След-и

Сливен е домакин на Национална конференция "Образователни технологии 2010"

По повод 50-тата годишнина от осъществяването на педагогическо образование в Сливен

◊ СЪБИТИЕТО

Сливен е домакин на Национална конференция "Образователни технологии 2010"

Научният форум с международно участие се провежда за шести пореден път и през настоящата година има юбилеен характер. Събитието (8.-10.10.2010) е организирано във връзка с 50-тата годишнина от осъществяването на педагогическо образование в Сливен и е под патронажа на областния управител.

Научната конференция, организирана от Инженерно-педагогическия факултет в Сливен към Техническия университет, София, събра в залите си утвърдени учени – инженери и педагози, от техническите вузове в страната и чужбина, студенти и представители на бизнеса. С доклади и съобщения се включиха  гости от Полша, Франция, Македония, Белгия, Литва, Украйна, Естония, Латвия и др. Председател на организационния комитет е доц. д-р Красимир Спиров (ръководител на катедра „Педагогика и мениджмънт” в ИПФ, Сливен.) На откриването с приветствени думи към участниците се обърнаха  ректорът проф. Станимир Карапетков, управителят на област Сливен Марин Кавръков и  началникът на РИО Бисерка Василева. Присъстващите бяха приветствани и от председателя на комисията по образование и наука към общинския съвет Иван Петров и от началника на сектор „Образование” в общината Йордан Берберов. В словото си проф. Карапетков подчерта утвърждаване ролята на Сливен и ИПФ като „най-голям инженерно-образователен център в страната след демократичните промени”. С изказвания се включиха и проф. Боян Лалов, Карли Величков и др.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Още с докладите на пленарното заседание бе преодоляна тенденцията на юбилейните форуми да търсят главно „историческите ракурси и ретроспекции към извървения път” (доц. д-р А. Хараламбус, директор на Колежа в Сливен) и очертани съвременните тенденции, измерения и подходи към проблема за образователните технологии в обучението на кадри (доц. д-р Красимир Спиров. Европейска квалификационна рамка – от вертикална към хоризонтална организация на учебния процес”; проф. д-р инж. Иван Величков. Преподавателят – педагог, учен, политик”). Работата на участниците продължи в обособените три секции: I „Управление на образованието” и „Технически, природо-математически и икономически науки”, II. „Непрекъснато образование”, III. “Обучаващи технологии и средства”, съпътствани от постер-сесия, „кръгла маса” и културно-естетическа програма за участниците (с посещения на забележителности във Велико Търново, природен парк „Сините камъни”, Сливен и др.)

Учените участват с повече от 100 научни разработки и съобщения, изразявайки становища за влиянието на социалната среда и обществото върху образованието в условия на духовна криза, на несъответствие в търсенето и подготовката на квалифицирани инженерни кадри за индустрията и бизнеса - при насочване на студентите към престижните специалности в сферата на правото, комуникациите и икономиката, където вече има „пренасищане” с кадри на пазара на труда. В докладите, обсъдени в I секция (председател доц. д-р Ивелин Рахнев) бяха дискутирани проблемите за състоянието на средното образование в условията на реформа (Екатерина Петкова), за управленската компетентност на училищните директори (Светлозар Вацов) и предложен модел за подбор и наемане на човешки ресурси в училищните организации (Ивелина Христова). Andreja Rudolf, Simona Jevsnik и Zoran Stjipanovic разглеждат проблема The Apparel Technology Module as a Part the eLITA (е-Learning in Textiles&Apparel) Project. В „постер-сесията” се обсъдиха въпросите за нови подходи в обучението по електроника (Драгомир Добруджалиев, Роза Желева), бе приложен и модел за използване на невронни мрежи при изследване на неелектрични величини (Радостина Петрова, Веселка Иванчева и Щастлив Табаков), които предложиха и „метод за интелигентни измервания в изследването на обекта. Бе обсъден проблемът за приложната тестова система в обучението (Живко Касъров, Щ. Табаков) и други въпроси.

В съответствие с идеите за „учене през целия живот”, чрез научните материали на участниците във II секция (председател проф. д-р Николай Лобанов) бяха разгледани аспекти, като „духовната основа на съвременната планетарна цивилизация” (доц. д-р Аспарух Спиритов), образователно-ценностният модел за развитие на иновативен човешки потенциал (д-р Димитрина Каменова) и европейският опит в организацията на дистанционното образование (доц. Яна Полякова). Обръщане към образователните традиции и съвременните измерения на проблема  потърсиха гостите от Полша Роман Томашевски (Technology in aid of education 1939-2000) и д-р Ева Кула (Техника в средних школах в Польском Королевстве на рубеже современности (1860-1900). Интерес предизвикаха докладите на проф. Александр Безносюк, предлагащ идеи за математически модел на непрекъснатото образование, на д-р Галина Марченко – за иновациите във висшето педагогическо образование на Украйна, на Nicole Bijl. Diversity management in education. Проблемите в образованието на хората със специфични възможности са разработени в докладите на доц. Алла Возняк (образования людей с ограниченньiми способностями) и на Екатерина Новикова (Развитие процесса вьiявления и поддержки одаренности в США). Бе чуто и становището на учителите за кариерното развитие на кадрите (гл. ас. Илиана Петкова).

