Научни форуми

Научна конференция „Черно море като литературно и културно пространство (2): Народи и общности“

Краен срок за изпращане на предложения за доклади - 15 ноември 2019 г.

◊ СЪБИТИЕТО

На 30 март – 1 април 2020 г. в Софийския университет ще се проведе интердисциплинарната Научна конференция „Черно море като литературно и културно пространство (2): Народи и общности“. Съорганизатори са Институтът за литература при БАН, Катедрата по романистика на Софийския университет Св. Климент Охридски, Университетът Илия Чавчавадзе в Тбилиси, Университетът Екс-Марсилия и Националният институт за езиците и културите на Изтока (Париж). Продължение е на конференция, проведена на 25-27 октомври 2018 г. в Тбилиси.

Актуалният краен срок за изпращане на предложения за доклади е 15 ноември 2019 г. Работни езици ще бъдат английският и френският. При спазване на допълнителни условия (вж. тук долу) може да бъде изнесен доклад и на български език.

Всеки участник ще разполага с 20 минути за представяне на доклада си и 10 минути за обсъждането му.

Публикуването на статиите, написани въз основа на прочетените доклади, ще зависи от (по възможност – двойно) „сляпо“ рецензиране от страна на двама рецензенти.

 

◊ ПРОБЛЕМАТИКА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Предлагаме понятието „черноморско пространство“ да се освободи от рамките на приложните политология, политическа икономия и геополитика и да се положи като обект на хуманитаристиката. Опорно е понятието „литературно пространство“, разбирано в три смисъла: материална среда на съжителство на различни литератури; поле на конкуренция между литературите за символен капитал (в смисъла на социологията на културата на Пиер Бурдийо, както е приложена в сравнителното литературознание от Паскал Казанова); матрица за производство на множества от пресичащи се и успоредни материално-идеални светове чрез въображение, спомен и възприятие (в смисъла на „литературната география“ на Шийла Хоунс и на „геокритиката“ на Бертранд Вестфал). Понятието „културно пространство“ мислим в три посоки аналогично на литературното. Културата разбираме като структура от навици, тенденции и единични/случайни актове на съотнасяне на политически, икономически, религиозни и игрови импулси – на индивидуално и групово ниво.

При все неизбежната за начален етап от формирането на научно поле тематична широкообхватност, предлагаме съсредоточаване върху изследователски сюжети, свързани с живота на етнокултурните и професионални общности в Черноморския регион. Как тези общности създават, унищожават, пренебрегват или използват черноморското литературно и културно пространство? Надяваме се на литературоведски, историографски, езиковедски, фолклористични, етноложки, антроположки, археоложки, социологически, географски, изкуствоведски заявки и приноси. Особено ще се ценят заявки, съпоставящи или сравняващи опита на две или повече общности от региона.

Разбира се, даваме си сметка за конструираността и конструрируемостта на всеки един регион; включително за небезпроблемността Черно море да бъде мислено като обект / единица на анализ, чиито външни граници са по-разпознаваеми или по-дълбоки от вътрешните.

Надяваме се и на заявки за научни съобщения, представящи българоезични извори – писмени и фолклорни – за Черно море и за обитаващи бреговете му общности.

Алтернативен концептуален увод и по-подробно изложение на предлаганите за разглеждане теми вж. в обявата на сайта на конференцията: https://sites.google.com/view/blackseaesplit2sofia/home/call-for-papers ; https://sites.google.com/view/blackseaesplit2sofia/home/appel-%C3%A0-communications.

 

◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ВАЖНИ ДАТИ

Докладите могат да бъдат на френски, английски или български език. Успоредни сесии няма да има. Желателно е всеки участник да владее френски или английски език в степен, която да му позволява да участва в обсъжданията. Обсъжданията ще са на френски и английски.

Предложенията за доклади – на езика, на който съответният автор смята да представи доклада си – следва да са не по-кратки от 200 думи и не по-дълги от 300 думи, към които да се добавят заглавие, 3–5 ключови думи и списък от 3–10 изследвания/публикувани извори по темата на доклада (за предпочитане не от автора на предложението за доклад). В отделен файл следва да се приложи и кратка автобио-библиографска справка (от 50 до 100 думи), включваща посочване на месторабота, научно-образователна степен и академична длъжност. Двата файла – във формат „Уърд“ – да се изпратят на следния електронен адрес: BlackseaEsplitSofia2020@gmail.com.

Всяко предложение ще бъде оценено от двама анонимни рецензенти, които няма да знаят името на автора. Решението за приемане или отхвърляне на предложението ще бъде взето от научния комитет.

Решението за приемане или отхвърляне на предложението за доклад ще бъде съобщено на всеки автор не по-късно от 15 декември.

Автор, чието предложение за доклад е прието и който желае да говори на български език, следва да изпрати разширено резюме – не по-кратко от 1000 думи (без да се броят заглавието и библиографията) – на доклада си на френски или английски език не по-късно от 15 февруари 2020 г.

Автор, чието предложение за доклад е прието и който желае да говори на френски език, следва да изпрати предложението си за доклад, преведено на английски, не по-късно от 15 февруари 2020 г.

Автор, чието предложение за доклад е прието и който желае да говори на английски език, следва да изпрати предложението си за доклад, преведено на френски, не по-късно от 15 февруари 2020 г.

Предварителна програма ще бъде публикувана на сайта на конференцията към 1 март 2020 г.

Присъствието на заседанията и участието без доклад ще е освободено от такса. Размерът на таксата правоучастие за участниците с доклади (в случай че се наложи да бъде събирана) ще бъде определен допълнително (не по-късно от 15 януари). Сумата ще покрие разходите за работна вечеря за участниците с доклади и за кафе-паузи. За участници, работещи в български институции (или докторанти към тях), и за независими изследователи тя няма да надхвърля 40 лв.

 

 

Автор:
Йордан Люцканов
Публикация:
07.11.2019 г. 16:58
Етикети:
покана за участиекултуралитературахуманитаристикаСофийски университет
Черноморски регион
Научна конференция „Черно море като литературно и културно пространство (2): Народи и общности“
Посетено:
1431
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/30415-nauchna-konferentsiya-cherno-more-kato-literaturno-i-kulturno-prostranstvo-2-narodi-i-obshtnosti