Научни форуми

Власт чрез говорене

Клуб "Лингвистика" на Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания на Нов български университет

◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

12 май 2006 г. (петък) от 17:00 ч.
Заседателна зала на библиотеката на Нов български университет


◊ СЪБИТИЕТО

Сбирка на клуб "Лингвистика" - Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания на Нов български университет.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА СРЕЩАТА

Ще се обсъдят следните тези:

1. Говоренето по принцип е агресивно; 
2. То е агресивно, защото - говорейки - човек упражнява власт върху събеседника си; 
3. Обществото е създало "невидима" институция - комуникацията, чиято единствена цел е да тушира агресивността на говоренето и упражняването на власт чрез говоренето; 
4. Идеята за власт чрез говоренето е кодирана в граматиката на езика: например в български глаголът "говоря" се съчетава както с предлога "със" (изразяващ солидарност и равнопоставеност), така и с предлога "на" (най-типичния властнически предлог). Глаголът "казвам" се съчетава само с предлога "на";
5. Каква е разликата в семантиката на тези два глагола? Можем да кажем като говориш, какво казваш?, но не и обратното: като казваш, какво говориш?
6. Казвам е говоря + предавам информация. С други думи, когато човек е носител на информация и е склонен да я предаде, той е във властова позиция спрямо получателя на информацията;
7. Какво представлява манипулацията чрез говорене? Винаги ли манипулацията е нещо отрицателно? Тезата е, че всяко общуване е манипулация. Етимология на думата манипулация? Дали, буквално преведена на български, означава просто "ръководене"? 
 
Тук има много хора, компетентни по различни езици.
· Как стои въпросът с глаголите говоря и казвам в езиците, които познавате и с които си служите?
· Имат ли те в съответния език властническа/солидарническа семантика, така както е в български?


Дискусията в клуба е широко отворена за всички!
Автор: доц. д-р Борислав Георгиев
06.05.2006 г. 16:38
Посетено: 287
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2176-vlast-chrez-govorene