Издания / премиери

Премиера на „Писателят: лица и спомени (критика, персоналии)" от Радка Пенчева

Сборник с критически статии и портрети

Премиера на „Писателят: лица и спомени (критика, персоналии)" от Радка Пенчева


◊ ПОКАНА

РНБ „П. Р. Славейков“ – В. Търново

Къща-музей „Емилиян Станев“ – В. Търново

Ви канят

на премиерата на новата книга на д-р Радка Пенчева „Писателят: лица и спомени (критика, персоналии)“.

Книгата ще бъде представена от Владимир Шумелов в читалнята на библиотеката.

Събитието е съпътствано с откриване на документална изложба във фоайето на Регионалната библиотека, посветена на 135-годишнината от рождението на Йордан Йовков.


Място: РНБ „П. Р. Славейков“, ул. „Иванка Ботева“ 2

Дата: 12.02.2015 г. (четвъртък) от 17.30 ч.

 

◊ ЗА АВТОРА

Рад­ка Пен­че­ва е ро­де­на на 14.02.1960 г. в Дряново, Габровска област. За­вър­ш­ва Ма­те­ма­ти­чес­ка гим­на­зия във В. Тър­но­во (1978), Дър­жав­ния биб­ли­о­те­кар­с­ки инсти­тут – Со­фия (1980), ВТУ „Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий“ – спе­ци­ал­ност „Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия и ис­то­рия“ (1986). Спе­ци­а­ли­зира в ИП­КИР – Мос­к­ва, Ру­сия (1986), Му­зея за нем­с­ка кла­си­чес­ка ли­те­ра­ту­ра – Вай­мар, Гер­ма­ния (1990), изд. „Ате­лие дю Ге“ – Кар­ка­сон, Фран­ция (1998). От 1980 до 1987 г. ра­бо­ти в От­де­ла за тех­ни­чес­ка информа­ция на ЗЗУ – В. Тър­но­во; от 1987 до днес е в къща-му­зей „Еми­ли­ян Ста­нев“ във В. Тър­но­во, гл. уредник на му­зея от 1991 г. В пе­ри­о­да 1991–1995 г. е общин­с­ки съ­вет­ник, пред­се­да­тел на Ко­ми­си­я­та по култура в Об­щин­с­ки съ­вет В. Тър­но­во; през 1998–2003 г. е зам.-пред­се­да­тел на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во; през 1999–2002 г. е зам.-главен ре­дак­тор на в. „Ар­т­фо­рум“ – В. Тър­но­во; от 2000 г. до­се­га е пред­се­да­тел на Сдру­же­ние с нестопанска цел „Еми­ли­ян Ста­нев“. Член на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново, от 2009 г. Д-р на филогическите науки. Редактор и със­та­ви­тел е на Юби­ле­ен вес­т­ник за Еми­ли­ян Ста­нев, на кни­ги­те „Еми­ли­ян Ста­нев – лич­ност и творческа съд­ба“, „Ис­то­рия. Ис­то­рии. На­ра­ти­ви“ и др. Учас­т­ва с пре­вод от руски в кни­га­та на Игор Кон­да­ков „Увод в ис­то­ри­я­та на рус­ка­та кул­ту­ра“ (ко­лек­тив, изд. „ПАН-ВТ“, В. Тър­но­во, 2002). Пуб­ли­ку­ва в специализирана­та пе­ри­о­ди­ка и сбор­ни­ци мно­гоб­рой­ни ста­тии и сту­дии вър­ху бъл­гар­с­ки пи­са­те­ли кла­си­ци и по-не­из­вес­т­ни име­на от ли­те­ратур­на­та ни ис­то­рия. Участ­ва в на­уч­ни кон­фе­рен­ции в Бъл­га­рия, Гер­ма­ния, Ита­лия, Фран­ция, Унгария. Има мно­жес­т­во пуб­ли­ка­ции в централ­ния и мес­тен ли­те­ра­ту­рен пе­чат, ав­тор на книгата „Еми­ли­ян Ста­нев – раз­ка­зи за де­ца“ (в съ­авт.). Превеждана е на английски в електронното списание „Muse Apprentise Guild“ от Здравка Евтимова (2004).

Автор на самостоятелните критически изследвания „Лите­ра­тур­ни­ят ар­хив – не­до­раз­ка­за­на­та па­мет“ (изд. „Фабер“, В. Търново, 2003), „Творческият архив на Емилиян Станев и историческите му визии в романа „Иван Кондарев“ (ИК „ЛИК“, С., 2009), „Страници и странници в българската култура“ (изд. „Фабер“, В. Търново, 2013). Съставителка на книгата с избрани статии на Александър Дзивгов „Литература и общество“ (ИК „Изток-Запад“, С., 2013).


◊ ЗА КНИГАТА

Новият сборник с критически статии и портрети на д-р Радка Пенчева потвърждава авторските постижения от предишните нейни изследвания и ги продължава в посоката да разчете „литературата като жива памет“ (проф. Елка Константинова), стъпил върху стабилната основа на документа и архива; разширява търсенията й върху „културната биография“, а персоналистичният й избор съчетава както традиционна (основно), така и интердисциплинарна методология.

Подредбата на статиите и потретите не следва строга хронология – като поява в публичното пространство във времето или като следващи един от друг текстове, но целият корпус от критически текстове обхваща книги и имена от книги и събития от 2003 г. до днес. Техният избор не е случаен и следва целта да се въведе ред в безредието на нашата литературно-историческата процесуалност, подчинен на строго етичен кодекс. В отделните текстове ще се срещнем с имената на Иван Вазов, Добри Ганчев, Анна Каменова, Светослав Минков, О. Василев, Ст. Чилингиров, Н. Й. Вапцаров, Й. Йовков, д-р П. Момчилов; много текстове в този сборник са критически ориентирани към най-нови български автори, появили се през последните години с критически сборници, монографии, проза или поезия: Румяна Пенчева, Йордан Каменов, Нина Пантелеева, Емил Андреев, Тошо Дончев, Пеньо Цонев, Румен Стоянов и Йордан Атанасов, Владимир Шумелов, Георги Тенев, Здравка Евтимова, Павел Павлов, Бойка Асиова, Веселина Цанкова, Николай Иванов, Георги Николаев, проф. Венко Александров и др. И не на последно място – преклонението през учителите, което е приоритет само на духовно извисените и широко скроени творци, които са осъзнали, че нищо не почва и нищо не свършва с нас – Любомир Георгиев и проф. Мария Младенов.

Владимир Шумелов

 

 


Автор: Организаторите
06.02.2015 г. 15:17
Посетено: 1234
Етикети: Велико Търново, премиера, Радка Пенчева, нова книга, портрети, сборник, Писателят: лица и спомени, критически статии
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/20781-premiera-na-pisatelyat-litsa-i-spomeni-kritika-personalii-ot-radka-pencheva