Научни форуми

Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи

Девета международна научна конференция

Конференцията се посвещава на 50-годишнината от приемането на България в ЮНЕСКОСофия, 19-20 май 2006 г.


◊ ОРГАНИЗАТОРИ

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Факултет по журналистика и масова комуникация
Катедра на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността”

Институт по балканистика на Българската академия на науките

Българско дружество за връзки с обществеността


◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

На 19 май 2006 г. от 9 до 18 часа в зала 13 на ФЖМК на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, ул.  “Московска” № 49.

На 20 май 2006 г. от 9 до 19 ч. в зала 1 на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15 (вход  през двора покрай Университетската библиотека)


◊ ПРОГРАМА

Петък, 19 май 2006 г.

8,30-9,00 Регистрация на участниците и гостите на конференцията

Пленарно заседание I
Председател: доц. д-р  Тотка Монова, Декан на ФЖМК на СУ

9:00-9:20 Откриване на конференцията от Ректора (зам-ректор) на СУ “Св. Кл. Охридски”

Приветствие от представител на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО

Приветствие от Международната асоциация по изследвания на  Югоизточна Европа

Приветствие от Нели Бенова-Димитрова – председател на Българското дружество за връзки с обществеността

9,20-9,30 Член-кор. проф. дфн Марко Семов - катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ: България и Балканите – територия на духовност и разбирателство

9,30-9,40 Проф. дин Иван Маразов, Нов Български университет: Тракийската цивилизация

9,40-9,50 Проф. д-р Георги Бакалов, заместник-ректор на  СУ: Второто българско царство в контекста на европейската политика (XII-XIV век)

9,50-10,00 Проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова, Институт по балканистика на БАН: Византийците и „другите” - гледни точки 

10,00-10,10 Проф. д-р Гюнтер Бентеле, Институт по комуникационни и медийни науки на Лайпцигския университет (Германия): Имидж на нациите. Теоретични съображения и исторически и динамичен “strata model” за изграждане на имиджа
 
10,10-10,20 Проф. дсн Минчо Драганов, Институт по социология на БАН: Имиджът на България като динамичен микс
 
10,20-10,30 Проф. д-р, доктор хонорис кауза Роланд Буркарт, Институт по публицистика и комуникационни науки на Виенския унверситет (Австрия): Балканите и евроинтеграцията: комуникационни стратегии и техники

10,30-10,40 Проф. д-р Дмитрий Гавра, Факултет по журналистика на Санкт Петербургския университет (Русия): Структурален модел на регионалния имидж

10,40-11,00 Дискусия


Секция I
Нови подходи към историческото развитие на балканските страни
Председател: проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова, Института по балканистика на БАН

11,00-11,10 Проф. дин Филип Панайотов, ФЖМК на СУ: Европа като продължение на Балканския полуостров

11,10-11,20 Доц. д-р Искра Баева, Исторически факултет на СУ: Историческият облик на Балканите - между предубежденията от миналото и надеждите за бъдещето
 
11,20-11,30 Доц. д-р Десислава Лилова, Югозападен университет “Неофит Рилски”: Балканският стереотип: рецепция и съпротиви във възрожденския печат

11,30-11,40 Доц. д-р Здравка Константинова, ФЖМК на СУ: Балканите в марките на българската периодика

11,40-11,50 Доц. д-р Димитър Зафиров, Научен център за българска национална стратегия: Визията за Балканите през погледа на чуждестранните военни кореспонденти (1912-1918)

11,50-12,00 Анка Златева, Институт по история на БАН: Имиджът на Балканите в творчеството на чешкия публицист и журналист Владимир Сис в непубликуваната у нас негова книга “Нов Балкан” (1921-1924)

12,00-12,10 Д-р Емилия-Боряна Славкова, Факултет по класически и нови филологии - СУ: Задачата за превъзмогване на утвърдилия се в западното мислене отрицателен образ на Балканите
                          
12,10-12,20 Лиана Гълъбова, Институт по история на БАН: Балканизъм и богословие в стереотипното мислене за Югоизточна Европа

