Научни форуми

Автобиографични траектории на Балканите

ХVІ Международна кръгла маса на МУС за балканистични проучвания и специализации

◊ ЗА СЪБИТИЕТО

Кръглата маса "Автобиографични траектории на Балканите" (26.-28.02.2007) се провежда с любезното съдействие на:
. Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски",
. Филологическия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски",
. Austrian Science and Research Liaison Office Sofia (ASO).


◊ ПРОГРАМАТА

26 фев­ру­а­ри (по­не­дел­ник)
За­се­да­тел­на за­ла 114, кор­пус I

9.30–10.00 Откриване на кръглата маса

10.00-11.00 Пър­во за­се­да­ние
Водещ доц. д-р Петър Воденичаров

. Да­ни­е­ла Ко­ле­ва (Бъл­га­рия): Опит, раз­каз, ме­тод
. Ти­мо­ти Аш­п­лант (Ан­г­лия): Ав­то­би­ог­ра­фии на ра­бот­ни­чес­ка­та кла­са в Бри­та­ния: ав­тор­с­т­во, пуб­ли­ка­ция, сти­пен­дия, ин­тер­п­ре­та­ция
. Ма­рия Илич (Сър­бия): Фор­ми­ра­не на гру­по­ва иден­тич­ност: ав­то­би­ог­ра­фич­ни на­ра­ти­ви сре­щу “гру­по­ви на­ра­ти­ви”
. Свет­ло­зар Ел­дъ­ров (Бъл­га­рия): Ав­то­би­ог­ра­фи­я­та ка­то па­лим­п­сест: офи­цер­с­ка­та ка­ри­е­ра в жи­во­та и твор­чес­т­во­то на Еф­рем Ка­ран­фи­лов

. Дискусия

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Второ заседание
Водещ доц. д-р Кристина Попова

. Ва­ня Елен­ко­ва (Бъл­га­рия): Мо­ти­вът за иде­а­лиз­ма ка­то ар­гу­мент в очер­та­ва­не­то на би­ог­ра­фич­на­та тра­ек­то­рия в жи­тейс­кия раз­каз
. Сла­ви­ца Сър­би­нов­с­ка, Мая Бо­я­д­жи­ев­с­ка (Ма­ке­до­ния): Ав­то­фик­ция и фо­тог­ра­фия – за­пе­чат­ва­не на ми­на­ло­то
. Вла­ди­мир Пен­чев (Бъл­га­рия): Миг­ра­ци­я­та ка­то текст. (Из­с­ле­до­ва­тел­с­ки и ав­то­би­ог­ра­фи­чес­ки ра­кур­си)
. Ана Лу­ле­ва (Бъл­га­рия): Па­мет и заб­ра­вя­не - за съз­да­ва­не­то на па­мет чрез един на­у­чен про­ект

. Дискусия

14.00-15.30 Трето заседание
Водещ доц. д-р Даниела Колева

. Гри­гор Гри­го­ров (Бъл­га­рия): Би­ог­ра­фия и иден­тич­ност. Из­бо­рът на на­род­ност при бе­са­раб­с­ка­та фа­ми­лия Ча­кир
. Ли­ля­на Де­я­но­ва (Бъл­га­рия): Преп­ле­те­ни ис­то­рии, преп­ле­те­ни ав­то­би­ог­ра­фич­ни вре­ме­на
. Крис­ти­на По­по­ва (Бъл­га­рия): Ро­де­ни 1929 г. Жен­с­ки ав­то­би­ог­ра­фии на ед­но по­ко­ле­ние: Ве­ра Му­таф­чи­е­ва и Крис­та Волф
. Мар­тин Ива­нов (Бъл­га­рия): Ав­то­би­ог­ра­фи­и­те ка­то из­точ­ник за сто­пан­с­ка­та ис­то­рия: би­ог­ра­фи­я­та на Мар­ко Ра­яс­ков
. Ис­к­ра Ли­ко­ма­но­ва (Бъл­га­рия): Бал­кан­с­ки ав­то­би­ог­ра­фии (бъл­гар­с­ки­те пав­ли­кя­ни в Сър­бия)

