Научни форуми

Културните права в европейски контекст

В рамките на Международен младежки фестивал "Евроарт" 2005

.: ВРЕМЕ И МЯСТО 09.-10.05.2005 Откриване: 09.05.2005 от 9.30 ч. ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", Учебен корпус № 1, Заседателна зала № 114 .: ТЕМИ Конференцията ще разгледа многостранно въпроса за културните права, такива като: . правото на образование; . правото на информация; . првото на културна памет; . правото на културно наследство и неговото експониране в публичното пространство (развитие на културния туризъм); . правото на изкуство и авторските права; . правото на културна идентичност и др. Всички тези въпроси ще бъдат представени в контекста на по-общия проблем за културното разнообразие и културната унификация в Обединена Европа, философията на мултикултурализма и нейните приложения в Европейския съюз. .: ПРОБЛЕМИ ЗА ДИСКУТИРАНЕ Дискусията ще се занимава и с връзката на културните права с човешките права и въпросите на малцинствата, като един от ясно формулираните предприсъединителни критерии, определени от Европейския съвет (Копенхаген, 1993). Специално внимание ще се отдели и на задълженията, кореспондиращи на правата с оглед на Болонския процес, насочен към изграждането на общо Европейско образователно пространство и Европейска икономика на знанието. Ще бъде разгърнат открит дебат по въпроси, придобиващи все по-голямо значение за българите и изобщо за хората на Балканите, такива като: какво е бъдещето на националните култури в рамките на големите наднационални обединения като ЕС; как да се преодолеят негативните възприятия на Балканите; какво е мястото на България и Балканите в Европейския съюз... Известни учени от различни части на Европейския континент ще ни запознаят с националните си концепции за културните права и ще сравняват разнообразните подходи по въпроса. Ще бъде представена и информация от емпирични социологически изследвания, обобщаваща общественото мнение и експертните оценки за културните права в България в съпоставка с други европейски страни. .: СРОКОВЕ Заявки за участие - до края на м. януари Резюметата - до 28 февруари 2005 Селекция и уведомяване на участниците - до 31 март 2005 .: ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ Тел. 073/8889133 - г-жа Н. Янева (техн. секретар на Факултета по изкуствата) Благоевград 2700, ул. "Иван Михайлов" № 66, УК № 1, Факултет по изкуствата, проф. дн Румен Потеров - Декан e-mail: art@aix.swu.bg e-mail: nike@aix.swu.bg e-mail: poterov@aix.swu.bg e-mail: rpoterov@abv.bg
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 245
Етикети: контекст
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/391-kulturnite-prava-v-evropeyski-kontekst