Научни форуми

"Не съм от тях". Канонът на различието

Конференция в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев и 60 години Катедра по Теория на литературата

◊ СЪБИТИЕТО

СУ "Св. Климент Охридски", Катедра по Теория на литературата
организира

Конференция
"Не съм от тях". Канонът на различието
в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев
и 60 години Катедра по Теория на литературата


. 29 ноември 2007, четвъртък
зала 1 на Ректората, 10.00–14.00
аудитория 160А (кабинет по бохемистика), 14.50-19.30

. 30 ноември 2007, петък
зала 2 на Ректората, 09.00-16.50
аудитория 124, 10.50-16.50

зала 2 на Ректората
17.00 Пленарно заседание - проф. д-р Никола Георгиев


◊ ПРОГРАМАТА

четвъртък, 29 ноември 2007
зала 1 на Ректората

10.00  Откриване
проф. дфн Панайот Карагьозов – Декан на Факултета по Славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски",
доц. д-р Миглена Николчина – Ръководител на Катедрата по Теория на литературата, СУ "Св. Климент Охридски",
ст.н.с. д-р Радосвет Коларов – Институт за литература, БАН.

10.30-12.10  Пропасти и мостове на междутекстовостта
Водещ на заседанието: доц. д-р Миглена Николчина
10.30-10.50 – доц. д-р Ирен Александрова (СУ). Между думите и думите (как с междутекстовост се прави литературна теория).
10.50-11.10 – ст.н.с. д-р Радосвет Коларов (ИЛ, БАН). Творба и творчество: интра/ интертекстуалност.
11.10-11.30 – Лора Шумкова (НБУ). Прекосяване на междутекстовостта.
11.30-11.50 – Емануил А. Видински (СУ). Присъствие и значение на музиката в творчеството на Т. Ман. и Я. Ивашкевич.
11.50-12.10 – дискусия

12.30-14.10  Тезиси по история на новата българска литература
Водещ на заседанието: гл. ас. д-р Тодор Христов
12.30-12.50 - акад. дфн Иван Радев (ВТУ). Тезиси по антропонимика на новата българска литература.
12.50-13.10 - доц. д-р Албена Хранова (ПУ). Априлското въстание като бунт срещу Възраждането.
13.10-13.30 - Иван Христов (ИЛ, БАН). Гълъбов versus Ботев. Идеята за родното.
13.30-13.50 – гл. ас. д-р Петър Христов (ВТУ). Утопизмът на Алеко.
13.50-14.10 - дискусия

почивка

аудитория 160А (кабинет по бохемистика)
14.50-17.10  Между Марица, Нева и Сена
Водещ на заседанието: доц. д-р Ренета Божанкова
14.50-15.10 – проф. дфн Емилия Стайчева (СУ). "Емилия Галоти" от Лесинг между сюжета на Тит Ливий и първия български превод.
15.10-15.30 – доц. д-р Ангелина Вачева (СУ). Различността като норма в руската женска автобиография от края на 18.-началото на 19. век.
15.30-15.50 – доц. д-р Румяна Л. Станчева (СУ). Романи ли са балканските романи между двете световни войни?
15.50-16.10 – доц. д-р Анжелина Пенчева (ЮЗУ). Чужд сред чужди, чужд сред свои (предефиниране на емигрантската тема в чешката емигрантска проза след 1989).
16.10-16.30 – доц. д-р М. Панайотова-Костова (ЮЗУ). Тимур Кибиров – между текста и цитата.
16.30-17.10 – дискусия

17.20-19.30  Анализационни наблюдения
Водещ на заседанието: гл. ас. д-р Калин Михайлов
17.20-17.40 – доц. д-р Дечка Чавдарова (ШУ). "Думата-събирател" скука в разказа на Ив. Вазов "Едно злодейство"
17.40-18.00 – д-р Мая Горчева (ПУ, филиал Кърджали), д-р Кремена Митева (Дом-паметник "Йордан Йовков", Добрич). Опит за текстологическо дописване на Йовковите “Приключения на Гороломов”.
18.00-18.20 – Даниела Пенкова. Образите на мъченика и на бореца в творчеството на Г. П. Стаматов и Г. Райчев – опозитивност и взаимопроникване, интертекстуални релации.
18.20-18.40 – гл.ас. д-р Петър Михайлов (ЮЗУ). Отношението към жената и присъствието на женското в "Дервишово семе" от Н. Хайтов и "Преди да се родя" от И. Петров.
18.40-19.00 – Румяна Николова. Упражнение по стил: Траектории на автографа (Снежана Иванова - "да умра не мога")
19.00-19.30 – дискусия


петък, 30 ноември 2007


зала 2 на Ректората
09.00  Кой сте Вие, господин литературовед?
Водещ на заседанието: Калина Захова
09.00-09.20 – Александър Бешков. Проф. Никола Георгиев между два юбилея.
09.20-09.40 – доц. д-р Цветана Хубенова (СУ). Психоестетика на литературната семейственост или идентичност и принадлежност на един български литературовед.
09.40-10.00 – доц. д-р Огнян Ковачев (СУ). Как спрях да се тревожа (за теорията) и обикнах терора на историята.
10.00-10.20 – Еньо Стоянов (ИЛ, БАН). "Това непреодолимо, за щастие, противоречие":
напреженията в литературата.
10.20-10.40 – дискусия.

