Пресконференции

Наближава ли краят на авторското право?

Пресконференция на 17 декември от 12.00 ч. в БТА

◊ ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

В Министерството на културата се подготвят промени в съществуващия Закон за авторските права и сродните права (ЗАПСП) и заедно с това бе подготвен Проект за нов закон – Закон за колективното управление на авторските права, чийто текстове са пред финално обсъждане.

Това се прави с цел да бъде изпълнено задължението на нашата страна за имплементиране на Директива 26/2014 на Европейската комисия в законодателната система на страната ни.

Ние от РЕПРО БГ сме убедени обаче, че в съществуващата законова рамка, регулираща отношенията по повод авторските права и сродните права, вече десетки години има съществени дефицити, които подготвяните промени заобикалят. В резултат отново ще бъдат ощетени носителите на права – автори на художествена литература, учени, университетски преподаватели, журналисти.

Въпросът, който ще зададем на пресконференцията, е:

Чия директива изпълнява правителството и в частност Министерството на културата, за да заобикаля толкова старателно интересите на носителите на права в България!

Пресконференцията е на 17 декември от 12.00 ч. в БТА. Ще присъстват представители на „РЕПРО БГ“, Асоциация „Българска книга“, Съюз на преводачите в България, Съюз на българските писатели, Сдружение на български писатели, Асоциация на българските писатели, юристи.


◊ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Идеята за репрографските права се ражда в сферата, в която обществената необходимост от култура, образование и информация ограничава частния интерес и изключителното право на авторите да се разпореждат със своите произведения.

В този контекст се говори за свободно използване на защитени произведения.

Възпроизвеждане по репрографски начин е всяко възпроизвеждане върху графична повърхност, т.е. фотокопия, факсове, разпечатки на части или на цели произведения на литературата, науката и изкуството, които вече съществуват в печатен вид и са публично оповестени.

Съгласно Член 25. ал. 1 и ал. 2 в ЗАПСП: „Без съгласието на носителя на авторското право, но при заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение е допустимо:

·    възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведения, с изключение на нотни материали, върху хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или друг способ, осигуряващ подобен резултат;

·    възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично ползване, при условие, че не се извършва с търговска цел.”

Проучванията в много европейски страни показват, че от всички възпроизведени по репрографски път материали между 35% и 60 % са със защитени авторски права. Този процент в университетските центрове достига 90 %.

Носителите на права във всички страни, в които законовоправно се уреждат отношенията, свързани с авторските права, се обединяват в организации за колективно управление на правата за възпроизвеждане по репрографски начин.

Тези организации представляват голям брой от носителите на авторски права, чийто произведения могат да бъдат обект на репрографско възпроизвеждане. Носителите на права са както автори на художествена и нехудожествена литература, преводачи, журналисти и автори на текстове в периодичния печат, илюстратори, фотографи, така и издатели на книги и периодика.

Тези организации договарят, събират от задължените лица компенсаторни възнаграждения и ги разпределят на организациите на носителите на правата.

Задължените лица, които трябва да изплащат компенсаторни възнаграждения са производители, дистрибутори и търговци на материални носители и оборудване за репрографско възпроизвеждане – копирна техника, факсове, принтери от всякакъв вид, както и оператори на репрографска техника – копицентрове.

Въз основа на признаването на репрографските права от закона се изплащат възнаграждения, които не са имагинерни, а реални пари!

Поради слабия или по-точно никакъв обществен интерес към репрографските права, поради непознаването на собствените ни законови права, поради намесата на лобистки интереси България остава единствената страна в Европа, и една от малкото страни в света, в които репрографските права са тотално пренебрегнати и не се изплащат никакви компенсаторни възнаграждения.

Причината за това е неясната формулировка в закона на това кои са задължените лица, какъв трябва да бъде размерът на компенсационните възнаграждения, които те трябва да изплащат, и какъв е механизмът на тяхното събиране.

От 2011 г. в България има регистрирана организация за колективно управление на репрографски права - РЕПРО БГ.

Сдружението обединява Съюза на българските писатели, Съюза на преводачите в България, Сдружението на българските писатели, Асоциация на българските писатели и Асоциация «Българска книга», а по закон представлява и всички други организации на носители на права по смисъла на ЗАПСП.

Съгласно чл. 40, ал. 5 организациите за колективно управление на права, каквато е и РЕПРО БГ, не могат да отказват да приемат за член лице, което е носител на права, каквито тя управлява.

РЕПРО БГ е регистрирано като сдружение за колективно управление на права в Министерството на културата.

РЕПРО БГ е член на IFRRO, организация, обединяваща почти сто национални сдружения за колективно управление на права от целия свят. Като член на IFRRO РЕПРО БГ представлява своите партньори – автори и издатели от всички европейски страни, както и от всички други сдружения, членове на световната организация.

РЕПРО БГ си поставя като най близка цел промяна в отношението към проблемите с репрографските права от страна на заинтересованите лица - автори, преводачи, учени и университетски преподаватели, журналисти и издатели, разчупване на господстващата незаинтересованост у тях, провокиране на обществен интерес и дискусия по тези проблеми, формиране на благоприятна медийна среда, което от своя страна трябва да доведе до повишаване на сенсибилността на институциите.

Очакваният резултат е преодоляването на лобистката съпротива и иницииране на промяна в ЗАПСП, което би позволило нормалното функциониране на организацията и справедливо и регулярно изплащане на възнаграждения за носителите на права.

 

Автор: Организаторите
16.12.2015 г. 15:31
Посетено: 1194
Етикети: пресконференция, авторско право, репрографски права, РЕПРО БГ
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/26/news/22632-nablizhava-li-krayat-na-avtorskoto-pravo