Научни форуми

Открита бе VІІІ Международна конференция “Чуждият език и съвременното висше образование“

23-25 юни 2017, Варна

Открита бе VІІІ Международна конференция “Чуждият език и съвременното висше образование“


Днес, 23 юни, в СОК “Камчия“ - Варна бе дадено началото на VІІІ Международна конференция "Чуждият език и съвременното висше образование". Конференцията ще продължи до 25 юни включително.

Инициативата се провежда под патронажа на Ректора на МУ - Варна и се подкрепя от множество международни институции. Организатор е Департаментът  по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.

На конференцията ще вземат участие над 90 специалисти от страната и чужбина с доклади по актуални проблеми на обучението по английски, немски, латински, руски и български като чужд език за медицински специалности, бизнес, финанси, мениджмънт, информатика, икономика, туризъм, хуманитарни и морски науки. Ще бъдат обсъдени най-новите идеи и постижения в областта на чуждоезиковото обучение за специални цели във висшите училища.

Сред основните научни направления, които ще бъдат разгледани, са езиковата комуникация и европейско пространство, комуникативното поведение и речеви стратегии, комуникативната компетентност в специализирането обучение. Ще се акцентира и на лингвистичните и културологични аспекти на комуникативното обучение, актуалните стратегии и подходи в преподаването на чужд език, както и електронното обучение и спортни умения в академичната среда.

Приветствия бяха поднесени от официалните гости на събитието: г-н Коста Базитов - зам.-кмет на гр. Варна, г-н Илиян Карагьозов - зам.-областен управител на гр. Варна, проф. Тодорка Костадинова - зам.-ректор по международното сътрудничество, акредитация и качество на МУ-Варна, проф. д-р Йовка Тишева от СУ, както и представител на ТУ-Варна. Г-н Коста Базитов пожела на МУ - Варна да продължава да разширява кръгозора на научните познания на младите хора.


Чуждоезиковото обучение във висшите училища се ориентира изцяло към спецификата на чуждия език с оглед на научните и професионалните нужди на конкретна специалност - свободно ползване на научна литература на чужд език, участия в международни научни изяви, устни и писмени контакти в определена научна област със специалисти от други страни. Развитието на европейската интеграция и включването на България в различните европейски структури засили необходимостта от комуникативното владеене на специализиран чужд език. Тази тенденция нараства с развитието на международния научен  и културен обмен. Работата и резултатите от тази конференция са реалният принос на Медицинския университет за  развитието и обогатяването на духовната култура на България и Европа.
      


Автор:
Медицински университет – Варна
Публикация:
23.06.2017 г. 13:08
Посетено:
1037
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/26012-otkrita-be-v-mezhdunarodna-konferentsiya-chuzhdiyat-ezik-i-savremennoto-visshe-obrazovanie