След-и

Кръгла маса на тема "Хуманитаристиката и журналистиката в процеса на глобализация

Форум с участието на представители от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и БУ "Проф. д-р Асен Златаров"

На 15.11.2012. г. в рамките на проект, финансиран по Наредба №9 на МОМН, в зала „Европа“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя кръгла маса на тема „Хуманитаристиката и журналистиката в процеса на глобализация“. В нея взеха участие представители на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и на Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
На форума присъстваха и дискутираха и студенти от Филологическия и Стопанския факултет на ВТУ, обучаващи се в специалностите "Българска филология" с направление „Журналистика на културата“ и „Журналистика“.

В приветствените си думи ръководителят на проекта доц. д-р Елена Налбантова от катедра Българска литература подчерта неговата насоченост към студентите, отвореността му към младите хора, които са избрали подобна професионална сфера за своята реализация. Като заключителен етап на дейностите, заложени по проекта, кръглата маса има особена роля и значение за сговарянето и срещата на разнообразните предизвикателства, пред които ежедневно се изправят както работещите в регионални и университетски медии, така и теоретизиращите в областта на журналистиката като съредна на хуманитаристиката научна област. След представянето на участниците и обосноваването на целите на тази среща, ръководителят на проекта им даде възможност да представят своите експозета.

Доц. д-р Илиана Павлова (ВТУ) запозна присъстващите с тематичния обхват на понятието „нови медии“ и с ролята им  в/ за глобалното общество. След теоретичната „подложка“, осъществена от доц. Павлова, темата намери своето продължение в доклада на гл.ас. д-р Марина Маринова (ВТУ), артистично насочен към лудостта в медиите и придружен с богат емпиричен материал. Следващо участие беше това на ас. Десислава Андреева (ВТУ) с доклад на тема „Редакционният апел – същност и паралели“, обглеждащ  седмичното списание „Либерален преглед“ с редактор и издател Златко Енев. В доклада опорна точка бе становището на Д. Лилова за интернет общуването като начин за изграждане на „въображаем  квазиинституционален свят, способен да наложи власт над властта“. Темата бе продължена от Ники Комедвенска – редактор на сайта Otkrovenia.com, с текст, озаглавен „Съвременната литература и сайтовете за авторски произведения“.

По проблема за стойностите в културата и изкуството бяха и разсъжденията на проф. дфн Сава Василев (ВТУ), който представи концепцията на едно извънстолично издание – алманах „Света гора“ и по-специално неговия 11 брой – К. Върху регионалните печатни медии беше съсредоточен и докладът на ас. д-р Фани Маздрашка-Михова (ВТУ). По думите й, регионалните издания все още са далеч от набиращите популярност нови медии и са преки жертви на комерсиализацията на медиите. Не по-лесно е оцеляването на печата и сред българската диаспора в чужбина. На такъв тип издания обърна внимание бесарабската журналистка и поетеса Таня Танасова-Тодорова в доклада си „За българския печат в Бесарабия по време на прехода“. Подобна беше и темата на последния доклад „Предизвикателствата пред университетския вестник“, представен от гл.ас. д-р Марина Владева (БУ) и свързан с издаването на печатния орган на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, Р. Молдова.

След представянето на последното експозе, ръководителят на проекта и кръглата маса доц. д-р Елена Налбантова обобщи научните търсения на участниците във форума и постави началото на дискусии. Като посока за следващи научни форуми се очерта нуждата от дебатиране върху съвременното състояние на хуманитаристиката в глобалния свят.


гл. ас. д-р Марина Владева
Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Факултет по обществени науки               
Автор:
Публикация:
20.11.2012 г. 14:53
Етикети:
ВТУ Св. св. Кирил и Методийнаучни форумикръгла маса
Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров
Хуманитаристиката и журналистиката в процеса на глобализация
Посетено:
1436
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/15880-kragla-masa-na-tema-humanitaristikata-i-zhurnalistikata-v-protsesa-na-globalizatsiya