Научни форуми

Програма на Деветите Арнаудови четения

23-24 октомври 2015 г., Русе

   Русенски университет „Ангел Кънчев”
   Научен център по фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски“
   Катедра по Български език, литература и  изкуство
   Регионален исторически музей – Русе
   Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе
   Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН
 
 
Програма
на
Деветите Арнаудови четения,

посветени на 70-годишнината на Русенския университет
 
23-24 октомври 2015 г.
Русе

Организационен комитет

Съпредседатели:
. чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, DHC mult. – ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“
. доц. д-р Руси Русев – председател на Научния център по фолклор, литература и лингвистика „Св. Д. Басарбовски“, Русенски университет
. проф. д-р Николай Ненов – директор на Регионалния исторически музей – Русе
. проф. д.ф.н. Албена Георгиева – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
 
Членове:
доц. д-р Яна Пометкова – ръководител на Катедрата по български език, литература и изкуство,
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Теодора Евтимова – директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

Регистрация на участниците
23.10.2015 г. (петък)
12.00-15.00 часа
Корпус 2 – фоайе

24.10.2015 г. (събота)
9.00-11.00 часа
Корпус 2 – фоайе

22 октомври 2015, четвъртък
16.00 – Създаване на Лаборатория за изследване на езиковедското наследство на Йордан Вълчев, зала „Сименс“, 2Г.204 (Втори корпус)


23 октомври 2015 г., петък

14.00 – Откриване на Деветите Арнаудови четения
14.10 – Пленарни доклади
15.10-15.30 – Почивка
15.30-17.30 – Заседания по секции
18.00 – Посещение на кабинета на акад. Михаил Арнаудов и представяне на библиотечния му фонд.
Презентация: „Автографите от фонда на Михаил Арнаудов“ – Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
18.30 – Чаша вино в музея. Представяне на проекта и изложбата „Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности в Русе, Шумен и Варна“ – Регионален исторически музей
19.30 – Вечеря за участниците в Арнаудовите четения – ресторант „Кристал“

24 октомври 2015 г., събота
10.00 – Заседания по секции
Девети Арнаудови четения
 
23 октомври 2015 г. (петък)   
Зала 2Г. 204 („Сименс“)
14.00 ч. Втори корпус
 
Пленарни доклади
Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) – Тенденции и промени в съвременната българска граматика
Проф. д.ф.н. Албена Георгиева (ИЕФЕМ – БАН) – Професия разказвач: Присила Хау
Работа по секции

23 октомври 2015 г., петък   
Зала 2. 209 (Втори корпус)

Секция „Михаил Арнаудов – личност, творчество, идеи”

Първо заседание – 15.30 ч.
Председател – акад. Иван Радев

1. Иван Радев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). Михаил Арнаудов и Боян Пенев – към техните срещи и разминавания
2. Васил Балевски (БАН). Шишманов в Италия и Швейцария – периодът на емиграция продължава (кореспонденцията Ив. Шишманов – М. Арнаудов, 1907 г.)
3. Марияна Няголова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). Приносът на Михаил Арнаудов за развитието на психологията в България
4. Илияна Бенина, Никола Бенин (Русенски университет „А. Кънчев“). Книгите по западноевропейска литература в личната библиотека на Михаил Арнаудов. Интереси и пристрастия
4. Яна Тодорова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”). Научните интереси на М. Арнаудов към културно-историческото наследство и приносът на Марин Дринов и Иван Шишманов
5. Виолета Радева (Русе). Михаил Арнаудов като човек, учен и политик в спомените на Жана Николова
6. Иван Марков (Русе). Участието на проф. Арнаудов в родовата схема на възрожденската фамилия Симидови
7. Никола Бенин (Русенски университет „А. Кънчев“). Будизмът през погледа на Михаил Арнаудов
Дискусия: 16.30-17.00 ч.

