Проекти

Иновативност в образованието по архитектура във ВСУ „Черноризец Храбър”

Ландшафтен архитект (бакалавър) и архитект-урбанист (магистър)

Иновативност в образованието по архитектура във ВСУ „Черноризец Храбър”◊ СЪБИТИЕТО

В Дома на архитекта във Варна проф. д-р арх. Тодор Булев, доц. д-р арх. Александър Слаев, инж. Милена Петрова и арх. Станчо Веков представиха с мултимедийна презентация три акцента от последователната иновативна политика на ВСУ „Черноризец Храбър” в обучението по архитектура – въвеждането на новата специалност „Териториално и ландшафтно устройство”, обявяването на III Национален студентски конкурс за най-добър ландшафтен проект и инициирането на Национален форум под наслов „България – непозната земя – традиции и ценности”.

ВСУ „Черноризец Храбър” e единственият български университет, носител на европейските сертификати за качество - DS LABEL за признаване на дипломата в чужбина и ECTS LABEL за прилагане на системата за трансфер на кредити и студентска мобилност.

 

◊ АКЦЕНТИТЕ

Aрхитектурният факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” въвежда през учебната 2011-2012 година новата специалност „Териториално и ландшафтно устройство”, съответстваща на нарастващите нужди от специалисти, които активно да участват в политиката за охрана на природната среда, екологията, регионалното развитие, управлението на градовете и качеството на градската среда, проектирането и изграждането на откритите пространства – ландшафт, извънселищни и селищни паркове, улици, площади и други. Проф. д-р арх. Булев изтъкна, че това са дейности, които придобиват все по-голямо значение в европейски и световен мащаб, а това рефлектира и върху протичащите у нас процеси на евроинтеграция, работата по европейски програми, усвояването на еврофондове, в общинската политика и различните сфери на публично-частно партньорство. Доц. д-р арх. Слаев и арх. Веков обърнаха внимание върху извеждането на обучението по архитектура на едно ново и качествено по-високо ниво, което предвижда разширяване на кръгозора на студентите и обхващането на всички аспекти при оформянето на териториите като комплексни културни пейзажи, които гарантират устойчивото развитие и отговарят на най-високите изисквания на съвременната урбанистика. След въвеждането през миналата учебна година на сцециалността „Дизайн в архитектурна среда”, новата специалност „Териториално и селищно устройство”, надгражда и продължава иновативната образователна стратегия в обучението по архитектура на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Обучението ще се провежда в 2 степени. След придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация ландшафтен архитект, се предвижда обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация архитект-урбанист в 2 профила - ландшафтно и урбанистично-пространствено планиране. Завършилите специалността ще могат да се реализират като проектанти в архитектурното, урбанистичното и регионалното проектиране и планиране чрез участие в общински, областни и държавни управленски практики, експертна и консултантска дейност и други.

Проф. д-р арх. Булев представи организирания за трети пореден път от Архитектурния факултет при ВСУ „Черноризец Храбър” Национален студентски конкурс за най-добър ландшафтен проект, който както обикновено е адресиран към студенти по архитектура, ландшафтна архитектура, дизайн, пластични изкуства и други, обединени в интердисциплинарен екип. Участието на преподаватели по архитектура или архитекти от практиката като консултанти на колектива се ограничава до един човек. Плановото задание включва историческия парк „Джанавара”, Морска гара Варна – крайбрежната ивица и прилежащите територии при „Топлата вода” и курорта „Св. св. Константин и Елена” – алеята при гранд-хотел „Варна”, водеща към морския бряг. Повече информация за конкурса и уъркшопа, както и всички съпътстващи и необходими материали, ще бъдат публикувани в следващите дни в университетския сайт.

Инж. Милена Петрова запозна присъстващите на презентацията с националния форум „България – непозната земя – традиции и ценности”, зад който освен ВСУ „Черноризец Храбър”, застават фондацията за научни изследвания „Бенетон” от Тревизо, Италия и Община Варна. Целта на форума е да фокусира общественото внимание върху въпроси, свързани с опазване и насърчаване на местната култура, наследство и ландшафт. Форумът ще отрази традиционното участие на студентите по архитектура на ВСУ в живота на града и региона, като насърчава инициативи на международно и местно равнище за опазване и регенерация на местното природно и културно наследство, както и за повишаване на осведомеността на обществото в тези области.

Стремежът е да се открият и популяризират по-слабо познати и непознати пространства, сгради, паметници на културата и други обекти, характерни за местната идентичност, да се изведе спецификата на ландшафта и селищата - предмет на бъдещи проекти за ревитализация и устройване, както и за разработване на нови туристически обекти, местни опознавателни маршрути и други. Първият етап на „България – непозната земя – традиции и ценности” ще обхване областите Варна, Шумен, Добрич и Велико Търново, а на следващите етапи ще се включат и други региони. Предвижда се участието на представители от различни поколения, социални и културни слоеве на обществото, сред които студенти, изследователи, сдружения, асоциации, областни и общински администрации, туристически дружества, агенции, граждани. Преоткритите пространства и забележителни места ще бъдат публикувани в сайта на ВСУ и ще влязат в национален каталог.

Автор:
Виолета Тончева
Публикация:
18.06.2011 г. 21:50
Етикети:
ВарнаобучениеновиниархитектураВСУ
ландшафтно устройство
териториално устройство
архитект-урбанист
ландшафтен архитект
Посетено:
1889
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/12757-inovativnost-v-obrazovanieto-po-arhitektura-vav-vsu-chernorizets-hrabar