани на гърба на рисунката: трите имена, години, клас, училище и телефон за контакт.
Рисунки, които не отговарят на условията по статута, не се допускат до журиране.
Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, както и поощрителни награди.


◊ КЛАСИРАНЕ

Извършва се в три възрастови групи: От І до ІІІ клас, от ІV до VІІ клас, от VІІ до ХІІ клас.

Ще бъдат присъдени първа, втора, трета награда и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел.


◊ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Творбите за участие в конкурса се приемат до 31 октомври 2010 г. по пощата на адрес:
гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 7, Общински детски комплекс, за конкурса „Морето, морето, морето…“

или като прикачен файл на електронния адрес:

. За литературни творби: lkkastalia@abv.bg
. За компютърни рисунки: grethen@abv.bg

Тел. за връзка: 052/612107; 052/639 374

Всеки автор може да участва и в двата раздела.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

Протоколите  с резултатите от от заседанието на журито, както и мястото и началния час на тържественото награждаване ще бъдат обявени в сайта  на ОДК http://www.odk-varna.com

Връчването на наградите ще се проведе на 20 ноември 2010 г.

Автор: Бригита Златарева, Общински детски комплекс – Варна
20.08.2010 г. 14:41
Посетено: 6636
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/10581-moreto-moreto-moreto-2010