Награди

Национална награда “Константин Константинов”

За принос в книгоиздаването за деца

◊ СТАТУТ НА НАГРАДАТА

1. Националната награда “Константин Константинов” е учредена през 2004 г. от Министерство на културата, Национален център за книгата към МК, Регионална библиотека “Сава Доброплодни” - Сливен, Община Сливен и Ротари клуб - Сливен.
2. Наградата се присъжда ежегодно, в рамките на Националния фестивал на детската книга - Сливен, за принос в книгоиздаването за деца през предходната година.
3. Наградите се определят на конкурсен принцип, а отличията се връчват през м. май на тържествена церемония в гр. Сливен.
4. Наградата представлява малка пластика, диплом и парична сума.
5. Награди се присъждат в следните категории:
     5.1. Голяма награда за цялостен принос;
     5.2. Издателство;
     5.3. Автор;
     5.4. Илюстратор.
6. В конкурса за наградата могат да участват физически и юридически лица.
     6.1. Предложенията за голямата награда за цялостен принос не могат да се правят от самите кандидати.
     6.2. За Голямата награда не могат да бъдат предлагани лица, на които тя вече е присъждана.
     6.3. За наградата в категории 5.2., 5.3. и 5.4. се кандидатства само с първи издания.
7. Условията за кандидатстване се огласяват чрез средствата за масово осведомяване най-малко 15 дни преди началото на представяне на кандидатурите.
8. Кандидатите попълват формуляр за участие и предоставят по два екземпляра от изданията, придружени с мотивирано предложение, както и евентуално други материали, представящи тяхната дейност. Предоставените материали не се връщат и остават за попълване на книжния фонд на РБ ”Сава Доброплодни”.
9. Предложения за участие в конкурса могат да внасят и наблюдаващи актуалния книжовен живот критици и специалисти по ред, определен от НЦК.
10. След приключване на обявения срок за приемане на кандидатури, списъкът на всички кандидати се предоставя на разположение на средствата за масова информация.
11. За присъждане на наградите се назначава жури от председател и шест члена - по един представител на учредителите (МК, НЦК, РБ ”С. Доброплодни”, Община Сливен, Ротари клуб - Сливен) и двама специалисти в областта на детската книга (утвърдени творци и лит. критици).
     11.1. Председател на журито е представител на учредителите, който се определя на ротационен принцип по договореност между тях.
     11.2. Учредителите могат да преотстъпват правото си на председателство на някой от другите членове на журито.
     11.3. Специалистите в състава на журито се предлагат от Националния център за книгата след консултации с творчески и професионални организации в книжовния сектор и след съгласуване с РБ "Сава Доброплодни" и Община Сливен.
     11.4. Съставът на журито се определя със заповед на Министъра на културата и се обявява при връчване на наградата.
     11.5. Членовете на журито подписват декларации за необвързаност с кандидатурите.
     11.6. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.
     11.7. Журито заседава при кворум най-малко 2/3 от състава си и взема решения на закрити заседания, с тайно гласуване и 50% плюс 1 гласа от присъстващите. Решенията се оповестяват непосредствено преди връчването на наградите.
     11.8. След приключване на работата си, журито предава подписания в 2 екз. Протокол за съхранение в  Националния център за книгата и в РБ "Сава Доброплодни".
12. Наградният фонд се осигурява от учредителите по договореност между тях.
     12.1. Наградният фонд може да се попълва и с дарения от лица и организации.
     12.2. Организационното и финансовото участие на съучредителите се определя ежегодно с договор, който включва:
. Организационни отговорности;
. Размер на паричните награди;
. Разходи по изработката на пластиките и дипломите;
. Вноски за участие;
. Други разходи.
13. Краен срок за представяне на предложенията: 15 април на текущата година.
адрес: 8800 гр. Сливен
           ул. ”Никола Карев” № 1
           Регионална библиотека „Сава Доброплодни”
           за Националната награда „Константин Константинов”

За контакти:
тел./факс 044/62 24 41
имейл: rpetrova@iradeum.com; reglibsliven@iradeum.com
Автор:
24.01.2007 г. 21:47
Посетено: 785
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/3400-natsionalna-nagrada-konstantin-konstantinov