Проекти

УНИБИТ ръководи Еразъм Интензивна програма в Турция

Международна програма "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище"

◊ СЪБИТИЕТО

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) е координатор на международната Еразъм интензивна програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище" (ИП БИКМ-АЛУ, 2013-ERA-IP-14), която през своята трета година ще се проведе от 8 до 21 септември 2013 г. в Хаджеттепе университет, гр. Анкара, Турция.

Координатор на проекта е доц. д-р Таня Тодорова, ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт” и зам. ръководител на ЮНЕСКО междуфакултетска катедра „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“ в УНИБИТ. Домакин на изнесената Интензивна програма е Катедрата по информационен мениджмънт с ръководител проф. д-р Серап Курбаноглу.


◊ ПРОЕКТЪТ

Тази проектна година партньорската мрежа, която включва: УНИБИТ (София, България), Хаджеттепе университет (Анкара, Турция), Загребски университет (Хърватска), Университет Париж Декарт (Франция), се разширява с участието на Университета в гр. Сегет, (Унгария). 26 студенти и 18 преподаватели ще си взаимодействат в двуседмична образователна програма, която включва следните теми: Библиотечен, информационен и културен мениджмънт. Информационна грамотност; Опазване и достъп до културно-историческото наследство. Дигитални библиотеки; Интелектуална собственост. Информационно брокерство; Информационни технологии в библиотеките, архивите, музеите и други културни институции. По всяка тема студентите имат теоретични лекции от страна на международния преподавателски екип, като акцентът е представяне на различни теории, подходи и практики според специализацията на дадения експерт. Теоретичният материал се осмисля и тества чрез разнообразни учебни методи (уъркшоп, семинари, дискусии, самостоятелни задачи и Case Study в културни институции – Националната библиотека на Турция; Университетската библиотека на Хаджеттепе университет в гр. Анкара; Музеят на анадолските цивилизации. Провеждат се и два изнесени учебни дни относно социализацията на културно-историческото наследство на тема: „Културното и историческото наследство на Кападокия”. В БИКМ-АЛУ международните отбори се формират на тематичен принцип и позволяват специализация на студентите по конкретна тема.

Мисията на проекта е чрез използването на богат методически инструментариум да се осъществи образователен процес, насочен към усвояване на интердисциплинарни знания и умения, съответстващи на новите изисквания в професионалната реализация на студентите в библиотечно-информационния и културен сектор и в отговор на политиката за висше образование и инициативата на Европейския съюз за „Нови умения за нови работни места”. Текуща и разнообразна информация за напредъка на проекта и галерия от снимки се поддържа в неговия сайт: http://libcmass.unibit.bg/, в образователната платформа ILIAS: http://libcmass.unibit.bg/iplibcmass/ и в е-платформа "Междукултурен обмен за професията библиотекар": http://www.docinfos.fr/culturex/.


“Този проект ИП БИКМ-АЛУ, Договор № 2013-ERA-IP-14, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор - Университет по библиотекознание и информационни технологии в София, и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация”.

За допълнителна информация: доц. д-р Таня Тодорова – координатор на проекта, t.todorova@unibit.bg


    


Автор: УНИБИТ
03.09.2013 г. 08:50
Посетено: 1539
Етикети: проект, Турция, УНИБИТ, Междукултурен обмен, доц. д-р Таня Тодорова, Еразъм Интензивна програма
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/17515-unibit-rakovodi-erazam-intenzivna-programa-v-turtsiya