23 октомври 2015 г. (петък)   
Зала 2Б.408 (Втори корпус)

Секция „Фолклор и етнология“

Първо заседание – 15.30 ч.
Председател: проф. д-р Николай Ненов
1. Стефана Минчева (Регионален исторически музей – Пловдив). Три жени, три самодиви, три магьосници
2. Цветана Манова (Перник). Нашите разговори с мъртвите
3. Венета Георгиева–Козарева (Дом на хумора и сатирата – Габрово). Историята на един музей като емоция (по материали от Почетната книга на МДХС – Габрово)
4. Николай Ненов (Регионален исторически музей – Русе). Градски митове и визии за реконструиране на миналото в експозиция. „155 години Габрово – град“
5. Надежда Николова (Институт за български език – БАН). Растителният код в сватбените народни песни
6. Пламена Кирова (Регионален исторически музей – Бургас). Oпит за систематизация и характеристика на полите на сукмана от фонда на РИМ – Бургас
7. Николета Петкова (ЮЗУ „Неофит Рилски“). Змеят от Жаба могила и наследството му в културната памет на Стрелча
 
Дискусия: 17.00-17.30 ч.
 
 
23 октомври 2015 г. (петък)      
Зала 2Г.508 (Втори корпус)

Секция „Културология“

Първо заседание – 15.30.ч.
Председател – доц. д-р Емил Димитров
1. Ива Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”). Социокултурни проекции на носталгията по изгубения рай в модерната епоха
2. Мая Русева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Модерност и модернизация. Единство и противоречия между  културна динамика и политическа промяна
3. Лъчезар Антонов (ЮЗУ „Неофит Рилски”). Анти-мултикултуралисткият дискурс в Западна Европа на 90-те на ХХ век до днес
4. Татяна Караиванова (УниБИТ – София). Традициите, създадени от първата Белградска гимназия (1858–1978) в българското учебно дело
5. Владимир Хазан (Йерусалимски университет – Израел), Емил Димитров (Институт за литература – БАН). Исак Даниел – от Русе до Йерусалим
 
Дискусия: 17.00-17.30 ч.

23 октомври 2015 г. (петък)  
Зала 2Г.204 (Втори корпус)

Секция „Литературознание“

Първа подсекция

Първо заседание – 15.30 ч.
Председател: доц. д-р Бисера Дакова
 
1. Радослав Радев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Епитафията в българската култура и литература като мислене за смъртта чрез живота
2. Ивайло Димитров (ШУ „Епископ Константин Преславски”). Поет и тълпа (върху лириката на Иван Вазов от 70-те и 80-те години на ХІХ век)
3. Александър Христов (СУ „Св. Климент Охридски”). Проекциите на града в разказите на Вазов от началото на ХХ век
4. Мария Димитрова-Спасова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Езикът на любовта в „Люлека ми замириса” на Ив. Вазов
5. Наталия Димитрова (ШУ „Епископ Константин Преславски”). От „кандидат за хамама” до кандидат срещу Бай Ганьо – трансформации на предизборната обредност
6. Пламен Антов (Институт за литература – БАН). Яворовите употреби на пейзажа
7. Бисера Дакова (Институт за литература – БАН). Яворов/ Другият в анкетата на/ пред Михаил Арнаудов
 
Дискусия: 17.00-17.30 ч.

Секция „Литературознание“
  

Зала 2.203 (Втори корпус)
Втора подсекция

Първо заседание – 15.30 ч.
Председател: Доц. д.ф.н. Пламен Дойнов
 
1. Тони Зарев (София). Поетика на войната: Константин Константинов и художествената му проза в списание „Отечество“
2. Надя Калчева (ШУ „Епископ Константин Преславски”). Литературен кръг „Звено” – преосмисляне
3. Владимир Игнатов (СУ „Св. Климент Охридски”). Верните спътници на бойците (наблюдения върху военни разкази на Йордан Йовков)
4. Пламен Дойнов (Нов български университет). Досието на Илия Бешков като текст на българската литература
5. Кристина Йорданова (СУ „Св. Климент Охридски“). Автобиографичният аз в мемоарите и свидетелствата за социализма
6. Димитър Бурла (СУ „Св. Климент Охридски“). Европа – мода и/или цивилизация
Дискусия: 17.00-17.30 ч.