. Дискусия

16.00-17.30 Четвърто заседание
Водещ доц. д-р Искра Ликоманова

. Красимир Стоянов (Германия): Животът в миналото като предмет на биографичните изследвания
. Ека­те­ри­на Ке­ре­ми­дарскa, Мла­ден То­нев (Бъл­га­рия): Ав­то­би­ог­ра­фич­но­то в приз­на­ни­я­та на прос­ти­тут­ки­те пред по­ли­ци­я­та – ет­ног­раф­с­ки и со­ци­ал­но-ико­но­ми­чес­ки ек­с­п­ли­ка­ции (на ба­за­та на по­ли­цейс­ки­те ар­хи­ви в пе­ри­о­да 1926-1944 г.)
. Па­на­йо­та Хадз­и­ге­ор­гиу (Гър­ция): Ни­кос Ка­зан­д­за­кис, “Зор­ба Гър­кът”: еле­мен­ти на скри­та ав­то­би­ог­ра­фия
. На­деж­да Гъ­лъ­бо­ва (Бъл­га­рия): Раз­ка­за­но и не­до­из­ка­за­но: ав­то­би­ог­ра­фич­ни спо­ме­ни за Пър­ва ан­г­лийс­ка гим­на­зия в Со­фия (1964-1969)
. Ми­ря­на Ман­дич (Сър­бия): Съ­дър­жа­ние и струк­ту­ра на ор­га­ни­за­ци­я­та на 5-6 го­диш­ни де­ца – ав­то­би­ог­ра­фи­чен дис­курс
. Васка Станчева-Попкостадинова (Бъл­га­рия): Автобиографични бележки на български психиатри от първата половина на XX век

. Дискусия

17.30 – За­се­да­тел­на за­ла 114, кор­пус I
. Пред­с­та­вя­не на кни­га­та на проф. Илия Ко­нев “Вук Ка­ра­д­жич за бъл­га­ри­те и ев­ро­пейс­ка­та бъл­га­рис­ти­ка”

20.00 Кок­тейл – Ви­ен­с­ки са­лон


27 фев­ру­а­ри (втор­ник)
За­се­да­тел­на за­ла 114, кор­пус I

9.30-11.00 Първо заседание
Водещ доц. д-р Елена Тачева

. Све­то­зар Игов (Бъл­га­рия): “Заб­ра­ва­та” ка­то стра­те­гия на по­ли­ти­чес­кия ав­то­би­ог­ра­фи­зъм
. Еле­на Ге­то­ва (Бъл­га­рия): Пъ­ту­ва­не и ав­то­би­ог­ра­фи­зъм през ХIХ век
. Пе­тър Во­де­ни­ча­ров, Ми­ле­на Ан­ге­ло­ва (Бъл­га­рия): От про­фе­си­о­на­ли­зъм към ге­ро­и­зъм – чуд­ни­те би­ог­ра­фии на бойци­те про­тив фа­шиз­ма
. Ев­ге­ния Ива­но­ва (Бъл­га­рия): Из­би­ра­те­лят на “Ата­ка” – би­ог­ра­фи­чен про­фил

. Дискусия

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Второ заседание
Водещ доц. д-р Анелия Касабова

