Издания / премиери

Премиера на "Български тълковен речник" на проф. Василка Радева

Представяне на книгата в СУ „Св. Климент Охридски“

Премиера на "Български тълковен речник" на проф. Василка Радева


ПОКАНА

Факултетът по славянски филологии и издателство "Изток-Запад" имат удоволствието да ви поканят на

премиерата на "
Български тълковен речник" на проф. Василка Радева

На 16 януари (сряда) от 16.00 часа
в зала 1 на ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

След представянето ще имате възможност да събеседвате с авторката на чаша вино в ресторант „Алма Матер“.


◊ ЗА КНИГАТА

Настоящият Български тълковен речник е адресиран към всички, които проявяват интерес към словното богатство на съвременния български език. В него е обхваната предимно общоупотребяваната лексика, чието познаване и правилна употреба в речта са важна предпоставка за изграждане и обогатяване на езиковата култура.

Тълкуването на думите е кратко и пестеливо, със стремеж към точно представяне на лексикалното им значение, което прави лесно и удобно използването на еднотомния лексикографски справочник.

Включването на чуждоезиковата лексика, навлязла в българския език през последните десетилетия, дава възможност за осъзнаване на мястото и ролята ù за обогатяване на българската лексика с оглед на употребата ù в речевата практика.

В Речника намират място новите думи и значения, които разкриват динамиката на българската лексикална система,  без да се отразяват индивидуалните и оказионални употреби.

Българският тълковен речник е предназначен за всеки носител на българския език, на когото не са безразлични правилното разбиране и точната употреба на думите.


◊ ЗА АВТОРА


Василка Радева е възпитаничка на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където завършва специалността Българска филология, защитава дисертация и няколко десетилетия чете лекции като хабилитиран преподавател. През 1994 г. ù е присъдено научното звание доктор на филологическите науки.
Израз на научните ù занимания и интереси са не само публикуваните 12 книги и монографии и над 200 научни статии, но и лекционните курсове по българска лексикология и лексикална семантика, фонетика, ареална лингвистика и диалектология, българско и славянско слово­образуване.

Била е лектор по български език в Лайпцигския университет (1979–1982), в Свободния университет в Западен Берлин (1989–1992) и гост преподавател в Саарския университет в Саарбрюкен.

Главен редактор е на списание „Българска реч“.
Автор: Изд. "Изток-Запад"
14.01.2013 г. 14:04
Посетено: 1235
Етикети: премиера на книга, издателство Изток-Запад, Български тълковен речник, Василка Радева
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/16156-premiera-na-balgarski-talkoven-rechnik-na-prof-vasilka-radeva