Издания / премиери

Представяне на „Музика и история" – сборник с избрани статии на проф. д-р Наташа Япова

26 май, 17:00 часа, Зала № 48 на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Представяне на „Музика и история" – сборник с избрани статии на проф. д-р Наташа Япова

 

◊ ПОКАНА

На 26 май (четвъртък) от 17:00 часа в зала № 48 на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще се състои официалното представяне на „Музика и история" – сборник с избрани статии на изтъкнатия музиколог и дългогодишен уважаван преподавател по История на музиката проф. д-р Наташа Япова.
 
Сборникът включва единадесет статии, писани в периода 1993–2020 г. Съставен по повод 70-годишния юбилей на авторката, той представлява важна част от нейния научен принос, категорично легитимирал я през последните десетилетия като един от най-значителните и влиятелни съвременни български музиколози, чиито разработки са многократно цитирани както от вече утвърдени учени, така и от по-младите поколения музикални изследователи.
 
Подбраните статии са посветени на теми върху българската и западноевропейската музикална история и демонстрират широкото поле на изследователски интерес на авторката чрез многообразието от засегнати остро проблематични казуси. Материалите имат особено голям принос за музикознанието, защото разбунват духовете около недоизяснени или въобще неподлагани на критично обговаряне травматични въпроси при подстъпа към българското музикално творчество, предлагат нова гледна точка към вече уж отдавна изчерпани теми из европейското музикално наследство, аргументирано опровергават наложени конвенции, с категоричност оспорват идеологеми, изобличават фалшификации на исторически документи.
 
Независимо че са публикувани през годините в различни престижни научни поредици или в отделни колективни издания, така подбраните статии се преиздават в настоящия сборник, за да се акцентира върху тяхната нестихваща полемичност и непреходната им ценност за музикалноисторическата мисъл. Нещо повече – привеждането им в нова редакция и обединяването им в няколко важни тематични линии разкрива значението им на една разгръщана с години в редица самостоятелни разработки напълно оригинална и ярка в своята убедителност концепция за музикалната история. Запознаването с нея би спомогнало за разширяването на светогледния хоризонт на всеки, обърнал се с интерес към знанието за музика.
 
* * *
 
МУЗИКА И ИСТОРИЯ
Автор: © Наташа Япова
Съставителство, редакция и встъпителна студия: © Илия Граматиков
Послеслов: © Петя Цветанова
Коректор: © Ния Бонева
Художник на корицата: © Николай Влахов
Предпечат: © Бойка Починкова
Печат: © Дайрект Сървисиз
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Българска, първо издание, 2022
 
 
Автор:
Организаторите
Публикация:
26.05.2022 г. 15:03
Етикети:
музикознаниеИлия Граматиковсборникпредставяне на книга
музикална история
проф. д-р Наташа Япова
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
избрани статии
„Музика и история"
Посетено:
648
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/34773-predstavyane-na-muzika-i-istoriya-sbornik-s-izbrani-statii-na-prof-d-r-natasha-yapova