. Ма­рия Бар­ко­ва (Бъл­га­рия): Лич­но име, би­ог­ра­фия и иден­тич­ност
. Ми­ха­ил Гру­ев (Бъл­га­рия): Кам­па­ни­я­та по смя­на на име­на­та през 1972-1973 г.: два ал­тер­на­тив­ни би­ог­ра­фич­ни раз­ка­за
. Ве­не­та Ян­ко­ва (Бъл­га­рия): Ав­то­би­ог­ра­фи­зъм и иден­тич­ност. (По сви­де­тел­с­т­ва на мю­сюл­ма­ни от Шу­мен­с­ко)
. Свет­ла­на Цир­ко­вич (Сър­бия): Из­ра­зя­ва­не на вре­ме­то в ав­то­би­ог­ра­фич­ния дис­курс на емиг­ран­ти от Ко­со­во
. Жор­же­та На­зър­с­ка (Бъл­га­рия): Жиз­не­о­пи­са­ни­е­то на Со­ня Кра­е­ва-Кик­ме­но­ва и бал­кан­с­ка­та жен­с­ка ав­то­би­ог­ра­фич­на тра­ди­ция

. Дискусия

13.30-15.00 Трето заседание
Водещ д-р Милена Ангелова

. Еве­ли­на Кел­бе­че­ва (Бъл­га­рия): Аси­мет­рия на ис­то­ри­я­та  - де­ба­тът Хо­ло­кост-Гу­лаг
. Ане­лия Ка­са­бо­ва (Бъл­га­рия): Хра­на­та в жи­тейс­ки раз­ка­зи на бъл­гар­с­ки емиг­ран­ти в Ав­с­т­рия
. Йордан Ефтимов (Бъл­га­рия): Символистичната лирика и лексиконната поезия
. Хер­ве Джор­д­же­лин (Фран­ция): Лич­ни­те раз­ка­зи на из­се­ли­ли се и за­се­ли­ли се в Гър­ция: от Ана­до­ла към Бал­ка­ни­те
. Лен­ка Бу­ди­ло­ва, Ма­рек Яко­у­бек, Ми­хал Сво­бо­да (Че­хия): На­ра­тив­ни­те пре­фе­рен­ции в па­мет­та за чеш­ко­то на­се­ле­ние на се­ло Бе­лин­ци
. Анас­та­сия Па­шо­ва, Вес­ка Вар­да­ре­ва, Сти­лиян Сто­я­нов (Бъл­га­рия): ”Ос­та­нах­ме да се мъ­чим”. Жиз­не­ни све­то­ве на три тав­рийс­ки българки, ро­де­ни в 20-те и 30-те го­ди­ни на ХХ век
. Миг­ле­на Ива­но­ва (Бъл­га­рия): Ав­то­би­ог­ра­фич­ни раз­ка­зи на бъл­га­ри, слу­жи­ли в Ото­ман­с­ко­то ве­дом­с­т­во на те­лег­ра­фи­те в пе­ри­о­да пре­ди Ос­во­бож­де­ни­е­то

. Дискусия

15.00-15.30 Кафе пауза

15.30-17.00 Четвърто заседание
Водещ доц. д-р Стилян Стоянов

. Еле­на Та­че­ва (Бъл­га­рия): Пред­мо­дер­ни­ят Homo scribens: ка­за­но и пре­мъл­ча­но в Аз-го­во­ре­не­то (по ма­те­ри­а­ли от
въз­рож­ден­с­ка­та тек­с­тов­ност)
. Цве­тан Ра­кьов­с­ки (Бъл­га­рия): Ав­то­би­ог­ра­фи­я­та: раз­поз­на­ва­не­то на Аза в ис­то­ри­я­та
. Юлия Ни­ко­ло­ва (Бъл­га­рия): За един въз­рож­ден­с­ки хро­но­топ през приз­ма­та на де­вет не­из­с­лед­ва­ни ме­мо­ар­ни твор­би
. Еле­на Нал­бан­то­ва (Бъл­га­рия): По­ка­за­ни­я­та пред по­ли­ци­я­та ка­то ва­ри­ант за ле­ги­ти­ма­ция
. Не­ли Ме­то­ди­е­ва (Бъл­га­рия): Псев­до­ним­ност и ано­ним­ност в ро­ма­на “Ще се под­пис­вам Луи” на съв­ре­мен­на­та гръц­ка ав­тор­ка Реа Га­ла­на­ки
. Ро­ман Ха­д­жи­ко­сев (Бъл­га­рия): Мо­же ли дет­с­ки спо­ме­ни да сти­му­ли­рат мо­дер­низ­ма? - Йон Крян­га в кон­тек­с­та на ру­мън­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра

