Издания / премиери

Среща-представяне на три книги, посветени на Васил Левски, в Благоевград

Проф. Иван Стоянов и Дора Чаушева представят нови изследвания за Апостола

Среща-представяне на три книги, посветени на Васил Левски, в Благоевград


◊ СЪБИТИЕТО

Регионален комитет „Васил Левски“ Благоевград
Регионална библиотека „Димитър Талев“ Благоевград
Национален музей „Васил Левски” – Карлово

организират
среща-представяне на три книги, посветени на Васил Левски

24 октомври, 14.00 часа
Благоевград, Регионална библиотека "Димитър Талев",
зала "Изкуство" - ІV етаж

На срещата ви очакват авторите и съставителите: проф. дин Иван Стоянов от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и Дора Чаушева - директорка на Националния музей "Васил Левски" - Карлово

. Иван Стоянов. Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски
. Европейските измерения на Васил Левски
(съст. Иван Стоянов, Дора Чаушева)
. Дойно Дойнов, Иван Стоянов, Дора Чаушева. Васил Левски – Апостола на българската свобода


Заповядайте! Очакваме Ви!


◊ ЗА ТРИТЕ НОВИ ИЗДАНИЯ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Иван Стоянов. Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски

Това е най-новата книга на проф. Иван Стоянов от Великотърновския университет, която авторът посвещава на 175-годишнината от рождението на Апостола. В нея той не представя цялостно биографично изследване, а прави опит за осветляване на отделни спорни или нерешени все още проблеми за възгледите и дейността на Апостола.

В не една от своите предходни публикации проф. Стоянов се е противопоставял на различни митологеми, с които доосвобожденската ни история се е сдобила през последните 100-130 години, и от които, за жалост по разни причини, професионалната историческа гилдия не желае или не може да се оттърси. За първи път обаче с тази книга проф. Стоянов въстава срещу налагани с години неверни или изфабрикувани тези и твърдения, отнасящи се до живота на Васил Левски по толкова експресивен начин. Предварително заявява на читателите намерението си да не героизира излишно, да не хиперболизира и да не дописва направеното от Левски, нито пък да слугува на модерните днес нови идеологеми за политическото ни Възраждане. С ясното съзнание, че може да бъде обвинен в разни грехове към паметта на Дякона, той се заема да разграничи истината от художествената измислица и опирайки се на вече постигнатото от поколенията левскиеведи, да преодолее някои табута или пък да разчупи някои от стереотипите в мисленето.

- Идеите на Васил Левски – идеи на Новото време;
- Революционният терор – „най-чистият път” към провал във Вътрешната революционна организация;
- Васил Левски пред извънредната следствена комисия в София.

Това са трите основни въпроса, върху които проф. Стоянов привлича
вниманието на читателите.

Научните приноси на автора в тази нова книга са безспорни:

- новото значение, което се отделя на пребиваванията на Левски в Букурещ за неговото израстване като идеолог на българската национална революция. „Университетът в Букурещ”, както сполучливо определя проф. Стоянов времето, през което Апостола се потапя в хъшовската среда на румънската столица, заема действително много важно място в идейната еволюция на Дякона и това в книгата е разкрито със сериозни и трудно оспорими аргументи. Ценни и важни за личностното развитие на Левски наблюдения са направени и по линия на открояване на заемките в идейното наследство на Апостола от съвременната нему европейска политическа мисъл.

- разсъжденията и оценките на автора за революционния терор, който постепенно се налага в практиката на Вътрешната организация през 1871-1872 г. След проф. Крумка Шарова, която първа се осмелява да потърси в проявите на революционен терор една от първопричините за възникналата криза в комитетските дела, Иван Стоянов е първият, който не само приема нейните доводи, но доразвива лансираната от нея теза като предлага една цялостна картина за зараждането на самата идея за революционния терор до морално-политическите и психологическите последици от нейното практическо прилагане.

