Научни форуми

Семинар-дискусия "Фестивалите и тяхната роля за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии"

Част от поредицата "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България"

◊ СЪБИТИЕТО

Семинар-дискусия “Фестивалите и тяхната роля за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии” – част от поредицата “Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България”

14 декември 2011 г., сряда, от 9:00 ч. до 14:00 ч. в Гьоте-институт, ул. „Будапеща” 1, гр. София

 
На 7 април 2011 г. Гьоте-институт и Обсерватория по икономика на културата организираха първи семинар от поредицата “Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България”.

Развитието на културните и творческите (креативните)* индустрии е въпрос, който получава все по-голяма актуалност в целия ЕС. За съжаление, в България темата звучи все още сравнително екзотично. Причините за нарастващия интерес към нея обаче са много – ето в обобщение някои от тях:

· Културните и творческите индустрии представляват самостоятелен сектор на икономиката, с огромен потенциал за растеж и възможност за създаване на нови работни места, особено във важната категория на малките и средни предприятия.

· През 2011 г. културните и творческите индустрии представляват 4.5% от БВП в ЕС и 3.8% от заетостта в Европа.

· Културните и творческите индустрии играят важна роля за налагането на благоприятен за иновациите климат и спомагат за по-нататъшното развитие на ИКТ.

· Културните и творческите индустрии имат важни социални и културни ефекти, вкл. заетост, насърчаване на креативността, подпомагане на културното многообразие.

· Културните и творческите индустрии включват и възможности за алтернативен и културен туризъм – сфера, изключително важна и с голям потенциал за България.

· Известни световни центрове като Берлин, Барселона и т.н. отдавна градят имиджа и икономиката си именно върху потенциала на културните и творческите индустрии.

Поредицата от мероприятия “Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България” на Гьоте-институт и Обсерватория по икономика на културата ще бъде продължена със семинар-дискусия на тема “Фестивалите и тяхната роля за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии”.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Целта на този семинар-дискусия е да постави на обсъждане тенденции и проблеми в организирането и провеждането на фестивалите; да генерира идеи за подобряване на финансирането на фестивалите на национално и общинско ниво и да изясни какви са инструментите и механизмите за привличане на допълнителни средства; да постави на обсъждане как да бъдат измервани културните, социалните и икономическите ефекти от фестивалите и значението им за социално-икономическото развитие на регионите.

Ще бъдат засегнати въпроси като: Каква е ролята на фестивалите за устойчивото регионално развитие? Какъв е потенциалът на фестивалите, в контекста на регионалното развитие? Какви политики и финансови механизми биха могли да се използват за устойчивото развитие на фестивалите в национален и регионален аспект? Каква е възможната статистическа рамка за отчитане на фестивалите? Нужна ли е мрежа/асоциация на фестивалите в България?

За участие са поканени представители на Министерство на културата, частни донори, осъществяващи подкрепа на фестивали, директори на фестивали, както и представители на различните културни и творчески индустрии в България.___________

* Има различни дефиниции на понятията. В обобщение могат да се приемат следните: Културни индустрии: те включват аудио-визуалната индустрия, (звукозаписната индустрия, филмова индустрия, телевизия и радио), преса и книгоиздаване, нови медии, видеоигри. Творчески (креативни) индустрии: използват културата като ресурс и притежават културно измерение, въпреки че получените от тях продукти основно имат функционално приложение; включват архитектура, занаяти, дизайн, подсектори като например графичния дизайн, модния дизайн, софтуерен дизайн, рекламата.
Автор:
Обсерватория по икономика на културата
Публикация:
13.12.2011 г. 16:30
Етикети:
Посетено:
1470
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/13783-seminar-diskusiya-festivalite-i-tyahnata-rolya-za-razvitie-na-izkustvata-kulturnite-i-tvorcheskite-industrii