12,20–12,30 Д-р Пенка Данова, Институт по балканистика на БАН: Имиджът на Балканите в ренесансовата култура

12,30-12,50 Дискусия
 
12,50-13,30 Обедна пауза


Секция ІI
Глобализация, комуникация и културни идентичности на Балканите 

Председател: Доц. д-р Теодора Петрова, заместник-декан на ФЖМК на СУ

13,30-13,40 Доц. д-р Минка Златева, Катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на  СУ: Балканите - сложният комуникационен пъзел за Европа

13,40-13,50 Проф. дфн Пенка Караиванова, ФЖМК на СУ: Външни въздействия върху ваенето на балканските образи

13,50-14,00 Проф. д-р Тодор Петев, Катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ: Насилието по медиите: измерение на професионалната култура?
 
14,00-14,10 Гл. ас. д-р Дияна Петкова, Катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ: Балканите - кръстопътни образи и идентичности
  
14,10-14,20 Проф. д-р Любиша Митрович, Университет в Ниш (Сърбия и Черна гора): Нови технологии, глобализация и транснационални идентичности

14,20-14,30 Проф. дсн Велина Топалова, Директор на Института по социология на БАН: Социални репрезентации на циганите в балканските страни

14,30-14,40 Д-р Айри Марканен, Хелзинки (Финландия): Балканските цигани: образи на другостта

14,40-14,50 Доц. д-р Вихрен Бузов, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”: За образите на балканския национализъм

14,50–15,00 Доц. д-р Орлин Спасов, Катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на  СУ: Алтернативни визуални репрезентации на Балканите

15:00-15:20 Дискусия

15:20-15:30 Кафе пауза


Секция ІII
Приносът на медиите и пъблик рилейшънс за изграждане на балканския имидж

Председател: доц. д-р Минка Златева, ръководител на катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността”, ФЖМК на СУ

15,30-15,40 Проф. д-р Евгений Пашенцев, Московски градски педагогически университет (Русия): С поглед към бъдещето: Нов имидж на Балканите

15,40-15,50 Д-р Кая Тампере, Университет в Юваскюла (Финландия): Имиджът на балканските страни в Прибалтика
 
15,50-16,00 Доц. д-р Мария Нейкова, ФЖМК на СУ: Игра на образи

16,00-16,10 Д-р Бранка Тошич, Географски институт „Йован Цвиич”, Белград и проф. д-р Милан Бурсач, Университет в Косовска Митровица (Сърбия и Черна гора): Европейските коридори и евроинтеграцията като нов път за комуникацията на Балканския полуостров
16,10-16,20 Доц. д-р Теса Дулкери и Дора Маниоу, Университет “Аристотел” в Солун (Гърция): Гръцките медии за образа на Балканите

16,20-16,30 Д-р Айла Окай, Факултет по комуникация на  Истанбулския университет, (Турция): Рефлексии за Балканите и балканския имидж в турската преса

16,30-16,40 Гл. ас. д-р Снежана Великова, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”: Другите Балкани, същите Балкани?

16,40-16,50 Гл. ас. д-р Мая Русева, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”: Трансформации на националния български аз-образ: идентичност и интеграция

16,50-17,10  Дискусия

17,10-17,20 Кафе пауза


Секция III: продължение
Председател: Доц. д-р Орлин Спасов, катедра на ЮНЕСКО
 
17,20-17,30 Ерик Лоу и Зала Волчич, Университет в Куинсланд (Австралия): Дефиниране на “другия” като “ирационален”: как западните интереси и предубеждения въздействаха въху медийните конструкции по време на Югославската война

17,30-17,40 Мишел Шьонбергер - Оргад, Университет в Уайкато (Нова Зеландия): (Де)конструирането на “другия”: съвременният ПР и исторически призраци

17,40-17,50 Гл. ас. Кенет Андерсен, Гимлеколен институт по  журналистика и комуникации в Кристиансанд (Норвегия): Конструиране на новините в нюзруми на Косово

