Пресконференции

Обучението на преводачи и пазарът на преводни услуги

Представяне на проект на Факултета по класически и нови филологии на СУ

◊ ПОКАНА

Заповядайте на 25.06.2013 г., в 11:00 часа в Конферентната зала на СУ “Свети Климент Охридски” на представяне на проекта „Привеждане на обучението по превод в съответствие с нуждите на националния пазар на преводачески услуги, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят“.

Проектът се реализира от Факултета по класически и нови филологии (ФКНФ) в партньорство с Българска асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА) и с финансовото съдействие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Проектът цели да проучи и разработи инструменти за развитие и модернизиране на обучението по професионален превод във ФКНФ. Необходимостта от придобиване на знания и умения, отговарящи на нуждите на националния пазар на услуги в областта на превода и на глобалните тенденции в развитието на езиковата индустрия, са причината за създаването на този проект.

Реализацията на дейностите по проекта цели разработване на препоръки и конкретни мерки, които да бъдат основата при актуализирането на учебните програми, включване на нови дисциплини, разработване на планове на учебни стажове за магистрантите, приобщаване на представители на бизнеса към процеса на преподаване и оценяване. Фокусът ще бъде насочен към повишаване качеството и ефективността на обучението чрез съдържателно, методическо и технологично обновяване, разширяване на компетенциите на преподавателите и по-широко ангажиране на действащи преводачи в процеса на обучение, разширяване на достъпа на студентите в специализираните магистърски програми до форми за затвърждаване на уменията и компетенциите в реална работна среда. Ето защо за партньор по проекта са привлечени представители на индустрията, обединени в Българска асоциация на професионалните преводачески агенции. Експертите от БАППА ще бъдат особено полезни при изработване на конкретните препоръки за промяна на учебните планове с оглед реалното търсене на преводачески услуги и езикови комбинации в национален мащаб.

Целевата група, към която са насочени дейностите по проекта, включва студентите във всички бакалавърски програми към ФКНФ, в които се полагат основите на обучението по превод, и студентите в специализираните магистърски програми по превод. Синхронизацията на действията и обединяване на умения и компетенции между отделните специалности и катедри, академичната общност, индустрията и внедряване на новите технологии в обучението са сред основните задачи на проекта с цел подготовка на конкурентоспособни специалисти.  

Автор: Цветомира Пашова (ФКНФ), Цецка Радева (БАППА)
19.06.2013 г. 21:42
Посетено: 1555
Етикети: СУ, проект, пазар, превод, обучение, Българска асоциация на професионалните преводачески агенции, Факултет по класически и нови филологии, услуги
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/26/news/17269-obuchenieto-na-prevodachi-i-pazarat-na-prevodni-uslugi