Научни форуми

Седма международна научна конференция "Образователни технологии 2011" в Сливен

Образователните технологии и ролята им в професионалното образование и реализацията на студентите

◊ СЪБИТИЕТО

Седма международна научна конференция "Образователни технологии 2011" в Сливен

Международният научен форум (30.09.–02.10.2011) по проблемите на образователните технологии, ролята им в професионалното образование и реализацията на студентите се състоя в Инженерно-педагогическия факултет в Сливен, към Техническия университет, София. Конференцията бе организирана чрез интегрираните усилия на ИПФ в града под Сините скали, ТУ – София, Националната агенция за професионална подготовка и квалификация, Сливенския колеж, Съюза на учените в България – клон Сливен, и Научно-техническите съюзи. Тя бе открита от проф. д-р инж. Станимир Карапетков – ръководител на Обединена структура от ИПК и Колеж към ТУ – София в гр. Сливен.

На тържеството присъстваха представители на научните общности от България, Латвия, Англия, Македония, Украйна, Словения, Узбекистан и др., преподаватели, научни работници и студенти от учебните звена в Сливен. В пленарното заседание взе участие областният управител Марин Кавръков, както и Иван Петров – председател на Комисията по образование, наука и култура в Общинския съвет, които поздравиха присъстващите.

 

◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Целенасоченост и дискусионен дух белязаха конференцията в различните й направления и форми: пленарните обсъждания, работата по секции, постер-сесията, кръглата маса на тема: „Образователни технологии и общество”, работната среща по проблемите на международното сътрудничество, културната програма за участниците и гостите. Актуалността на проблемите, търсенето на съвременни подходи за решаването им в условията на образователните и обществените реалности бяха утвърдени в пленарните доклади на проф. Николай Лобанов (Университет „Ал. С. Пушкин”, Санкт Петербург) на тема “Непрерывное образование в контексте всеобщих прав человека” и на доц. д-р Красимир Спиров „Онлайн дидактически методики за дистанционно обучение”. (Той бе водещ на пленарното заседание.) Гостът от Русия проф. Лобанов постави проблемите за необходимостта от разработване на модели за модернизация на професионалното образование, на подходи и форми за формиране на потребности за учене през целия живот и непрекъснато образование, на системи за правово регулиране и на такива за икономическо инвестиране в образованието и др. Доц. д-р Кр. Спиров изложи концепция за функциониране на основната форма за непрекъснато образование – дистанционната, с акцент на самостоятелната работа като приоритетен метод. Той подчерта непригодността на съвременните учебници и дидактически материали за дистанционно обучение,  нуждата да се съотнасят с дидактическите принципи, акцентирайки и на статуса на преподавателя като ръководител, консултант, коректор в този вид обучение. Бе предложена и методика за разработване на дидактически материали - с посочване на практическите действия в хода и на различните етапи на създаването, ролята на лабораторията за разработване на мултимедийни дидактически продукти, създаването и функционирането на електронните класни стаи, електронни библиотеки и т.н. В обсъждането на пленарните доклади взеха участие доц. Драгомир Добруджалиев (Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас), проф. д-р Иван Иванов (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”), проф.д-р Вяра Гюрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски” и др.

Подаспектите на основната тема за образователните технологии намериха развитие и конкретизация в докладите, изнесени в обособените няколко секции („Управление на образованието”, „Обучаващи технологии”, „Средства на образователните технологии”, „Технически, природоматематически и икономически науки”, „Непрекъснато образование”). В секция „Управление на образованието” (предс. проф. д-р Иван Иванов, секр. гл. ас. Юрий Клисаров) активно участие изразиха с доклади преподаватели от Шуменския университет, които споделиха становища по проблемите на образованието в глобализиращия се свят (доц. д-р Маргарита Бонева), методите при управлението на човешките ресурси (Юлиана Биберова), участието на родителите в управлението на образованието (гл. ас. д-р Светослав Вацов); други доклади изследваха въпросите за осъществяване на програмна методология в обучението по специалните технически дисциплини (гл. ас. д-р Керанка Велчева, проф. дтн Румен Коджейков), мястото на портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на учителите по приложни науки (доц. д-р Петинка Галчева, Антоанета Хинева). Докладът на Елена Боричевская – Украйна, изследва „Роль информации в управлении высшим учебным заданием”. Следва да отбележим научната работа на проф. дтн Николай Петров със студенти от ИПФ – Сливен (инж. Касим Арабаджиев, Каан Чакър), представена от тях в самостоятелни или в съвместни научни доклади на конференцията. В секцията участваха с разработка и  преподавателите от Техническия университет в София и Колежа в Сливен гл. ас. Виолета Славова и доц. д-р Стойко Петров.