17,50-18,00 Проф. д-р Петре Георгиевски, Философски факултет на Университета “Св. св. Кирил и Методий” в Скопие и Снежана Трпевска, програмен координатор в Съвета за електронни медии (Република Македония): Ролята на медиите за информиране на публиките за въоръжения конфликт през 2001 г. в Република Македония
 
18,00-18,10 Проф. Зафер Йозден и гл. ас. д-р Мине Саран, Университет в Измир (Турция): Развитие на имиджа на Турция на Балканите чрез пъблик рилейшънс

18,10-18,20 Доц. д-р Елка Добрева, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”: Кръстословичният образ на Балканите

18,20-18,30 Д-р Сера Гьорпе и д-р Кандан Челик, Истанбулски университет (Турция): Национални идентичности на България и Турция сред студентите и ролята на ПР за мениджмънта на възприятието

18,30-18,40 Д-р Лийв Джийс, Университет на Кийл (Великобритания): Възвръщане на публичното доверие при съдийство в постконфликтните общества: моделът  на Дания и неговото приложение на Балканите

18,40-18,50 Джорджи Сцонди, старши преподавател в Метрополитън Юниверсити в Лийдс (Великобритания): Ролята на международния ПР и репутационния мениджмънт за страни и региони - препоръки за Балканите

18,50-19,00 Д-р Маргарита Путнина-Федюкова, Рига Страдинс Университет (Латвия)
 
19,00-19,20 Дискусия и закриване на първия ден на конференцията. Събота, 20 май 2006 г.

КРЪГЛА МАСА на тема:
“Балкански имидж,  пъблик рилейшънс и журналистика – проблеми и преспективи”
Председатели: Нели Бенова-Димитрова, председател на Българското дружество за връзки с обществеността и Мери Конакчиева (Технически университет, София)
9-11 часа, Зала 1 на СУ
 
9,00–9,10 Откриване на кръглата маса

9,10-9,20 Д-р Вяра Ганчева, Институт по социология на БАН: Балканите: обърнатият мит на Европа

9,20-9,30 Доц. д-р Луливера Кръстева, ФЖМК на СУ: Черният ПР на Балканите в медиите

9,30-9,40 Доц. д-р Соня Алексиева, Нов български университет и ФЖМК на СУ: ПР на културния туризъм - отговорност за промяна на визията и нагласите към Балканите

9,40-9,50 Елица Димова, ПР-специалист: Homo Balkanicus или имиджът на подценената другост

9,50–10,00 Доц. д-р Иванка Мавродиева, Философски факултет на СУ: Образът на България в публичните изяви на лидери на ЕС и НАТО

10,00-10,10 Зоран Арацки, кореспондент на Белград в Ниш на вестник “Вечерне новости” (Сърбия и Черна гора): Мястото на глобализираните медии за разбирателството на балканските народи и държави

10,10-10,20 Доц. д-р Айдемир Окай, Истанбулски университет (Турция): Балканският имидж сред студентите от факултети по комуникация в Турция

10,20-10,30 Ян Бурума, журналист (Холандия): Българският имидж в Холандия

10,30-10,40 Радиона Никова, експерт в Държавната агенция за закрила на детето: Балканското измерение на петото разширение на ЕС – изграждане и рецепция на образите на България и Румъния

10,40–10,50 Ст. ас. д-р Мария Попова, ФЖМК на СУ: Балкански автори в литературни сайтове на региона

10,50–11,00 Гентиана Хаджияхя, Университет в Елбасан (Албания): Балканите и Албания - медийни интерпретации        
 
11,00-11,10 Ненад Илич, Университет в Белград (Сърбия и Черна гора):
 
11,10-11,20 Ейрини Пападаки и Ифигения Милона (Гърция): Имиджът на балканското изкуство в медиите

11,20-11,50 Дискусия

11,50-12,00 Кафе паузаДокторантски семинар

Първо заседание
Ръководител : проф. дсн Минчо Драганов

12,00-12,10 Ирена Лазарова, катедра на ЮНЕСКО - ФЖМК на СУ: Подходи на публичната дипломация за нов имидж на Балканите