23 октомври 2015 г. (петък)  З
ала 2Б. 107 (Втори корпус)

Секция „Езикознание“

Първо заседание – 15.30 ч.
Председател: Проф. д-р Пенка Радева
 
1. Наталия Тупикова, Виктория Иляшенко (Волгоградски държавен университет – Русия). Историко-лингвистичесий аспект исследования материалов русского архива Яна Петра Сапеги как документов эпохи Смутного времени начала XVII века
2.  Дойчил Войводич (Новосадски университет – Сърбия). О статусе причастий будущего времени в современном русском языке в свете теории грамматикализации
3. Юлия Суховеева (Волгоградски държавен университет – Русия). Русские глаголы отношения как средство реализации информативной функции языка в газетных текстах первой трети XX века
4. Мая Кръстич (Новосадски университет – Сърбия). Употребление глагола смети и его эквиваленты в русском языке
5. Яна Пометкова (Русенски университет „А. Кънчев“). Номинация на уреди за бита в съвременния български език
6. Даниела Камаринчева (Русенски университет „А. Кънчев“). За някои лексеми с неясна семантика в мемоарния текст на П. Хитов
7. Калина Мичева-Пейчева (Институт за български език – БАН). Езикът на некролога – от скръбта до пародията
8. Иво Братанов (СОУ „Хр. Ботев” – Русе). Езикът на пълния български превод на романа „Приключенията на Телемах”
9. Ния Пенева (Русенски университет „А. Кънчев“). Протестиращият българин като обект на езиково-речева характеристика в социалното пространство
Дискусия: 17.00-17.30 ч.
 
24 октомври 2015 г. (събота)   
Зала 2Б. 408 (Втори корпус)

Секция „Фолклор и етнология“

Второ заседание – 10.00  ч.
Председател: проф. д-р Николай Ненов
 
1. Яна Сивилова (СУ „Св. Климент Охридски“). „На мук“ – словообразователни модели за отрицание
2. Цветелина Димитрова (ИЕФЕМ – БАН). Двубоят, сватбата/смъртта на юнака – епически код, митопонимия и колективна памет
3. Елена Алещенко (Волгоградски държавен социално-педагогически университет – Русия). Отражение базовых культурных ценностей в русских и болгарских народных сказках
4. Цвета Ненова (Асоциация „Онгъл“, Сдружение „Европейски пространства“). Реконструкции на паметта на еврейските общности в Североизточна България
5. Светлозар Рулински (Русе). Проблеми на празника Гергьовден
6. Светла Дживтерева, (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Концептът „клетва“ във фолклорната култура
 
Дискусия 11.30-12.00
 
 
24 октомври 2015 г. (събота)   
Зала 2Г.508 (Втори корпус)

Секция „Културология“

Второ заседание – 10.00 ч.
Председател: Д-р Веселина Антонова
 
1. Мариана Димитрова (Русе). Андре Тюрио – историята на един французин в Русе
2. Веселина Антонова (Държавен архив – Русе). Младият Добри Немиров
3. Ренета Рошкева, Надежда Цветанова (Регионален исторически музей – Русе) Емануил Габровски – живот и дейност
4.Толя Чорбаджиева (Държавен архив – Русе). Документи, свързани с училищния живот на Божан Ангелов в Мъжката гимназия „Борис I”
5. Надежда Цветкова (Държавен архив – Русе). „Откровено за сцената и живота“. Личен фонд на Царева Беева
6. Цветелина Цветанова (Русенски университет „А. Кънчев“ ). Теориите за национализма в Западна Европа от средата на 90-те години на ХХ век до днес
 
24 октомври 2015 г. (събота)   
Зала 2Г. 204 (Втори корпус)

Секция „Литературознание“

Първа подсекция
Второ заседание – 10.00 ч.
Председател: Гл. ас. д-р Велислава Донева
 
1. Мина Петрова (Медицински университет – София). Трансформации на метафората за болестта в поезията на Овидий
2. Андрей Бобев (Кирило-Методиевски научен център – БАН). Проблеми при подготовката на ново критическо издание на Пространното житие на Св. Методий
3. Екатерина Стойчева (ПУ „Паисий Хилендарски”). Смъртта в проповедите на Григорий Цамблак
4. Велислава Донева (Русенски университет „А. Кънчев“). „И затова, че аз обичам живота, аз зная, че ще обикна и смъртта“. Иван Грозев и Рабинадрат Тагор
Почивка: 11.00-11.15 ч.
5. Наталия Няголова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Романът „Война и мир” и форматът на телевизионния сериал
6. Яна Пенчева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Одорическият код в драматургията на А. П. Чехов и Г. Хауптман
7. Боян Денизов (Русенски университет „А. Кънчев“). Нови културни и литературни тенденции в англоезичния свят през периода 1920–1929 г.
8. Радостина Петрова (СУ „Св. Климент Охридски“). Литературният живот на Варшава през 30-те години на ХХ век (стратегии на присъствие)
9.  Илияна Бенина (Русенски университет „А. Кънчев“). Репрезентации на жената във властта в текста на поредицата „Хари Потър“ от Дж. К. Роулинг
Дискусия: 12.30-13.00 ч.

