Научни форуми

Една конференция на европейско равнище, проведена в България

Езикът - средство за образование, наука и професионална реализация

Третата международна конференция на тема: “Езикът - средство за образование, наука и професионална реализация”, Варна, 10-12 юни 2004 г., беше организирана и осъществена от Медицинския университет във Варна благодарение на официалните спонсори и оказаното съдействие от следните институции и фирми: Германска служба за академичен обмен - Германия, Многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина”, Варна, “С.А.Н.ПРО” ООД, Британски съвет - България, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Вила “Надя”, “Сара 55” ЕООД, Варна. 180 участници от различни страни изнесоха близо 150 доклада в една важна и перспективна област на лингвистиката, която в най-висока степен отговаря на нуждите на съвременния свят. Този международен форум фокусираше научни изследвания с висока практическа приложимост в областите: - Чужд език и научно развитие. Професионална реализация и бизнес чрез чужд език - Качество на езиковото обучение - Лингвистични, социолингвистични, психолингвистични и културологични аспекти на специализираното езиково обучение - Нови технологии, стратегии и подходи в специализираното езиково обучение - Актуални и многообразни акценти бяха поставени в изнесените пленарни доклади за съвременното езиково обучение. Пленарни доклади изнесоха, както следва: - Радка Влахова, Софийски университет, България Езикът - предизвикателства на идентичност, интеграция и реализация - Rosemarie Buhlmann, Goethe Institut München Bestimmungsfaktoren erfolgreichen Prasentierens und Verhandelns im internationalen Kontext - James Hollenbeck, Indiana University, USA Technology as a Tool to Enhance Learning in the Multilingual Science Classroom - Geoff Tranter, WBT Weiterbilduns - Testsysteme GmbH, Frankfurt am Main The Significance of the Common European Framework of Reference for Teaching and Testing Purposes - Мария Стойчева Българският модел на Европейски езиков портфейл за професионални цели Изнесените доклади отразяваха най-новите търсения на специалистите по езиково обучение в България, Европа и САЩ. В текстовете се представяха идеи, които се превърнаха в отправна точка за продуктивни дискусии относно това какви процедури са адекватни за оценяване на напредъка в използването на езика като средство за образование, научно израстване и професионална реализация; използване на съвременни технологии в езиковото обучение, както и разискване и търсене на решения за оценяване качеството в езиковото обучение. Научните контакти естествено прерастваха в човешко общуване, във взаимно опознаване и в типично за филолозите поведение на хора, за които езикът и комуникацията са ценности. Изключително важна роля в този процес имаха така наречените социалните събития, за които организаторите на конференцията се бяха погрижили, както и личният принос на доц. д-р Виолета Тачева, без който просто конференцията нямаше да бъде същата. Всички участници се съгласиха единодушно, че конференцията се открояваше с отличната организация и високото професионално равнище, и си обещаха, че ще се видят пак на следващата конференция.
Автор: Татяна Ангелова
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 468
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/26-edna-konferentsiya-na-evropeysko-ravnishte-provedena-v-balgariya