Проекти

Програма за финансиране книги на пловдивски автори и важни за Пловдив издания

Пловдив – кандидат за „Европейска столица на културата 2019 г.”

◊ СЪБИТИЕТО

Община Пловдив
Пловдив, 4000, пл. ”Ст. Стамболов” №1

Програма 2011
За финансиране книги на пловдивски автори и важни за Пловдив издания


               
На основание Решение № 306 взето с Протокол № 18 от 02.08.2011 г. на Общински съвет – Пловдив, и писмо № 2701 от 22.08.2011 г. на Директор дирекция "Финансова политика" за финансиране на книги на пловдивски автори.


І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

• Проектът може да бъде в област: Художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, литературна история, книга за деца, литературна анкета) литературоведско изследване, монография; литературна критика, историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (преиздаване на книга и други подобни издания).
• Може да кандидатстват физически или юридически лица.
• Едно физическо лице или организация не може да кандидатства в една сесия с повече от един проект.
• Кандидатът да отговаря на следните условия:
1. Да има адресна регистрация в Пловдив.
2. Да има завършен ръкопис, подготвен за печат.
. Проект, съдържащ попълнения формуляр, заедно с ръкописа и задължителните приложения се изпраща с обратна разписка до дирекция „Култура” на Община Пловдив или се предава лично в срок до 10 октомври 2011 г. След крайния срок, независимо от датата на пощенското клеймо, проекти не се приемат.
. Проектите трябва да  включват пълен комплект документи:
1. Формуляр;
2. Завършен, готов за печат ръкопис на хартиен носител в 3 екземпляра;
3. Анотация на произведението;
4. Оферта от издателство;
5. Творческа биография на кандидата.
6. Ксерокопие на личната карта (за физически лица/ или булстат /за фирми, организации и др.).
• Ръкописът да отговаря на следните условия:
1. да е напечатан на хартиен носител;
2. да отговаря на стандарта (30 реда х 60 знака на страница или 1800 знака).

Забележка: Ако се кандидатства за преиздаване на важно за Пловдив издание, се представя изданието.

• До 30 януари 2012 г. всеки кандидат да прибере ръкописа си! Проектът, формулярът за кандидатстване и приложенията към него – не се връщат на кандидатите.
• Проектът да съдържа оферта на издателство, което ще издаде ръкописа. За предпочитане е пловдивско издателство.
• Исканата сума от Община Пловдив не трябва да надвишава 3000 лева, независимо от общата стойност на проекта.
• Резултатите от конкурса се обявяват на официална пресконференция, организирана от Дирекция „Култура” на Община Пловдив и на интернет сайта на Община Пловдив в срок до 10 декември 2011 г.
• Издателствата с проекти, одобрени за издаване, сключват договор със зам.-кмета по „Образование, наука и култура” на Община Пловдив за получаване на определената субсидия.
• Издателствата се задължават да издадат спечелилите проекти като готови книги в срок до 10 април 2012 г.
• Промяна в параметрите на проекта могат да бъдат извършвани само след писмена молба от кандидата и официално разрешение от Дирекция „Култура” на Община Пловдив.
• Издателствата се задължават да включат на втора страница на изданието изображение на герба на Община Пловдив и следния рекламен текст: „Книгата е спечелила проект по Програмата на Община Пловдив за финансиране книги на пловдивски автори и важни за Пловдив издания.” Електронният вариант на герба на Община Пловдив може да се получи от дирекция „Култура”.
• Издателствата (авторите, организациите) се задължават да дарят по една бройка от издадените от тях книги на всички читалищни библиотеки в Пловдив (25 на брой), на Народна библиотека „Иван Вазов” и три книги на Община Пловдив (общо 29 броя).
• Спечелилите кандидати имат право да разполагат с целия тираж на издадените книги и да се договарят с издателствата и книгоразпространителските фирми за тяхното разпространение.
• Спечелилите кандидати се задължават да участват в проявите на Дирекция „Култура” на Община Пловдив при представяне резултатите от програмата (премиери на книги, обсъждания и др.).
• При неизпълнение на проекта в посочения срок съответното издателство се задължава да върне субсидията на Община Пловдив, като му се отнема правото да кандидатства при следваща сесия.


ІІ. СФОРМИРАНЕ И РАБОТА НА ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ

• Председателят, както и съставът на Експертната комисия, се определят със заповед на зам.-кмета по „Образование и наука, култура и туризъм” на Община Пловдив.
• Експертната комисия наброява 7 души. В нея се включват утвърдени писатели, литературни критици, историци, изкуствоведи и други изявени творци.
• Членовете на комисията не могат да кандидатстват с литературни проекти по тази програма.
• Членовете на Експертната комисия получават възнаграждение за извършената работа. Размерът на възнаграждението се определя от зам.-кмета по „Образование и наука, култура и туризъм” на Община Пловдив.
• Експертната комисия за подкрепа на проектите разглежда само кандидатури, оформени по модела на предложения формуляр. Такъв може да се намери и изтегли от интернет сайта на Община Пловдив, Дирекция „Култура”: www.plovdiv.bg, а също и на сайта на Дружеството на пловдивските писатели на адрес: www.the-art.hit.bg 
• Комисията може да одобри или да отхвърли проекта и определя финансовите параметри, с които се подпомага издаването.
• Одобрените кандидати ще бъдат уведомени в тридневен срок след решението на комисията.


ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА

• Всеки член на комисията чете всички произведения, като ги оценява по десетобалната система.
• Класирането на проекти се извършва на базата на най-високия сбор от получените оценки. Печелившите проекти получават субсидия до изчерпване на отпуснатите средства по програмата.
• Всеки член на комисията е длъжен на заседанието да изкаже мотивация за всяко произведение, което предлага за издаване.

Забележка:
Кандидатът изпраща по пощата или предава на ръка проекта с ръкописа в три екземпляра, придружен от попълнения формуляр и всички приложения на адрес:
4000 гр. Пловдив, Дирекция „Култура” на Община Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 35


За контакти:
Дирекция „Култура” на Община Пловдив;
032/ 62 44 34; e-mail: kultura@plov.omega.bg

Автор: Община Пловдив
25.08.2011 г. 22:34
Посетено: 1962
Етикети: конкурс за книги, литературни конкурси, конкурс, Пловдив, литература, проекти, Община Пловдив, важни за Пловдив издания. книгоиздаване, финансиране книги на пловдивски автори, програма 2011
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/13024-programa-za-finansirane-knigi-na-plovdivski-avtori-i-vazhni-za-plovdiv-izdaniya