12,10–12,20 Веролюб Петронич, Факулет по гражданска отбрана на Белградския университет (Сърбия и Черна гора): Регионалната сигурност като фактор за стабилност в бъдеще

12,20–12,30 Мария Дойчинова, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ: Образът на Балканите - комуникационни аспекти на военната сигурност

12,30-12,40 Николета Еленкова, катедра на ЮНЕСКО - ФЖМК на СУ: Българският национален съюз и ВМРО - история за войни или войната за историята

12,40-12,50 Анна Елизабет Цакона, Университет в Кембридж (Великобритания): Общественото мнение в Гърция и образът на Гърция по време на войната в Ирак

12,50-13,00 Десислава Пенкова, катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ: Имиджът на Балканите като corpotate reputations management
 
13,00–13,10 Валерия Пачева, катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ: Възможности за комуникационен мениджмънт в кризисни ситуации на Балканите

13,10-13,20 Марина Кирова, ФЖМК на СУ: Българският политик - с лице към Балканите

13,20-13,30 Йорданис Коджавазоглу и Георгиос Цакмакис - Университет “Аристотел” в Солун (Гърция): Отразяване в гръцката преса на началните преговори за присъединяване на Турция към Европейския съюз

13,30-13,50 Дискусия

13,50-14,00 Кафе пауза

 
II заседание
Председател: гл. ас. д-р Дияна Петкова, Катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ

14,00-14,10 Ана Анджелик, Нюйорски институт по соцални изследвания (САЩ): Изграждане на капацитет в информационния сектор: стратегии за развитието на информационното общество в Сърбия

14,10-14,20 Драгомир Цанев, катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ: Комуникационни преспективи пред обществата на Балканите при изграждане на икономика, базирана на знание

14,20-14,30 Александър Христов, катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ: Негативни въздействия на рекламата: балкански синдроми

14,30-14,40 Ивайло Стоименов, катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ: Спортни съперничества на Балканите: комуникационни измерения

14,40-14,50 Юлия Крусашка-Мишева, катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ: “Дружелюбните Балкани”: образ (не)възможен?

14,50-15,00 Олга Полунина, Московски градски педагогически университет - филиал - Самара (Русия): Британската преса за конфликта в Косово

15,00-15,20 Дискусия 

15,20-15,30 Кафе пауза


III заседание
Председател: доц. д-р Орлин Спасов, катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ

15,30-15,40 Весела Колева, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ: Образът на България и Балканите в национален и интеркултурен контекст

15,40-15,50 Константинос Ангелоу (Гърция), ФЖМК на СУ: Балканите се нуждаят от общо културно пространство

15,50-16,00 Жана Петрова, ФЖМК на СУ: Виртуалната памет за Балканите

16,00-16,10 Марин Бодаков, ФЖМК на СУ: Балканизация на литературната комуникация?

16,10-16,20 Росица Иванова, катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ: Жената на Балканите: исторически образи и съвременни

16,20-16,40 Дискусия
16,40 –17,00 Кафе паузаСтудентски workshop

Председател: доц. д-р Минка Златева, ФЖМК на СУ

17,00-18,30 Представяне на научни съобщения на студенти-бакалаври и магистри и мултимедейни презентации на студенти-магистри от ФЖМК на СУ, свързани с имиджа на Балканите в историята и съвременността.

Доклади: Беки Адамски (САЩ), Владимир Серийх (Русия), Елисавета Манолова (СУ), Диана Стоева (ФЖМК), Анка Костова (ФЖМК), Силвия Малакова (ПУ), Елена Кокорина (Русия), Зорница Драганова (СУ), Гергана Маринова (ФЖМК), Ани Чолашка  (ФЖМК), Анна Великова (ФЖМК) и Александра Савова (ФЖМК)
Автор:
11.04.2006 г. 20:11
Посетено: 1272
Етикети: Балканите
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2051-imidzhat-na-balkanite-istoricheski-podhodi-i-komunikatsionni-perspektivi