Без да изневерява на академичния подход, със силата на фактите и на автентичните документални извори, на основата на критичното осмисляне на вече постигнатото от българската историопис, проф. Стоянов проследява как се раждат митовете за Левски, оборва някои от наложилите се във времето клишета в оценките, убедително се противопоставя на фалшификациите и на преекспонирането на неверни или недоказуеми твърдения. Показателни в това отношение са позициите, които той защитава по повод на някои от писанията на първите биографи на Апостола (Захари Стоянов и Стоян Заимов), които с годините придобиват аксиоматично звучение като тези за отровата, която Левски носил със себе си и се опитал да използва след арестуването му, за опита му да се самоубие по време на процеса в София, за прословутата мелница край Букурещ, опита да бъде убит Христо Георгиев, за действителното авторство на дописката във в. „Свобода” от 1871, приписвана досега на Левски, за автентичността на лозунга „Свята и чиста република”, за поредния мит, който се ражда пред очите ни, свързан с поставянето на паметна плоча пред църквата „Св. Петка Самарджийска”, където уж бил препогребан Левски и т.н.

Чрез страниците на своята книга проф. Стоянов прави читателите съпричастни на въпросите, които го вълнуват не само като университетски преподавател и изследовател на политическото ни Възраждане, но и като българин със своите тревоги и разочарования по отношение на направеното и ненаправеното досега за Васил Левски.


Сб. "Европейските измерения на Васил Левски"


Ренесансът, Просвещението и буржоазните революции донасят на Европа славата на Стария континент, превърнал се в еталон и пример за подражание на останалия свят. Независимо от това, че двете му части – източната и западната, са в доста неравностойно положение, идеите, които ражда Новото време, проникват, макар и трудно, и сред онези народи, които все още се намират под османска власт. И това е така, защото ХІХ век, който роди идеята за обединена Европа, е векът, който прокламира правото на отделните народи и националности на самоопределение и самостоятелен и независим политически живот. Именно ХІХ век, наследникът на столетията, които „сътвориха” Нидерландската, Английската и Френската буржоазна революции и войната за независимост на САЩ, прокламира с най-ясен изказ неотменимите права на нациите и личността на равенство и  пълна  свобода, гарантирани чрез изграждане на парламентарно-конституционна система. „Днешният век е век на свободата и равноправието на всички народности” се „провиква” към своите сънародници роденият в Карлово през 1837 г. Васил Иванов Кунчев – известен с прозвището Левски.

Тази „присъда” над ХІХ век кореспондира изцяло с идейното кредо на Кошут,  Мацини, Петьофи, Гарибалди, Херцен, Бакунин и др., които сравнително по-рано прокламират идеите за обединена Европа, за пълно равенство между народностите без разлика на религия,  социален произход и раса. Поради тази причина в сборника „Европейските измерения на Васил Левски” са включени отделни очерци за всяка от споменатите личности, в които се разглеждат идеите и борбата им за национална свобода. Тези идеи намират отражение и сред образованата част на българското възрожденско общество. И не само това - ръководителите на българската национална революция, които заимстват опита на европейските народи, доразвиват и адаптират тези идеи към българската политическа реалност. Приносът на Васил Левски в тази посока е тема на основната статия в изданието, чието заглавие носи и целият сборник.

Той е подготвен с участието на широк авторски колектив, който включва историци, преподаватели от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, както и студенти от университета. Сборникът представя пред българска публика едни от най-значимите европейски революционни дейци и мислители на ХІХ в. Негови съставители са проф. дин Иван Стоянов и Дора Чаушева.


„Васил Левски – Апостола на българската свобода”

Основната цел на второто издание „Васил Левски – Апостола на българската свобода” е да се популяризира живота и делото на българския национален герой Васил Левски в чужбина. Това е първият и единствен случай до този момент в българското книгоиздаване – книга за Васил Левски, за Апостола на българската свобода, издадена на седем езика едновременно – немски, френски, английски, испански, италиански, норвежки и унгарски.

