Научни форуми

Международни научни четения

Четения, посветени на 75-годишния юбилей на проф. д-р Ангел Анчев

◊ СЪБИТИЕТО

Катедра “Обща и сравнителна литературна история“ на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” организира Международни научни четения, посветени на 75-годишния юбилей на проф. д-р Ангел Анчев, които ще се проведат на 6–7 ноември 2006 г. в залите на университета.


◊ РЕГЛАМЕНТ

Предвижда се работа на следните секции:
1. Руската класическа литература и нейната рецепция в България;
2. Руската литература в европейски контекст;
3. Русия и славянския свят – културни диалози.

Време за представяне на докладите: 15 минути.
Работни езици на конференцията: български, руски и английски.

Заявки за участие в научните четения (Име, фамилия, месторабота, научно звание/степен, адрес за кореспонденция и телефон, електронна поща, тема на доклада), а също и кратка анотация (до 1800 знака) изпращайте до 15 октомври 2006 г. по електронната поща: oslit@abv.bg или на адрес:

5000 Велико Търново
ул. "Теодосий Търновски" № 2
Великотырновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Филологически факултет
Катедра “Обща и сравнителна литературна история”


◊ ПОВЕЧЕ

Планира се материалите от научните четения да бъдат публикувани в сборник. Молим статиите с обем до 15 страници на електронен и хартиен носител да бъдат представени на организаторите по време на конференцията.

Изисквания към оформянето на статиите: Формат – Word документ; обем – 15 стр. (стандарт 1800 знака за страница), шрифт Times New Roman; бележки в края на текста.

Пътните разходи и нощувката са за сметка на командироващата страна.

Организационният комитет се надява, че проблематиката на конференцията ще даде възможност за конструктивен диалог, плодотворен обмен на мнения, интересни обобщения.

Председател на Организационния комитет: доц. д-р Гено Генов.
Автор:
Публикация:
15.09.2006 г. 18:23
Посетено:
911
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2727-mezhdunarodni-nauchni-cheteniya