Същностните въпроси на приложението в учебния процес на образователните технологии бяха обсъдени в III секция „Обучаващи технологии и средства”(председатели доц. д-р Красимир Спиров и доц. д-р Марина Николова). Проблемът за ролята на екипа като обект на информационно управление при обучение бе разгледан от проф. дтн Николай Петров, доц. д-р инж. Радостина Петрова, Бойка Карачивиева и други съавтори; бе потърсена и философската значимост и системност на отразяването, неговата хронология и динамика (проф. дтн. Николай Петров, доц. д-р Марина Николова и доц. д-р Гани Стамов), както и философско-кибернетичните аспекти на понятието „информация” (проф. Николай Петров). Dr. paed. Associated Professor Anna Tatarinceva  развива в доклада си проблема "The influence of a student learning style on his/her achievements in a higher school”. Други доклади изследваха приложението на новите образователни технологии в обучението по предметите от природо-математическия и философския цикъл, а в „постер-сесията” – ролята на социалната зрялост като елемент от формирането на личността (доц. д-р Марина Николова), възможностите на web-базираната среда за обучение в инженерните специалности (доц. д-р Стоянка Моллова, доц. д-р Лецковска, доц. д-р П. Рахнев), като авторите разработват и въпроса за дистанционното образование по електронен път. Бе очертана ролята на факторите за усъвършенстване методиката на производственото обучение в икономическите професии (аспирант Курдаш Адинаев) и важния проблем за необходимостта от правно регулиране на иновационната дейност в сферата на образованието - с акцент на експертизата и защитата на педагогическите иновации (Сергей Новоселов, Борис Игошев). Бяха споделени виждания за приложението на образователните технологии, както и на дидактическия тест (ас. инж. Калоян Димитров) в лабораторните упражнения по отделни предмети, на варианти за учене - в контекста на избраната професия и с грижа за природата (Анета Койчева, инж. Мария Георгиева) и др.

Проведената „кръгла маса” на тема „Образователни технологии”, ръководена от доц. д-р Красимир Спиров, протече в плуралистичен дух, с приложение на методи като дискусията и „мозъчната атака”, обусловени от концепцията в доклада му за реорганизация на учебния процес и приложението на технологиите. Участниците търсиха измеренията на въпроси като съотнасянето на  понятията „методика на обучение” и „образователни технологии” (Роман Томашевски, доц. Спирков, гл. ас. Ю. Консулов, д-р Галина Марченко, Анета Койчева и др.),   разграничаване на термините „производство духовно” и „производство материално”  и за същността и използването на т.нар. “eлектронен учебник” (проф. Н. Петров). Бе изразено становище за необходимостта от национална дискусия в сферата на професионалното образование (д-р Иванка Денева) по предложената концепция в доклада на доц. Кр. Спиров - за промяна   към „вертикална система” за организация на учебния процес, като особено е важно  да се стимулират  личностната мотивация и активността на студента в новите условия за усвояване ”технологии за учене” (чрез приложение на интерактивните методи, дискусии, семинари, самостоятелни реферати и проучвания,  работа по групи и др.) - с цел по-висока професионална реализация и усвояване на подходи за „непрекъснато образование”. Тук следва да посочим и виждането за необходимост от създаване на „учебник по човеколюбие” за студентите. (Нравствено-етичните въпроси, обръщане към традициите и аспектът за хуманизацията на личността и обучението бяха засегнати и от проф. Б. Лалов, доц. П. Спиртов и проф. Ив. Величков на пленарното заседание). Бе обсъден и проблемът за приложението на вече съществуващия софтуер за създаване на учебници и учебни помагала, както и за  изграждане на „виртуална  класна стая”. Присъстващите се обединиха около тезата, че няма „лош преподавател” и „лош студент”: нужно е да се търсят в съвременните условия подходи за общуване, основани на взаимно уважение, насоченост за ефективно обучение и постигане на професионални компетенции (реализация), с приложение на новите образователни технологии. Назрели са и условията за членство на ИПФ - Сливен, в Образователно-изследователския център „Азиатско-европейска среща”.

Автор: д-р Иванка Денева
10.10.2010 г. 16:30
Посетено: 2140
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/10869-sliven-e-domakin-na-natsionalna-konferentsiya-obrazovatelni-tehnologii-2010