Предложеното четиво се базира изцяло на научно доказаните факти за живота и революционната дейност на Васил Левски. Книгата го представя като последователен революционер и демократ - борец за “свята и чиста република”, за свобода лична, национална, общочовешка. Широко застъпени са идеите на Васил Левски за революцията и бъдещата българска държава като върхово постижение на българската обществено-политическа мисъл през ХІХ век. Повлияни в много отношения от европейската революционна и политическа практика, те се превръщат в основен двигател при изграждането и конституирането на Вътрешната революционна организация – забележителното творение на българския Апостол на свободата. Произлязъл от народните низини и издигнал се до върховете  в ръководството на националната революция, той синтезира по един изключителен начин най-прогресивните политически прозрения на либералния ХІХ век и ги издига на такова равнище, че те ще останат живи във всички времена на европейското бъдеще.

„На същото това място, което нашите прадеди със силата на оръжието и със своята кръв /са/ откупили, в което днес безчовечно беснеят турските кеседжии и еничери и в което владее правото на силата, да се издигне храм на истинната и правата свобода”. Това е заветът, това е повелята, това е хуманизмът на Васил Левски. Това е и стремежът на човешкия разум – държавата на бъдещето да представлява  „Храм на истинната и правата свобода”. 

С тези свои идеи Васил Левски се нарежда  в пантеона на най-достойните българи. Те и неговата практическа дейност му отреждат достойно място и сред най-изявените европейски   революционни дейци, поради което с пълно основание може да се каже, че той е и българин, и гражданин на Европа – и тогава, в ХІХ век, и днес – в ХХІ век, и завинаги. Съпоставянето му с тях днес, в началото на ХХІ век, когато народите на Стария континент реализират отчасти идеите на тези пионери на европейското единство, е заслужено признание, дължимо на всички, посветили и отдали живота си на идеята за по-справедлив, за по-хуманен, за по-възприемчив, за по-общочовешки свят. Колкото и трудно да е осъществяването на тези идеи, стремежът към реализирането им ще окриля вечно дръзналите да се захванат с „революционни” промени в организацията и управлението на отделните групи в човешкото общество.

Автори на текста са проф. дин Дойно Дойнов, председател на Общобългарския комитет „Васил Левски”, проф. дин Иван Стоянов – преподавател по история на Българското възраждане във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, и Дора Чаушева – директор на Национален музей „Васил Левски” - Карлово. Преводът на унгарски език е на д-р Пенка Пейковска с участието на д-р Габор Деметер от Дебрецен.

Книгата съдържа богат снимков и документален материал, кола с цветни приложения, включваща репродукции на най-значимите художествени произведения, паметници на Васил Левски. Представен е и националният музей на Апостола в родния му град Карлово като мемориален комплекс. С лаконично изложение се приканват всички онези, които са чували и чели нещо за този велик българин, да посетят родния му град и родната му къща и да усетят духа на природата, духа на местните хора, духа на гордия Балкан, сред които се формира светогледа на една личност, която със своите действия и идеи би била безценен интелектуален капитал за всяка нация.


◊ ЗА ПРОЕКТА

Двете книги – „Васил Левски – Апостола на българската свобода” и „Европейските измерения на Васил Левски” се издават като част от проекта „Реконструиране на Онбашиевата къща в рамките на национален музей „Васил Левски” в Карлово и популяризиране живота и делото на българския национален герой Васил Левски, като част от европейското културно пространство”. Той се осигурява финансово по една от програмите на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – тази за подкрепа на културното наследство в България. Основните донори за нея са Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, като поставената на трето място държава осигурява 95 % от финансовите средства. Бенефициент на проекта е Община Карлово, а партньори са Национален музей „Васил Левски” – Карлово, Фондация „Васил Левски” и Общинска агенция за устойчиво развитие – Карлово.

Автор: Соня Иванова - секретар на Регионален комитет "Васил Левски", Благоевград
05.10.2012 г. 18:56
Посетено: 2684
Етикети: премиера в Благоевград, премиера на книга, Апостола, Васил Левски, Левски, Дора Чаушева, Дойно Дойнов, Иван Стоянов, книги за Левски
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/15518-sreshta-predstavyane-na-tri-knigi-posveteni-na-vasil-levski-v-blagoevgrad