Проекти

Национален форум за проект "Exebicion - Изкуство за социална промяна"

София, 26 и 27 юни 2013 г.

Национален форум за проект "Exebicion - Изкуство за социална промяна"


◊ ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнение на проект "Exebicion - Изкуство за социална промяна", BG051PO001-7.0.01-0116, на Фондация АРТИСТ - България, финансово подкрепен от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, в партньорство с Асоциация ''ЧАНОВЕ'' – гр. Равена, Италия, най-учтиво Ви каним да присъствате на Национален форум с международно участие.
            
Цел на проекта: Да създаде условия за въвеждането на изкуството в процеса на социална промяна;
            
Основната целева група са представители на:
- местна власт: МКБППМН и социални работници;
- НПО работещи по проблемите на емигрантите, деинституциализацията и хора преживели насилие;
- социални институции: Домове за Деца, Центрове за временно настаняване от семеен тип; 
- образователни институции;
- културни институции;
- ДПС;
- ЦОП;
- Центрове за временно настаняване;
- Помощни училища;
- Педагогически екипи за работа с деца с особени образователни потребности;
- Психо-консултативни кабинети за работа с деца и младежи в риск и техните родители;
- Центрове за предоставяне на иновативни социални услуги;

Целева група са и индиректните ползватели – 25 човека в риск, за които е разработен модела. Чрез тях ще бъде апробиран модела. 12 бр. от тях ще бъдат включени във финалния пърформанс. Деца, младежи и възрастни хора – представители на различни рискови групи. Деца настанени в институции. Младежи, на които предстои да напуснат институциите за социални услуги, трайно безработни, емигранти, младежи с противообществени прояви, хора претърпели насилие.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Форумът ще се състои на 26 и 27 юни 2013 година, в хотел „Принцес”, зала „Европа”, ет. 2. Хотелът се намира срещу „Централна автогара София”. 

Събитието на 26 юни е от 13.00 ч. до 18.00 ч. Регистрация от 12.00 до 13.00 ч. На 27 юни събитието започва в 10.30 ч. до 18.00 ч. Регистрация от 10.00 ч. до 10.30 ч.
 
На форума ще присъстват членове на новоизградената международна мрежа за социално изкуство от България, Италия, Румъния, Германия и Франция. В него ще участват включените в проекта експерти по проекта, членове на целевата група и привлечени за целта представители на други заинтересовани организации, институции и структури на местната власт.
            
На Националния форум ще се направи публичен отчет на проектните дейности. 
            
На 27 юни ще бъде представен пърформанс, демонстриращ арт методите включени в  иновативния модел „Memory театър”.

Вашето присъствие е ценно за нас и ще допринесе за пълноценното провеждане на срещата.


Дамян Минков,
Председател на Фондация АРТИСТАвтор:
25.06.2013 г. 16:49
Посетено: 1221
Етикети: национален форум, изкуство, социален проект, Изкуство за социална промяна, Exebicion, социално изкуство, фондация Артист
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/17305-natsionalen-forum-za-proekt-exebicion-izkustvo-za-sotsialna-promyana