Проекти

Успешен проект на ИЕФЕМ – БАН с нов принос към познанието за културната памет, идентичностите и развитието на местните общности в България

Представяне на проекта - 8 септември, 14 часа, зала 19 на ИЕФЕМ - БАН

Успешен проект на ИЕФЕМ – БАН с нов принос към познанието за културната памет, идентичностите и развитието на местните общности в България


◊ СЪБИТИЕТО

На 8 септември 2015 г. от 14:00 ч. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, ул. „Московска” №6-А, резултатите от своята работа ще представят участниците в проект „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности”.

Проектът беше реализиран в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 2007-2013. Работата продължи две години (от юли 2013 г.) под ръководството на доц. д-р Ана Лулева. Основната цел на проекта беше да предложи качествено обучение и да стимулира изследователската работа на докторанти, постдокторанти и млади учени за постигане на висококачествен научен продукт в областта на културната памет, културното наследство и идентичности; да повиши конкурентоспособността на младите учени като професионалисти, тяхното успешно включване и устойчиво присъствие в европейското изследователско пространство.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

В рамките на обучителната програма „Културна памет, културно наследство, множествени идентичности: България в Европа” 12 преподаватели изнесоха общо 240 часа лекции (12 специализирани модула за интердисциплинарно обучение, всеки по 20 часа лекции). Методиката на преподаването беше базирана на водещите принципи на академичното обучение: динамично, ориентирано към обучаемите, стимулиращо творческото и критичното им мислене. Младите учени участваха в престижни научни форуми в България и чужбина, бяха включени в наши и международни научни мрежи. Те получиха възможност за закупуване на ценна научна литература, абонамент в електронната библиотека QUESTIA и изданията на SAGE, JSTOR и Wiley-Blackwell. Силен интерес и оживени дискусии сред научната аудитория по време на Докторантските семинари във Варна и Копривщица предизвикаха теми, свързани с изследването на културни политики и практики за представяне на културното наследство, големият и все още нереализиран потенциал на местните общности за икономическо развитие чрез културен туризъм, проучването на съвременни екодвижения, на мобилността и идентичността на етнически и религиозни общности в България.

Внимание заслужава фактът, че в публикувания на български език сборник „Изследвания на културната памет, културното наследство и идентичности“ темите, разработвани от младите изследователи, са особено актуални днес: функционирането на колективната памет в съвременността, процесите на конструиране и използване на културното наследство, съвременните музеи като медии, връзката на наследството с културния туризъм, създаването на места на паметта, музикалното фолклорно наследство в сферата на образованието, конструирането на идентичности чрез потребление и определени стилове на живот, конструирането на транснационална идентичност на трудовите мигранти и др. Статиите свидетелстват за разширяване на знанията и на изследователските полета, за добре овладян и прилаган методологичен инструментариум и в крайна сметка за постигане на нов етап в квалификацията на младите автори.

Ръководителите на проекта предоставиха отлична възможност за издаване на първите книги на младите изследователи – шест от успешно защитените дисертации:

. „Всекидневието на българките мюсюлманки в Средните Родопи“ от Елена Петкова
. „Миграции и социокултурнa динамика: албанците от Република Македония“ от Ивайло Марков
. „Трудова мобилност на каракачаните в България“ от Начо Димитров
. „Колективизацията в българското село (1948–1970). Колективна памет и всекидневна култура“ от Яна Янчева
. „Образование в музея. Състояние и перспективи в България“ от Иглика Мишкова
. „Култът към светци безсребърници в България“ от Яна Гергова

Издаден е и сборникът с научни статии на английски език „Contested Heritage and Identities in Post-socialist Bulgaria“ („Оспорвано наследство и идентичности в пост-социалистическа България“), съставители Ана Лулева, Иванка Петрова и Славя Барлиева.

Всяка от осемте книги, издадени по проекта, ще бъде представена в ИЕФЕМ – БАН в следващите месеци.

Заповядайте на представянето на проекта на 8 септември, за да се запознаете с успешната работа на специалистите от ИЕФЕМ – БАН.
Автор: ИЕФЕМ - БАН
04.09.2015 г. 11:52
Посетено: 1307
Етикети: културно наследство, идентичност, ИЕФЕМ БАН, културна памет, представяне на проект
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/21887-uspeshen-proekt-na-iefem-ban-s-nov-prinos-kam-poznanieto-za-kulturnata-pamet-identichnostite-i-razvitieto-na-mestnite-obshtnosti-v-balgariya