зала 2 на Ректората
10.50-13.00  Женитбата на литературата със света
Водещ на заседанието: aс. Дарин Тенев
10.50-11.10 – доц. д-р Ренета Божанкова (СУ). "Литературоведското разноезичие" по повод електронната литература.
11.10-11.30 – доц. д-р Любка Липчева-Пранджева (ПУ). "Не съм от тях". Различието – стратегии на литературния успех.
11.30-11.50 – доц. д-р Мариана Нинова (ВТУ). Рефлекси на хронотопа във френския кариеристичен роман (Стендал, Балзак, Флобер).
11.50-12.10 – Златка Станкова (СУ). Шекспир и трите версии на Хамлет: канон, различие, смисъл.
12.10-12.30 – Камелия Спасова и Мария Калинова (СУ). Нарциси на сцената. Новите форми ("Чайка", Чехов).
12.30-12.50 – дискусия.

аудитория 124
10.50-12.50  Сто и двадесет литературни години
Водещ на заседанието: доц. д-р Албена Хранова
10.50-11.10 – проф. д-р Надежда Драгова (ЮЗУ). НЕ съм: летописецът Захари Стоянов, нито патетичният поет Ст. Цанев при анализа на Ботевото стихотворение "О, майко моя, Родино мила...".
11.10-11.30 – доц. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева (ВТУ) – Дневникът като духовна биография на българската интелигенция (“Ляво поколение” от Иван Мешеков и “Иван Кондарев” от Емилиян Станев).
11.30-11.50 – доц. д-р Мила Кръстева (ПУ). Мъжките времена в "История славянобългарская" на отец Паисий.
11.50-12.10 – Андрей Ташев. За един неуспешен опит за обновяване на българската проза.
12.10-12.30 – Калина Захова (СУ) и Григор Григоров (ИЛ, БАН). Два новооткрити ръкописа.
12.30-12.50 – дискусия

зала 2 на Ректората
13.20-14.50  Нова книга за българския народ
Водещ на заседанието:  доц. д-р Ирен Александрова
13.20-13.40 – доц. д-р Михаил Неделчев (НБУ). Въвлеченото литературознание.   
13.40-14.00 – доц. д-р Яни Милчаков (ВТУ). Езикът на политиката и българската поезия.
14.00-14.20 – Катя Зографова (къща музей "Никола Вапцаров", София). Никола Вапцаров: преоткриване (Подстъпи към духовната биография на Огняроинтелигента).
14.20-14.40 – ас. д-р Пламен Дойнов (НБУ). Дъщерята в политическото семейство (Образът на Людмила Живкова в литературата на социалистическия реализъм).
14.40-14.50 – дискусия.

аудитория 124
13.20-15.00  Анализ на лирическата творба
Водещ на заседанието: доц. д-р Любка Липчева-Пранджева
13.20-13.40 – проф. д-р Дора Колева (ВТУ). Слово и мълчание в лириката на Атанас Далчев
13.40-14.00 – гл. ас. д-р Калин Михайлов (СУ). Възможно ли е словосъчетанието "християнска поезия" (или за границите на благовестието)
14.00-14.20 – гл. ас. д-р Евдокия Борисова, гл. ас. д-р Пламен Шуликов (ШУ). За един незавършен епилог на българската стихова култура или из дебрите на стихотворната психотичност.
14.20-14.40 – д-р Пламен Антов (ИЛ, БАН). Проблемът за края на историята и българската постмодерна поезия от 90-те години на ХХ век: Българско – балканско – глобално.
14.40-15.00 – дискусия

аудитория 124
15.10-16.50  Мнения и съмнения
Водещ на заседанието: доц. д-р Цветана Хубенова
15.10-15.30 – гл. ас. Камен Рикев (СУ). "Unde malum" или последният рунд Милош-Ружевич.
15.30-15.50 – гл. ас. д-р Светла Черпокова (ПУ). Какво се крие под воала на Изида – премълчавани диалози или забулен канон.
15.50-16.10 – ст.н.с. II ст. д-р Радослава Илчева (ИЛ, БАН). (Не)състоялата се среща на Онегин и Татяна.
16.10-16.30 – Галина Иванова (СУ). (Не)възможността на другото и авторитетът на различието.
16.30-16.50 дискусия

зала 2 на Ректората
14.50-16.50  Литературознание на ограничените и неограничените възможности
Водещ на заседанието: доц. д-р Огнян Ковачев
14.50-15.10 – aс. Дарин Тенев (СУ). Как литературоведски да четем литературни творби.
15.10-15.30 – гл. ас. д-р Тодор Христов (СУ). Школата в епохата на нейната техническа възпроизводимост.
15.30-15.50 – Петя Абрашева (СУ). Не съм от тях. Критика на структуралистката наратология в светлината на понятието образ.
15.50-16.10 – Павлин Стоянов (БАН). Реторика и диалогичност. (Пол де Ман срещу Михаил Бахтин).
16.10-16.30 – проф. дфн Клео Протохристова (ПУ). Не съм от тях – от реторическата конвенция към епистемологичния модус.
16.30-16.50 – дискусия

зала 2 на Ректората
17.00 Пленарно заседание
проф. д-р Никола Георгиев
дискусия

18.00 Коктейл
Автор:
23.11.2007 г. 13:05
Посетено: 1373
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/4933-ne-sam-ot-tyah-kanonat-na-razlichieto