24 октомври 2015 г. (събота)   
Зала 2Г. 506 (Втори корпус)

Секция „Литературознание“

 
Втора подсекция
Второ заседание – 10.00 ч.
Председател: проф. д.ф.н. Иван Станков
 
1. Румен Горанов (МГ „Баба Тонка“ – Русе). Функция на художествения детайл
2. Мира Душкова (Русенски университет „А. Кънчев“). Проект за конструиране на частна литературна история
3. Марина Братанова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Войводата Индже при Балчо Нейков, Йордан Йовков и Константин Петканов
4. Живодар Душков (Русенски университет „А. Кънчев“). Битката при Завоя на Черна и разказът „При Черна“ на Добри Немиров и есето „Край Черна“ на Тодор Хр. Дашков
5. Юлиан Жилиев (ТУ – София). Литературната акватория: парадокси и ценности (Белетристиката и драматургията на Борис Априлов)
6. Иван Станков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Бележки върху сборника „Борис Христов в българската литература и култура“
Почивка: 11.30-11.45 ч.
7. Руси Русев (Русенски университет „А. Кънчев“). „Вечерта над нас“ – лирическият самиздат на Владимир Попов
8. Таня Казанджиева (СУ „Климент Охридски“). Феноменът „Радио” в произведенията на българските писатели за деца от 30-те – 40-те години на ХХ век
9. Ана Костадинова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Хумористична поезия за деца след 1944 година
10. Михаела Илиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Образи и идеи в романа „Жените на Варшава” от Георги Марков
11. Соня Русева (Русенски университет „А. Кънчев“). Женските имена в романа „Елада Пиньо и времето“ на Керана Ангелова
Дискусия: 13.00-13.30 ч.
 
24 октомври 2015 г., събота  
Зала 2Г. 407 (Втори корпус)

Секция „Езикознание“

Второ заседание – 9.30 ч.
Председател : Доц. д-р Яна Пометкова
 
1. Мария Китанова (Институт за български език – БАН). Някои метафорични обозначения на концепта „дом” в български език
2. Емилия Недкова (Русенски университет „А. Кънчев“). Основни концептосфери на фразеологичните иновации в българския език
3. Емилия Авгинова-Николова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Мястото на хляба в културата на българите и гърците (върху български и гръцки фразеологичен материал)
4. Йоана Кирилова (Институт за български език – БАН). Онтологични метафори за ума в българските паремии
5. Нина Петрова Топалска (Русенски университет „А. Кънчев“). Метафората за пътя в старозаветните премъдростни книги – между универсалната символика и тайнствения смисъл
6. Румяна Петрова,  Мерял Сабриева (Русенски университет „А. Кънчев“). Опит за сравнение на концепт и културема
7. Силвия Ангелова ((Русенски университет „А. Кънчев“, Филиал – Силистра). Семантична еквивалентност и културна специфика на български и румънски паремии
8. Румяна Петрова (Русенски университет „А. Кънчев“). Темата за децата в англо-американските паремии: лингвокултурно
9. Диана Стефанова, Румяна Петрова (Русенски университет „А. Кънчев“). Когнитивни аспекти на културните значения на библейски паремии и фразеологизми
10. Диана Стефанова (Русенски университет „А. Кънчев“). Приложение на теориите за верижната метафора и семантиката на фреймовете при експлициране на значението в паремиологията
11. Светлана Кириллова (Волгоградски държавен университет – Русия). Сравнительная характеристика функций катойконимов в печатных СМИ Волгоградской области
12. Любов Струганец (Тернополски национален педагогически университет – Украйна). Теоретичні засади культури мови
Дискусия: 11.30-12.00 ч.

Автор:
Никола Бенин
Публикация:
23.10.2015 г. 00:18
Посетено:
1558
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/22187-programa-na-devetite-arnaudovi-cheteniya