В секцията „Обучаващи технологии” (предс. доц. д-р Марина Николова, секр. гл. ас. П. Драганова) бяха обсъдени проблемите на интерактивното обучение на учители в мултикултурна среда (проф. д-р В. Гюрова, СУ, гл. ас. д-р Ваня Божилова), мястото на електронните образователни ресурси в обучението по математика (доц. д-р Галя Кожухарова, Тракийски университет – Стара Загора), представяща съвместен доклад и с Даниела Иванова от същото висше учебно заведение. Гл. ас. д-р Керанка Велчева (ШУ) е насочила вниманието си към приложението на комбинаториката в технологичното обучение, като в секцията е споделен опит и за приложението на клас елементарни тестови задачи с мултипликативна структура в началното образование по математика (гл. ас. д-р Владимира Ангелова, ПУ „П. Хилендарски). В съвместен доклад на преподаватели от ИПФ – Сливен, е търсен нов ракурс към „непознатия Алберт Айнщайн” (проф. дтн Николай Петров, доц. д-р Маргарита Бонева, Моника Ингилизова). Научни становища споделиха гостите от чужбина: проф. Анна Татаринцева, Латвия, Рига: „Transformative learning in adult education”, както и докладите на участниците от Украйна за съвременните подходи в преподаването на чужди езици - в светлината на общоевропейските препоръки за езиково образование (доц. Яна Поляковa) и „Педагогическая поддержка студентов с моторной одаренностью в вузах США” (Eкатерина Новикова, Украйна). С научна разработка участва и преподавателката от ОУ „Васил Априлов” в Бургас д-р Радка Стаматова. Активно е участието в постер-сесията с три научни разработки на доц. д-р Марина Николова от ИПФ – Сливен, по проблеми като спецификата на образователните технологии, особеностите на личностно ориентираното обучение и модулните технологии в дистанционното. Споделени са виждания за „изненадващата наука за мотивацията” и предложен план за повишаване мотивацията за учене у студентите (Радка Бъчварова, Колеж - Сливен); пет автори от ИПФ в града-домакин са разработили проблема за възможностите за изследователско учене в група.

С доклада на Галина Марченко от Украйна „Концептуальные основы развитие будущего учителя в профессионально ориентированном пространстве  высшего педагогическото учебного заведения” започна работата на секция „Средства на образователните технологии” (предс. доц. д-р Красимир Спиров, секр. ас. Мая Илиева). В контекста на една от основните теми на конференцията - за дистанционното обучение, в някои от докладите е предложена технология за създаване на дидактически материали за този вид обучение в среда мудъл, като е разработена и интранет система за дидактически тестове (ас. Мая Илиева, ИПФ – Сливен). Приложение на иновативни подходи за интерактивно и симулативно обучение по някои дисциплини (отрасъл „химическа промишленост”) разкриват научните доклади на доц. д-р Драгомир Добруджалиев, в които се предлагат и подходи за създаване на WEB-базирана среда за обучение (по „Машини и апарати в химическата промишленост”). В тази секция са споделени изследванията и за електронните образователни ресурси в обучението по математика (доц. д-р Галя Кожухарова, Тракийски университет, Стара Загора), която, съвместно с Даниела Иванова разработва темата за осъществяване от Classmate на ефективен мениджмънт. Интересни аспекти разви в доклада си „Современная практика неформального преподавания страхования в высшей школе ЕС” Н. В. Новожилова (Латвия).

Проблемите на усвояването и приложението на съвременните образователни технологии в обучението и научната дейност остава приоритетен в сферата на средното и висшето образование, в работата на участниците в конференцията и като тема на изследване и обсъждане от бъдещи научни форуми.

На гостите бе предложена интересна програма за запознаване с културно-историческото наследство на Сливенския край.

Автор:
Д-р Иванка Денева
Публикация:
03.10.2011 г. 00:38
Посетено:
2630
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/13255-sedma-mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-obrazovatelni-tehnologii-2011-v-sliven