17.30 За­се­да­тел­на за­ла 114, кор­пус I

. Пред­с­та­вя­не на сп. “Бал­ка­нис­ти­чен фо­рум” – но­ви броеве
. Пред­с­та­вя­не на кни­га­та на Ка­рин Тей­лър (Грац, Ав­с­т­рия) “Let’s twist again: Youth and Leisure in Socialist Bulgaria“


28 фев­ру­а­ри (сря­да)
За­се­да­тел­на за­ла 114, кор­пус I

9.30-11.00 Първо заседание
Водещ проф. дфн Костадин Динчев

. Яс­ми­на Мой­си­е­ва-Гу­ше­ва (Ма­ке­до­ния): Ав­то­би­ог­ра­физ­мът из­вън гра­ни­ци­те на жан­ра
. Со­ня Пет­ро­вич (Сър­бия): Ав­то­би­ог­ра­фич­ни и би­ог­ра­фич­ни на­ра­тив­ни фор­ми в епи­чес­ка­та тра­ди­ция за бит­ка­та за Ко­со­во от 1389
. Би­ля­на Рис­тов­с­ка Йо­си­фов­с­ка (Ма­ке­до­ния): Гюр­чин Ко­ка­ле: ав­то­би­ог­ра­фи­чен про­фил
. Пет­ко Хрис­тов (Бъл­га­рия): Гюр­чин Ко­ка­ле: ло­ка­лен мит

. Дискусия

11.30-13.00 Второ заседание
Водещ доц. д-р Петко Христов

. Да­рия Ва­си­ле­ва (Бъл­га­рия): При­но­сът на Ло­веш­ка­та зем­ля­чес­ка ор­га­ни­за­ция за раз­ви­тие на ре­ги­о­нал­на­та ме­мо­а­рис­ти­ка и опаз­ва­не спо­ме­на за род­ния край
. Ро­си­ца Зи­но­ви­е­ва (Бъл­га­рия): Об­ра­зи на учи­ли­ще­то в “Ав­то­би­ог­ра­фи­я­та” на Бра­нис­лав Ну­шич
. Ка­те­ри­на Сед­ла­ко­ва (Сло­ва­кия): Спо­ме­ни­те на Са­му­ел За­хей за Бъл­га­рия
. Ма­ри­на Аро­шид­зе, Ке­те­ван Сва­нид­зе (Гру­зия): Тек­с­ту­ал­на­та спе­ци­фи­ка на ав­то­би­ог­ра­фи­чес­ки­те про­из­ве­де­ния

. Дискусия

13.30-15.00 Трето заседание
Водещ доц. д-р Петко Христов

. Са­шо Ран­ге­лов (Бъл­га­рия): “Бал­ка­ни­за­ция” на Аме­ри­ка и За­пад­на Ев­ро­па
. Дон­чо Ге­ор­ги­ев (Бъл­га­рия): “И то­га­ва бе­гах през гра­ни­ца­та са­мо с един сан­дък...” - иден­тич­ност или иден­тич­нос­ти в ав­то­би­ог­ра­фи­я­та на ед­на сръб­ки­ня
. Ми­рос­лав Ко­у­ба (Че­хия): Бал­кан­с­ки­те пъ­те­пис­ни оди­сеи
. Пе­тър Па­раш­ке­вов (Бъл­га­рия): Два­та сбор­ни­ка на Соф­ро­ний Вра­чан­с­ки с ог­лед не­го­во­то “Жи­тие...”

. Дискусия
Автор:
23.02.2007 г. 14:35
Посетено: 1669
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/3528-avtobiografichni-traektorii-na-balkanite